Wniosek o zarejestrowanie jako osoba bezrobotna
W takim przypadku wymagane do rejestracji dokumenty muszą zostać zeskanowane (skan nie jest wymagany w przypadku dowodu osobistego), a wniosek opatrzony jednym z powyżej opisanych bezpiecznych podpisów.Osoba, która legitymuje się odpowiednio długim stażem (w ciągu 18 miesięcy pracowała przez co najmniej 365 dni), ma prawo do zasiłku, nawet jeśli z opóźnieniem złoży wniosek o zarejestrowanie jako bezrobotna i przyznanie prawa do świadczenia.Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie na wniosek osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy wydaje następujące zaświadczenia: o okresach zarejestrowania, pobierania zasiłku dla bezrobotnych i pobierania stypendium oraz o wysokości tych świadczeń w poszczególnych latach, w celu naliczenia kapitału początkowego, renty, emerytury lub świadczenia .W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie Wzór wniosku załączony został do artykułu.. Rejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna w postaci elektronicznej dostępnego na stronie praca.gov.pl (lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej), przesłaniu go do właściwego powiatowego urzędu pracy oraz umówieniu się na wizytę w urzędzie w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danychOsoba ubiegająca się o zarejestrowanie zobowiązana jest wypełnić wszystkie oznaczone pola np. 2 Rejestracji można dokonać wyłącznie na podstawie prawidłowo wypełnionego i podpisanego wniosku, zawierającego wszystkie dane i komplet dokumentów.WNIOSEK O DOKONANIE REJESTRACJI JAKO OSOBA BEZROBOTNA / POSZUKUJĄCA PRACY* Świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 par..

1 kodeksu karnego i pouczony(a) o jego treści: "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym narejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

Dokument to żsamo ści rodzaj …………………………………………………………….Zasiłek dla bezrobotnych dla osoby która zawiesiła działalność gospodarczą.. 3 tego rozporządzenia: „osoba, która nie jest zameldowana albo jest zameldowana na pobyt stały w innej miejscowości niż miejsce zameldowania na pobyt czasowy, przy ubieganiu się o zarejestrowanie jako bezrobotny składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana jako bezrobotny w innym powiatowym urzędzie pracy".WNIOSEK OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZAREJESTROWANIE JAKO BEZROBOTNY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W MIKOŁOWIE .. mężczyzna małżonek pozostaje w rejestrze bezrobotnych ulica (wieś) nr domu kobieta małżonek pozostaje w rejestrze .. Po pierwszym spotkaniu z Doradcą wyznaczany jest kolejny termin, który jest wpisywany w rubrykę w karcie.. W karcie wpisywane są daty kolejnych wizyt w urzędzie.. Warto wyjaśnić, że prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby bezrobotnej trwa od dnia uzyskania przez nią statusu bezrobotnego, a ustaje po upływie 30 dni od dnia utraty tego statusu.wypełnia wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu .WNIOSEK O DOKONANIE REJESTRACJI JAKO OSOBA: ..

Terminy wizyt w Urzędzie Pracy są wiążące.W celu dokonania rejestracji osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny może wypełnić wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji, który dostępny jest na stronie www.praca.gov.pl.

Papierowe wersje wniosku wyłożone są również w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu w budynku E na I piętrze (Referat Informacji, Ewidencji i Świadczeń - na zdjęciu poniżej).. Formularze, które należy wypełnić w przypadku ubiegania się o status osoby bezrobotnej, można samodzielnie pobrać.. Nie złożyłem(am) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpisRejestracja polega na wypełnieniu wniosku o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w postaci elektronicznej dostępnego na stronie załączeniu do wniosku skanów wszystkich dokumentów wymaganych do rejestracji i załączeniu prawidłowo wypełnionego oświadczenia rejestrowanego oraz przesłaniu wniosku wraz z załącznikami do właściwego powiatowego urzędu pracy.Jak wygląda rejestracja osoby bezrobotnej.. Dane osobowe 1. Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy w trybie złożenia wniosku za pośrednictwem formularza elektronicznego załącza do wniosku zeskanowane dokumenty, o których mowa powyżej.Do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy potrzebne będą nam przede wszystkim: • dowód osobisty, a w przypadku jego braku - inny dokument potwierdzający tożsamość (w przypadku rejestracji tradycyjnej w urzędzie pracy przedkładany do wzglądu pracownika),Zgodnie z § 5 ust..

Możliwość skorzystania z prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która złożyła wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął.Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy, oprócz dokumentów, o których mowa wyżej, przedkłada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

Wniosek wypełnić i podpisać.WNIOSEK O DOKONANIE REJESTRACJI JAKO OSOBA: .. 21 Jestem zarejestrowany(a) w innym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 22 Posiadam dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania określonych prac 23 Jestem osobą, która sprawuje funkcje reprezentacyjne w spółce.Dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie przedkłada: 1) dowód osobisty albo inny dokument tożsamości z potwierdzeniem zameldowania i podanym numerem PESEL lub decyzja o wymeldowaniu z pobytu stałego (jeżeli dotyczy);Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje, że rejestracja jako bezrobotny jest możliwa np. za pośrednictwem poczty..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt