Wartość fakturowa w intrastat
Uzupełniamy łączną liczbę pozycji towarowych, nie większą niż 9999.. Łączna liczba pozycji.. Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.. POLE 19 - Wartość fakturowa w PLN Należy wpisać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją (tj. bez uwzględnienia podatku VAT i podatku akcyzowego).. Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami: zastąpienie, zmiana, dodanie, anulowanie.Wartość fakturowa i kilka podstawowych informacji Próg szczegółowy to dodatkowa kwota, po przekroczeniu której w deklaracji muszą znaleźć się bardziej szczegółowe informacje.. Pole 10INTRASTAT System statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej; [email protected] Program do tworzenia zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej, udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: w panelu SystemyPole 19.. Pole 7 - Wartość fakturowa jest to kwota, która stanowi podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług.W deklaracji Intrastat należy podać wartość fakturową netto wszystkich transakcji objętych jedną pozycją, ale bez uwzględnienia VAT i podatku akcyzowego.. Wartość fakturowa jest to kwota, która.6 - Łączna wartość fakturowa w PLN.. Jeżeli jest to pierwsze (pierwotnie składane) zgłoszenie Intrastat w okresie sprawozdawczym posiada ono w tym podpolu oznaczenie jeden, a każdy następny dokument odnoszący się do zgłoszenia w okresie sprawozdawczym powinien mieć numerwypełnienie pola 18 - ilość w uzupełniajacej jednostce miary..

Wartość fakturowa w PLN Pole 20.

21. wypełniający.. W tym miejscu powinna pojawić się suma wartości w PLN określonych w polu 20 ze wszystkich pozycji zgłoszenia.- odbiorca lub nadawca (w zależności od tego, czy transakcja dotyczy przywozu, czy wywozu towarów), - łączna wartość fakturowa określona w walucie polskiego złotego, - numer pozycji, - łączna liczba pozycji, - opis towaru, - kod rodzaju transakcji, - kod kraju wysyłki lub przeznaczenia (w zależności od rodzaju transakcji),Zerowej deklaracji INTRASTAT-PRZYWÓZ, w tym przypadku należy wypełnić pola: - 1 (okres sprawozdawczy), - 2 (rodzaj deklaracji), - 3 (kod izby celnej), - 4 (odbiorca), - 5 (przedstawiciel, w przypadku dokonania korekty prymy przedstawiciela); w polu nr 6 (łączna wartość fakturowa w PLN) należy wstawić „0",W przypadku towarów zgłoszonych do systemu INTRASTAT, które następnie utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia, należy dokonać korekty zgłoszenia INTRASTAT polegającej na zmianie poszczególnych danych w pozycji zgłoszenia INTRASTAT, podając w polach nr 17 (Masa netto w kg) albo 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz nr 19 (Wartość fakturowa) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 20 (Wartość statystyczna) dane odnoszące się tylko do towaru, który nie .Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT..

Łączna wartość fakturowa w PLN.

Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN - z pola 20.. Łączna wartość statystyczna w PLN.. Łączna wartość fakturowa w PLN.. Wypełniający Pole 22.. Łączna liczba pozycji.. Korekta zgłoszenia INTRASTAT, co należy rozumieć pod pojęciami:łączna fakturowa wartość transakcji (w złotówkach), fakturowa wartość towaru w złotówkach, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opisy towarów będących przedmiotem transakcji, kody kraju wysyłki (wwóz) lub przeznaczenia (wywóz), kody rodzaju transakcji oraz poszczególnych towarów, Tu wpisujemy sumę wartości w PLN określonych w polu 19 ze wszystkich pozycji zgłoszenia.. Łączna wartość fakturowa w PLN.. 10. opis towaru.. 11. kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.. W przypadku korekty danych, pole powinno zostać niewypełnione.. Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.. Zgłoszenie intrastat za dany okres sprawozdawczyPodmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli: - wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;fakturowa - wpisujemy wartość danego towaru w walucie (zgodnie z fakturą)..

20. wartość statystyczna w PLN.

8 - łączna liczba pozycji.. Kod warunków dostawy .Pole 6 - Łączna wartość fakturowa w PLN.. Termin składania deklaracji.. Numer pozycji.. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu .Mam pytanie do pozycji 19 w zgłoszeniu INTRASTAT, czyli wartość fakturowa.. Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta (Informacje zawarte… 2018).. Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela.. Mam fakturę chińską na której jest wartość samego towaru, osobno mam FV niemiecką na której mam koszt transportu Niemcy-Polska, cło i inne dodatkowe koszty, całą tą FV Niemiecką doliczam do towaru aby ustalić ceny magazynowe.wartość fakturowa w PLN.. 22.Zgodnie z pkt.. 10 części III Instrukcji INTRASTAT, w przypadku zwrotu towarów uprzednio zgłoszonych przy ich przywozie lub wywozie pod kodem 1 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji, należy je zgłosić z podaniem w polu nr 13 (Kod rodzaju transakcji) kodu „21", natomiast w polu nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) oraz - jeżeli jest ono wypełniane - w polu nr 20 (Wartość statystyczna w PLN), należy zadeklarować wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub .Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie..

Łączna wartość statystyczna w PLN.

wypełnienie pola 19 - wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienie najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT - jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.. Opis towaru.. 10łączna wartość fakturowa w polskich złotych, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, kod kraju wysyłki dla przywozu lub kod kraju przeznaczenia dla wywozu, kod rodzaju transakcji, kod towaru, masa netto, ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturowa w polskich złotych, wypełniający.W przypadku towarów, które utraciły wartość handlową wskutek zniszczenia przed zgłoszeniem ich do systemu INTRASTAT, należy dokonać zgłoszenia INTRASTAT, podając wartość "0" w polach nr 17 (Masa netto w kg) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 18 (Ilość w uzupełniającej jednostce miary) oraz nr 19 (Wartość fakturowa w PLN) i - jeżeli jest ono wypełniane - nr 20 (Wartość statystyczna w PLN).Pole 17 - masa netto w kilogramach; Pole 18 - ilość w uzupełniającej jednostce miary; Pole 19 - wartość fakturowa w złotych; Pole 20 - wartość statystyczna w złotych; Pole 21 - wypełniający.Jeżeli wartość fakturową ustalono na bazie dostawy CPT, CIP, DDU lub DDP, a miejsce przeznaczenia zlokalizowane jest na polskim obszarze statystycznym, wartość tę uważa się za wartość ustaloną na bazie CIF, o ile koszty frachtu i ubezpieczenia ponoszone na polskim obszarze statystycznym przez dostawcę zagranicznego nie zostały wyodrębnione na fakturze.Odbiorca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Nadawca - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie Pole 5 Przedstawiciel - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela Pole 6 Łączna wartość fakturowa w PLN Pole 7 Łączna wartość statystyczna w PLN Pole 8 Łączna liczba pozycji Pole 9 Numer pozycjiwartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.. Łączna wartość statystyczna w PLN.. Kod kraju wysyłki - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo Kod kraju przeznaczenia - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.. Oprócz tego progi podzielone są dla przywozu i wywozu dóbr.W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT .W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 14 pkt 9, 11, 14 oraz 19, stosując kod towaru: 99 50 00 00.W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:• wypełnienie pola 18 -- ilość w uzupełniającej jednostce miary, • wypełnienie pola 19 - wartość fakturowa w PLN, w tym wyjaśnienie najistotniejszej kwestii zgłoszenia INTRASTAT - jak zaoszczędzić czas na jego wypełnianie.. Należy uzupełnić sumę wartości wszystkich pozycji w PLN - z pola 19.. Łączna liczba pozycji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt