Oświadczenie o kwalifikowalności podatku vat
W imieniu Wnioskodawcy - .. (nazwa Wnioskodawcy oraz status prawny) ., do którego reprezentowania jestem/jesteśmy uprawnieni, oświadczam/my, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu .Oświadczenie może być modyfikowane w przypadku gdy Operator Programu kwalifikuje VAT wyłącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków.. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W związku z aplikowaniem o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu .. (tytu ł projektu) oświadczam, że .. (wnioskodawca/beneficjent) realizując powyższy projekt nie możeodzyskać w żaden sposób poniesionego kosztu podatku VAT.Czy w związku z wydatkami ponoszonymi w ramach projektu znajduje zastosowanie art. 88 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ograniczający możliwość odliczenia podatku VAT?. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA nazwa i adres wnioskodawcy miejscowość i data.. z art. 86 ust 2a oraz z art. 91 ust.. (Miejscowość, data) (Nazwa i adres Wnioskodawcy) (Nazwa projektu) (Numer projektu) Oświadczam, że: wnioskodawca ………………………………………….. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT.. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r .Załącznik nr 14 do wniosku o dofinansowanie projektu: „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2013" Parafia Rzymsko-Katolicka p.w..

Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

o Tak o Nie o Nie dotyczy 6.Dotyczy projektów, w których VAT został uznany za wydatek kwalifikowalny.. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W związku z przyznaniem Jednostce Samorządu Terytorialnego …………………………….…………………………….. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT i Nie dotyczy W związku z realizacją projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014" w ramach Regionalnego Programu OperacyjnegoOŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT.. ………………………… (podpis i pieczęć) 1 Oświadczenie składane jest przez Beneficjenta lub Partnerów b ądź realizatorów projektu 2 Oświadczenie mo że by ć modyfikowane w przypadku gdy beneficjent kwalifikuje VAT wył ącznie w odniesieniu do poszczególnych kategorii wydatków.Załącznik nr 6Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT (Wnioskodawca) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT.. W przypadku oświadczenia, iż nie posiadam/y prawnej możliwości odzyskania podatku VAT za usługi rozwojowe, o dofinansowanie których się ubiegam/y, zobowiązuję/my się do zwrotu .OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W związku z aplikowaniem o przyznanie Grantu w ramach POPC na lata 2014-2020 na podstawie Umowy nr POPC.03.02.00-00-0002/18-00 ze zmianami, o dofinansowanie projektu „Centrum Mistrzostwa Informatycznego", Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………… oświadczam, że realizując ProjektoŚwiadczenie o kwalifikowalnoŚci vat Oświadczam, że realizując projekt pt …………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik nr 4 do umowy EFRR Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Zobowiązuję się również do udostępniania dokumentacji finansowo-księgowej oraz udzielania uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.. DOCX 258.68 KB.OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT W związku z ubieganiem się o przystąpienie do projektu pn. „Dofinansowanie usług rozwojowych dla zachodniopomorskich MMŚP II" ……………………………………………………………………………………………………………………… nazwa przedsiębiorstwa, NIP oświadczam/y, iż posiadam/y prawną możliwość nie posiadam/y prawnej możliwości odzyskania podatku VAT za usługi rozwojowe, o dofinansowanie .OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT 1.. Zasadą w Regionalnym Programie Operacyjnym WojewództwaData publikacji: 07.08.2018.. 2 Niepotrzebne skreślić.. Obowiązuje od 2017-06-08 DOCX 60.19 KB.. W związku z ubieganiem się o przystąpienie do projektu pn. „Usługi rozwojowe kluczem do sukcesu ..

zm.)uzyskał możliwość odliczenia tego podatku.

odzyskać w żaden sposób1 kosztu podatku VAT, którego wysokość została zawarta w budżecie Projektu2.OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI VAT W związku z przyznaniem.. (nazwa Beneficjenta) dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 i/lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego .. uprawnionym organom kontrolnym informacji umożliwiających weryfikację kwalifikowalności podatku VAT.OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT 1.. (nazwa wnioskodawcy) nie ma prawnej możliwości i nie będzie mieć w przyszłości prawnej możliwości odzyskania podatku VAT w .Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT4 niniejszym oświadczam, że …………………………… (Wnioskodawca), jest podatnikiem VAT, zarejestrowanym we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, lecz w okresie realizacji Projektu Grantowego w Projekcie „Lekcja:Enter", w zakresie nabyć objętychkwalifikowalności podatku VAT.. (nazwa wnioskodawcy oraz jego status prawny) dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój .OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT.. 3 Należy wskazać podstawę prawną będącą podstawą zwolnienia Beneficjenta z VAT..

7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn.

W przypadku realizacji projektu w ramach partnerstwa, oświadczenie składa każdy z partnerów, który w ramach ponoszonych przez niego wydatków będzie kwalifikował VAT.. W związku z przyznaniem ……….……………………………….. (zwanej dalej Beneficjentem) dofinansowania w ramach modułu 1 Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3Oświadczenie dotyczące kwalifikowalności podatku VAT składane w związku z aplikowaniem do programu PO IR Niniejsze oświadczenie przeznaczone jest dla wnioskodawców/beneficjentów programu PO IR, będących podatnikami VAT, nie korzystającymi z prawa do odliczenia w zakresie nabyć objętych wnioskiem o dofinansowanie.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT - pobierz plik (format .docx) Należy dołączyć do wniosku w przypadku gdy ubiegający się o dofinansowanie zalicza podatek VAT do kosztów kwalifikowalnych.Załącznik nr 11 - Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku od towarów i usług Nazwa i adres Beneficjenta (miejsce i data) OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG1 W związku z przyznaniem.. (nazwa Beneficjenta oraz jego status prawny).. dofinansowania zeoŚwiadczenie o kwalifikowalnoŚci podatku od towarÓw i usŁug (vat) W związku z przyznaniem grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, na realizację Projektu pilotażowegooświadczenie o kwalifikowalności VAT.. św. Bartłomieja w Wabczu Wabcz, 02-09-2013 r. Wabcz 16 86-212 Stolno OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT 1.. Oświadczenie musi złożyć również partner/partnerzy projektu.OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT Załącznik nr 5 do Umowy o dofinansowanie Nazwa i adres Beneficjenta Miejscowość i data OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)Objaśnienia do oświadczenia o kwalifikowalności VAT Oświadczenie o kwalifikowalności VAT powinno być wypełniane przez tych Wnioskodawców/Beneficjentów, którzy wnioskują o uznanie podatku VAT jako wydatku kwalifikowalnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt