Wniosek o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
Do sądu nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku o zabezpieczenie naszego roszczenia (tak jak w innych sprawach).Sprawa egzekucyjna lub sprawa o wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia podlega zarejestrowaniu we właściwym repertorium również wtedy, gdy zachodzą podstawy do odmowy wszczęcia postępowania, odrzucenia wniosku, gdy wniosek zawiera braki wymagające uzupełnienia przed nadaniem mu dalszego biegu albo gdy zachodzą inne .Biorąc powyższe pod uwagę, w pierwszej kolejności SN zaznaczył, że wykonanie przez komornika postawienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego uzależnione jest od uiszczenia przez wierzyciela opłaty, którą oblicza się w stosunku do wartości roszczenia wskazanego we wniosku.. Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 730 ¹ § 1 KPC udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.. Nie dotyczy to sytuacji, gdy uchylenie postanowienia nastąpiło na skutek złożenia przez dłużnika na rachunek depozytowy sądu sumy wystarczającej do zabezpieczenia.Dopuszczalność wniosku 1.. Nakaz nie musi być prawomocny, nie wymaga klauzuli wykonalności.. Wniosek zgłoszony wcześniej podlega odrzuceniu jako niedopuszczalny.Art.. Wniosek o uchylenie lub zmianę postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia może być złożony w każdym czasie, ale dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia..

Jego niesienie wstrzymuje wykonanie postanowienia.

Stan prawny na dzień 9.07.2014 r.Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia pieniężnego lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym komornikowi przysługuje opłata w wysokości 2% wartości roszczenia, które podlega zabezpieczeniu, nie mniejsza jednak niż 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego i nie wyższa niż pięciokrotność tego wynagrodzenia.ENERGA S.A.: Zmiana postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA - ustanowienie kaucji .Doręczenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia odnoszącego się do niektórych akcjonariuszy Spółki Podstawa prawna Art. 17 ust.. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sąd pierwszej instancji.. Zwolnienie od kosztów sądowych, z którego wierzyciel alimentacyjny korzysta z mocy ustawy, rozciąga się również naOd razu po otrzymaniu takiego nakazu, możesz skierować go do komornika wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.. Wniosek o zabezpieczenie niniejszego powództwa uzasadniam tym, iż:Wniosek o uchylenie lub zmianę prawomocnego postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia może być zgłoszony w każdym czasie, jednakże: a) dopóki udzielone zabezpieczenie jest skuteczne, b) w sytuacji, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia,Podstawą przeprowadzenia postępowania jest wtedy postanowienie zaopatrzone z urzędu przez przewodniczącego we wzmiankę o wykonalności..

To od sądu zależy, czy pozytywnie rozpatrzy taki wniosek.

Zgodnie z art. 737 kpc wniosek o udzielenie zabezpieczenia co do zasady podlega rozpoznaniu nie później niż w terminie tygodnia od dnia jego wpływu do sądu (z wyjątkiem spraw, w których niezbędne jest wyznaczenie rozprawy).Zdaniem SN, konstrukcja przepisu wskazuje, iż wykonanie postanowienia o udzielaniu zabezpieczenia należy rozumieć, jako podjęcie przez komornika wszystkich czynności, które są legalne i konieczne do wykonania postanowienia zgodnie z tytułem zabezpieczenia oraz wnioskiem wierzyciela.W takiej sytuacji uprawniony może bowiem wystąpić z wnioskiem o rozszerzenie zabezpieczenia (tj. wnioskiem o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia), który w istocie będzie stanowił nowy wniosek o udzielenie zabezpieczenia (przykładowo żądania tego wniosku mogą się odnosić do nowych sposobów zabezpieczenia, które dotychczas nie zostały zastosowane w sprawie, a konieczność ich zastosowania powstała później).Wymogi formalne wniosku o wykonanie udzielonego zabezpieczenia: W celu dokonania zabezpieczenia uprawniony: - przedkłada komornikowi wniosek o wykonanie udzielonego zabezpieczenia wraz z oryginałem tytułu zabezpieczenia oraz odpisem postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia z uzasadnieniem celem doręczenia tego odpisu zobowiązanemu przez komornikaWydanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia uzależnione jest jednakże od uprawdopodobnienia przez uprawnionego podstaw zabezpieczenia, o których mowa w art. 7301 § 1 k.p.c., takich jak: istnienie roszczenia oraz istnienie interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, zdefiniowanego w § 2 powołanego przepisu.Udzielenia zabezpieczenia pieniężnego może żądać każda strona lub uczestnik postępowania (nawet pozwany), jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia..

"Należy wraz z zażaleniem wnieść wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Wniesienie zażalenia na postanowienie uchylające lub zmieniające postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia (art. 742 § 3 KPC).

1 MAR - informacje poufne.. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać: 1. wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniężne także wskazanie sumy zabezpieczenia; 2. uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.Celem uniknięcia takiej sytuacji warto zawrzeć we wniosku o udzielenie zabezpieczenia informacji o doręczeniu przez sąd postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, odpowiednio zaopatrzonego we wzmiankę o wykonalności lub klauzulę wykonalności (Art. 743 KPC).UZASADNIENIE WNIOSKU O ZABEZPIECZENIE ROSZCZENIA.. Komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o: 1) wszczęcie egzekucji, 2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, 3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, 3 a) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub.skierować wniosek o wszczęcie postępowania.. Co istotne, SN podkreślił, że w przepisie nie znajduje się regulacja, zgodnie z którą wysokość opłaty należnej komornikowi jest zależna od wyników podjętych przez niego czynności.W tym wypadku sąd wyda postanowienie tylko po przeprowadzeniu rozprawy (art. 742 § 2 KPC).. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek (inaczej jest w postępowaniach, które mogą być wszczęte z urzędu) oraz uiścić opłatę w wysokości 100 zł, chyba że .Co istotne z punktu wierzyciela, zgodnie z art. 45 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt