Przedłużenie umowy o pracę na czas określony do dnia porodu
Wiem, że ZUS będzie płacił mi do dnia porodu.Umowa o pracę zawarta na czas określony - jak w Pani przypadku - lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Te uregulowania znajdują zastosowania w Pani przypadku, gdyż jest Pani w czwartym miesiący ciąży.Jestem na urlopie rodzicielskim do 11.12.2020.. Takie przedłużenie umowy nie spowoduje jednak przekształcenia jej umowy w umowę na czas nieokreślony.Koniec umowy o pracę, a zasiłek macierzyński z ZUS-u.. Jednak nie zawsze umowa na czas określony lub okres próbny ulega przedłużeniu do dnia porodu.. art. 177 § 3 Kodeksu Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przedłużenia umowy z […]Art. 177 Kodeksu pracy stosuje się także do wychowującego dziecko ojca, gdy ten przebywa na urlopie macierzyńskim.. Wystarczy, że pracownica przedstawi szefowi zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż jest ona w ciąży - w tym momencie automatycznie następuje przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu, nie jest konieczne spisywanie aneksu.. Okazało się, że jestem w kolejnej ciąży.. Tego przepisu nie stosuje się w przypadku umowy na zastępstwo.Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z ciężarną pracownicą umowy o pracę..

Przedłużenie umowy do dnia porodu ma swoje konsekwencje.

Sprawdź, kiedy umowa o pracę ulega przedłużeniu do dnia porodu oraz jakie są w tym przypadku obowiązki pracodawcy i pracownika.W szczególności nie stosuje przepisu art. 177 § 3 1 k.p. Oznacza to, iż umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownicy, która uległaby rozwiązaniu po zakończeniu trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Pracownica jest bowiem nadal zatrudniona na podstawie dotychczasowej umowy o pracę.. Wielu pracodawców zastanawia się, czy w przypadku przedłużenia umowy o pracę na czas określony do dnia porodu, należy do takiej umowy przygotowywać stosowny aneks.. Trzeba wskazać, że w tym okresie, jak i na urlopie macierzyńskim pracownica jest pod ochroną ?. Pracownica w ciąży jest zatrudniona na czas określony.. W rezultacie podmiot zatrudniający kobieta spodziewająca się dziecka jest chroniona zarówno przed natychmiastowym rozwiązaniem umowy, jak również .Na podstawie art. 177 § 1 K.p. pracodawca przedłuży pracownicy z mocy prawa dotychczasową terminowa umowę o pracę zawartą na czas określony lub na okres próbny przekraczający 1 miesiąc do dnia porodu, jeżeli uległaby ona rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu oznacza, że dzień porodu staje się ostatnim dniem wiążącego strony stosunku pracy, a jednocześnie pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego i pierwszym dniem okresu wypłaty zasiłku macierzyńskiego (pod warunkiem, że pracownica nie korzystała z urlopu i zasiłku macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu).Umowa na czas określony z pracownicą w ciąży ulega przedłużeniu do dnia porodu..

Czy pracodawca ma obowiązek przedłużenia mi umowy do dnia porodu?

Zgodnie z art. 177 § 3 k.p. umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Przedłużenie umowy do dnia porodu: jakie dokumenty?. Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Mając na uwadze cel i funkcję regulacji art. 25 1 k.p., a także okoliczność że przedłużenie umowy o pracę w takiej sytuacji następuje niezależnie od woli stron, lecz z mocy prawa (automatycznie), w sytuacji, gdy w następstwie przedłużenia umowy do dnia porodu, nastąpi przekroczenie limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów na czas określony, nie dojdzie do przekształcenia tej umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony.Umowa o pracę, która została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3 miesiąca ciąży, przedłuża się do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).Obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie umowy do dnia porodu, z pracownicą, która jest w ciąży, z tym że obowiązek ten dotyczy jedynie umów o pracę na czas określony oraz umów o pracę na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie 3. miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu a aneks do umowy o pracę..

Fakt przedłużenia umowy można potwierdzić aneksem do umowy.

Jej umowa zostanie przedłużona do dnia porodu, a tym samym przekroczy 33 miesiące zatrudnienia na czas określony.. Zmienia się tylko termin zakończenia tej umowy.Należy zauważyć, że przedłużenie umowy na czas określony do dnia porodu następuje automatycznie z mocy prawa, a nie z woli stron stosunku pracy.. Jej umowa przedłużyła się do dnia porodu, tj. do 12 listopada 2015 r.Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada czterem tygodniom.. Jeżeli w wyniku przedłużenia tej umowy do dnia porodu zostanie przekroczony limit 33 miesięcy, to nie przekształca się ona w umowę bezterminową.. Reklama.Wprowadziła ona do Kodeksu pracy jednoznacznie brzmiący przepis (art.Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Co jednak dzieje się z umową w przypadku, kiedy pracownica poroni?. 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.Umowa pod ochroną ..

Przedłużenie umowy o pracę w ciąży nie musi być w żaden sposób udokumentowane.

Umowa o pracę na czas określony, zawarta z pracownicą w ciąży, podlega przedłużeniu do dnia porodu, jeżeli rozwiązałaby się po upływie trzeciego miesiąca ciąży.. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania danej pracy, albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, zostaje przedłużona do dnia porodu.Z tej właśnie przyczyny ustawodawca wprowadził mechanizm przedłużania umowy o pracę do czasu porodu.. Od razu podkreślić należy wyraźnie, iż przedłużenie się umowy do dnia porodu następuje z mocy .Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.. Gdy umowa na czas określony wygasa po porodzie (w czasie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego)Data publikacji: 18 września 2019 r. Zajście w ciążę przez pracownicę zatrudnioną na czas określony może spowodować, że umowa nie rozwiąże się w ustalonym terminie.. Pracodawca nie musi zatem sporządzać żadnych dokumentów przedłużających umowę o pracę.. Dotyczy to umowy na czas określony oraz umowy na okres próbny trwającej dłużej niż 1 miesiąc.Zaznaczyć również trzeba, że nie korzystają z zasady przedłużenia czasu trwania umowy do dnia porodu pracownice zatrudnione na podstawie: umowy na okres próbny, który nie przekracza jednego miesiąca, umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,Zgodnie z art. 177 par.. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje zatem po upływie 12. tygodnia ciąży.. Umowa o pracę zawarta na czas określony niezależnie od czasu jej trwania ulega przedłużeniu do dnia porodu pod warunkiem, że umowa ta uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży.Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu następuje z mocy prawa.. Dowiedz się, kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę pracownicy w ciąży!Pod koniec umowy okazało się, że kobieta jest w ciąży i w dniu 21 listopada 2018 r. będzie w 4 miesiącu ciąży.. Pracodawca może także przekazać pracownicy stosowną informację.Z kobietą, która w momencie zakończenia umowy u pracę zawartej na czas określony jest przynajmniej w 13 tygodniu ciąży, pracodawca musi zawrzeć kolejną umowę na czas określony, obowiązującą do dnia porodu.. Przedłużenie następuje z mocy prawa.Na przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu mogą liczyć pracownice zatrudnione na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc.. pracodawca nie może rozwiązać z nią umowy o pracę..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt