Wniosek do rady gminy o nadanie imienia szkole
Praca z patronem.2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.. maj - październik 2018: 13.Wniosek o nadanie szkole imienia.. Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie.. Podstawy prawne nadania szkole imienia:Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski składają wspólny wniosek o nadanie szkole imienia.. szkole.. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej (analogiczne przepisy dotyczą także innych typów szkół), stanowiącego załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn.. uzasadnienie_wnioseku.docx.Rada Gminy w Przylçku Wniosek o nadanie imienia szkole Na podstawie art. 18 ust.. W szkole, w której nie powołano rady szkoły podjęcie uchwały przez radę gminy w sprawie nadania imienia musi poprzedzać złożenie wniosku wspólnego i zgodnego pochodzącego od rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.Szczegóły.. do biblioteki pozycji książkowych związanych.. Złożenie wspólnego wniosku Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego o nadanie szkole imienia.. Ustalenie na posiedzeniu Rady Pedagogicznej harmonogramu działań.. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek rady szkoły lub na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego..

Przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole.

Przewodniczący Rady Rodziców Katarzyna Maciejczyk /mp./Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły.. zm.) szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu .Wniosek o nadanie imienia.. 27 sierpnia 2020.. Działania.. Imię szkole nadaje organ prowadzący w drodze uchwały, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; Uwaga: Warunki wykluczające kandydata na patrona:Propozycja nadania szkole imienia Jana Pawła II wypłynęła od młodzieży.. Plan pracy nad nadaniem imienia Szkole Podstawowej w Ratowicach (grudzień 2015 - czerwiec 2016) Etap pracy .. Uzasadnienie wniosku o nadanie imienia Św. Jana Pawła II S.P.. 2.3 Przygotowanie uchwały w sprawie nadania szkole imienia.. Szkolna 12Szkolna 12 773373-73---108 Kobylanka108 Kobylanka108 Kobylanka WNIOSEK O NADANIE IMIENIA WNIOSEK O NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIESZKOLE PODSTAWOWEJ W KUNOWIE Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.8 i art. 18 ust.. Popularyzacja postaci patrona (prezentacje, konkursy, wystawy, pozyskanie do biblioteki pozycji książkowych związanych z patronem).. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŽn.. Tworzenie ceremoniału szkoły..

Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu.

Dorota Chiniewicz.. luty 2018 11.. Ministerstwo edukacji, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej MEN wyjaśnia, że czynności dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty w roku szkolnym 2017/2018 i kolejnych, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych .. Przepis stosuje się odpowiednio.. W dniu 14 czerwca 2007 r. dyrektor szkoły w imieniu społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Harcie ( rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiegoAktu nadania Imienia Szkole dokonał Przewodniczący Rady Gminy pan Marek Antas, który odczytał Uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ołpinach imienia ks. prałata Jana Ślęzaka i prawa posiadania Sztandaru, a następnie wręczył ją Dyrektorowi Szkoły.Wniosek o nadanie imienia szkole Po wyborze patrona szkoły w tajnych wyborach należy złożyć wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia szkole.. dyrektor szkoły - powołanie zespołu zadaniowego do spraw związanych z nadaniem szkole imienia.. W szkołach, w których funkcjonuje rada szkoły, wniosek taki składa właśnie ona.Rada Gminy Kobylanka Rada Gminy Kobylanka uull.. ul. 31 stycznia przypada 70-ta rocznica śmierci Heleny Moczeńskiej, dawnej właścicielki majątku w Golinie, działaczce społecznej podczas Powstania Wielkopolskiego czy wreszcie wielkiej miłośniczce i propagatorce nasnuwanego haftu zwanego inaczej .szkole nadaje imię organ prowadzący szkołę na wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły - na wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego; wniosek zawiera uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły oraz określa plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości;Zgodnie z § 1 ust..

Wniosek do Urzędu Gminy o nadanie imienia Św. Jana Pawła II S.P.

zm.) Rada Pedagogiczna Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej prosi Rade Gminy w Przylqku o nadanie imienia naszej szkole.2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczna, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.. 2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.- wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie Procedury nadania szkole imienia.. 3.2.Wniosek do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie działań nadania szkole imienia.. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142.Wnioskowanie do Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego o wszczęcie procedury nadania szkole imienia.. Św. Michała Archanioła.. Złożenie wniosku o nadanie imienia do organu prowadzącego szkołę.. 2.2 Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego szkołę.. 2.3 Powiadomienie Kuratorium Oświaty o działaniach związanych z nadaniem szkole imienia.Uzasadnienie do Uchwały Nr VII (51) 2007 r. Rady Gminy w Dynowie z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Harcie.. Do Rady Gminy w Chorkówce wnosi o nadanie Szkole Podstawowej w Żeglcach imienia Karola Klobassy Zrenckiego, czyniąc tym samym naszą szkołę strażniczką Jego zasług i pamięci a uczniów prawdziwymi świadkami Jego postawy i dokonań..

wniosek_do_gminy.pdf.

Przygotowanie uroczystości nadania imienia.. Plan pracy.. Pobierz.. Chruślina, 24 - 09- 2015 r. Rada Gminy w Józefowie nad Wisłą Wniosek o nadanie imienia Szkole Podstawowej w Chruślinie Na podstawie art. 18 ust.. dyrektor szkoły - wytypowanie kandydatów na patrona.. 31 stycznia 2020.. Szczegóły.. 2.2 Przekazanie przez dyrektora wniosku o nadanie szkole imienia do organu prowadzącego szkołę.. Podjęcie Uchwały przez Radę Miejską.. W uzasadnionych przypadkach odrębne imię może być nadane szkole filialnej.. św. Michała Archanioła .Po wyborze patrona szkoły Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski złożą do Urzędu Gminy w Radymnie wniosek o nadanie imienia szkole wraz z uzasadnieniem.. Rada Rodziców Zespołu Szkół w Bliznem na posiedzeniu w dniu 09.01.2009 r. pozytywnie zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Wójta Gminy Jasienica Rosielna o nadanie szkole podstawowej i gimnazjum im.. maj - październik 2018 13.3.8. luty 2018: 11.. DZIAŁANIA.Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Bliznem na posiedzeniu w dniu 31.10.2008 r. jednogłośnie poparł wniosek o nadanie szkole im.. Po otrzymanej zgodzie i błogosławieństwie, należało zaopiniować propozycję przez Radę Szkoły, Radę Rodziców i księdza proboszcza.Nadanie szkole imienia - procedura po zmianie przepisów oświatowych.. Zapoznanie z projektem Procedury nadania imienia Szkole Podstawowej w Starej Kamionce, podjęcie stosownych uchwał.. kplogo - Archiwum 2019/2020 -.. Po zebraniu opinii, głosów, zdań zredagowane zostało pismo do Watykanu.. Prośba Dyrektora Szkoły i Księdza Proboszcza wraz z uzasadnieniem skierowana do Biskupa Tarnowskiego o wyrażenie zgody na nadanie szkole imieniapolicealnej nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego.. 2.4 Rada Miasta Sandomierza podejmuje stosowną uchwałę.10.. styczeń 2017r.. luty - wrzesień 2018: 12.. Ustawodawca wprawdzie nie wskazuje samej procedury zgłaszania wniosku o nadanie2.1 Wnioskowanie o nadanie szkole imienia przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.. Termin Osoby odpowiedzialne .. 3.3.Dyrektor szkoły kontroluje sprawny przebieg poszczególnych etapów i rozlicza za ich realizację, Protokoły z realizacji projektu ,,NADANIA IMIENIA SZKOLE" wraz z propozycją imienia wyłonioną droga wyborów oraz wniosek o nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Braniewie.. Szkolna 12ul.. Poznanie patrona szkołyo nadanie szkole imienia zostaną skierowane do Urzędu Gminy w Czernicy.. prowadzącego szkołę.. 2 pkt.. Zorganizowanie uroczystości nadania szkole imienia.. luty - wrzesień 2018 12..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt