Informacja podsumowująca vat ue zerowa
1a pkt 1 ustawy o VAT, w świetle którego stawka podatku, o której mowa w ust.. 1, nie ma zastosowania, jeżeli podatnik nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust.. 1 pkt 2 w zakresie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów, o których mowa w art. 9 ust.. Status VAT-UE INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA O DOKONANYCH WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH 4.. Nie trzeba składać informacji podsumowujących, jeżeli do wykazania jest „0".. Przepis ten wskazuje, że co do zasady informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne - do 15 dnia miesiąca następnego (w przypadku wersji papierowej) lub 25 dnia miesiąca następnego (w przypadku wersji elektronicznej).Zmianie ulegają przepisy w zakresie składania VAT-UE.. Od 31 marca 2007 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów VAT-UE.. zm.), informacje podsumowujące składa się za okres.Zgodnie z art. 101a ust.. 1 pkt 1 lub ust.. Uwaga.. Zakładka Urzędy z menu zakładkowego Raporty.. Podmioty dokonujące przemieszczenia towarów pomiędzy różnymi krajami UE mają obowiązek nie tylko rozliczenia VAT od owych transakcji, lecz także muszą sporządzić informacje podsumowujące.Informację podsumowującą VAT-UE można wygenerować w serwisie ifirma.pl w zakładce Deklaracje Deklaracje, ale jedynie w okresach rozliczeniowych, w których została wykonana przynajmniej jedna transakcja, którą wykazujemy na VAT-UE..

Przykład 1Informacja podsumowująca.

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.. Identyfikator podatkowy NIP podatnika PL └────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 2.. Raport zestawia zapisy z dokumentów typu WNT i WDT za wybrany miesiąc lub kwartał potrzebne do deklaracji podatkowej VAT-UE.. Miesiąc .Czy podatnik jest zobowiązany składać do urzędu skarbowego zerowe informacje podsumowujące VAT-UE?. Stanowi o tym nowo dodany art. 42 ust.. Serwisie nie umożliwi wygenerowania zerowej informacji VAT-UE, gdyż takiej informacji się nie składa.Na podatnikach, legitymujących się statusem VAT-UE, ciąży obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego informacji podsumowujących na temat dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych.. Zgodnie z art. 100 ust.. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne lub kwartalne, w któ.Ustawa o podatku od towarów i usług określa, co powinna zawierać informacja podsumowująca.. Uzasadnienie: Pytania dotyczą sposobu wypełniania informacji podsumowujących VAT-UE.. Na podatnikach, legitymujących się statusem VAT-UE, ciąży obowiązek dostarczenia do urzędu skarbowego informacji podsumowujących na temat dokonanych transakcji wewnątrzwspólnotowych.Za okres w którym nie dokonała Pani transakcji wewnątrzwspólnotowych, nie jest konieczne składanie zerowej informacji podsumowującej..

Wykonaj dlaVAT-UE - Informacja podsumowująca.

Funkcja.. 1 pkt 7 i 8, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym zbiorcze informacje o dokonanych dostawach towarów oraz świadczonych usługach, zwane dalej „informacjami podsumowującymi w obrocie krajowym".Od 1 lipca 2020 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej VAT-UE wersja (5).. jeżeli w miesięcznym okresie rozliczeniowym nie powstał u podatnika obowiązek podatkowy z tytułu dokonania jakiejkolwiek transakcjiPodatnik nie ma obowiązku złożenia informacji podsumowującej VAT-UE, jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał żadnej czynności podlegającej wykazaniu w tej informacji.. Ma on zastosowanie już od rozliczenia za I kwartał 2007 r. Do rozliczeń za poszczególne kwartały 2007 r. może jednak być .. 4, 6 i 7.Informacja podsumowująca VAT-UE- dostępne opcje wyboru rodzaju deklaracji Uwaga Od 01.01.2017 r. informacje VAT-UE, VAT-UEK na formularzach w wersji 3 i 4 można składać tylko za okresy miesięczne.zerowa informacja podsumowująca VAT-UE - napisał w VAT: powiedzcie proszę, czy podatnik jest zobowiązany składać do urzędu skarbowego zerowe informacje podsumowujące VAT-UE?. Opcje.. 1, na rzecz podatników podatku od wartości dodanej lub osób prawnych niebędących takimi podatnikami, zidentyfikowanych na potrzeby podatku od wartości dodanej,Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w art. 100 ust..

Zobacz też: Sposoby rozliczania VAT przez podatników w 2014 r.Informacja podsumowująca VAT-UE- dostępne opcje wyboru rodzaju deklaracji.

Podatnik nie składa zerowych informacji VAT-UE.. Został wprowadzony w związku z wejściem w życie nowej procedury call-off stock.. Odpowiedź: Nie.. I tak, informacja podsumowująca powinna zawierać w szczególności następujące dane:- nazwę lub imię i nazwisko podmiotu oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu zarejestrowania jako podatnik VAT-UE,Przeczytaj także: Kwartalne informacje podsumowujące VAT-UE Zasady sporządzania informacji podsumowujących ustawodawca zawarł w art. 100 ustawy o podatku od towarów i usług.. Sposób uruchomienia raportu.. 1 pkt 7 oraz świadczenie usług, dla których ma zastosowanie art. 17 ust.. Transakcje wykazywane na informacji VAT-27 wykazywane są w podziale na dostawy towarów, do których ma zastosowanie art. 17 ust.. Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust.. Jej niezłożenie lub błędy w wypełnianiu mogą pozbawić prawa do stosowania stawki 0% przy WDT.Jednym z nowych warunków zastosowania stawki 0% jest złożenie informacji podsumowującej VAT-UE.. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn..

Od 1 stycznia 2017 roku informacja podsumowująca VAT-UE musi być dostarczana do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie i tylko za okresy miesięczne.

Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjachinformacja podsumowująca VAT-UE VAT-UE zerowa informacja podsumowująca Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.. Załączniki składa się, gdy liczba kontrahentów przekracza liczbę wierszy przeznaczonych do ich wpisania w informacji VAT-UE.Informacja podsumowująca nie zawiera danych o nazwie świadczonej usługi czy sprzedawanego towaru.. Informację VAT-UE należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej.Pytanie: Czy podatnik jest zobowiązany składać do urzędu skarbowego "zerowe" informacje podsumowujące VAT-UE?. Zgodnie z art. 100 ust.. W zależności od opcji wybranej na zakładce VAT-UE okna Deklaracje, program pozwala na wygenerowanie informacji podsumowującej .Informacje składane są na formularzu VAT-UE z ewentualnymi załącznikami VAT-UE/A przy dostawach wewnątrzwspólnotowych oraz VAT-UE/B przy nabyciach wewnątrzwspólnotowych.. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.Podatnik nie musi składać zerowych informacji podsumowujących.. 1, stosuje się również do osób prawnych niebędących podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący dostawy towarów lub świadczący usługi, dla których podatnikiem jest nabywca, w przypadkach, o których mowa w art. 17 ust.. 1, z zastrzeżeniem ust.. :Nowe wzory informacji podsumowującej (VAT-UE (5)) oraz jej korekty (VAT-UEK (5)) zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 2268).Informację podsumowującą mają obowiązek złożyć podatnicy VAT zarejestrowani jako podatnicy VAT UE dokonujący: wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów w rozumieniu art. 13 ust.. Transakcje obligujące do złożenia informacji zbiorczejNależy również zaznaczyć, że zakup usługi od kontrahenta z UE oraz spoza UE (import usług) nie zobowiązuje do złożenia informacji podsumowującej (takie zakupy nie są w niej wykazywane).. Nadal jednak ma obowiązek złożyć deklarację VAT-7/VAT-7K za ten okres.. W niektórych przypadkach podatnik jest z tej powinności jednak zwolniony.. Jednocześnie wzmocniono rolę informacji podsumowującej.. Obowiązek składania tych informacji przewiduje art. 100 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt