Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
12 42-42-431, 12 42-42-432 .Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 340 KB (WZÓR) UMOWY.. CZĘŚĆ A Dane Odbiorcy usług imię i nazwisko/firmaWstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia O dbiorcy w przypadkach nagłych , gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia,Sp.. Monika Wojewódzka ; - [email protected] 3 pkt 6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umowa powinna zawierać postanowienia dotyczące okresu jej obowiązywania oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.. nr :* na zasadzie porozumienia stron, na dzień z zachowaniem okresu wypowiedzenia, określonego w umowie.. ul. Zjednoczenia 110A WNIOSEK.. W załączeniu przekazuję (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):Informacja i składanie wniosków o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków: Udzielanie informacji: ul. Senatorska 9 Składanie wniosków: ul. Senatorska 9, Dziennik Podawczy tel.. umowę o zaopatrzenie w wodę* i odprowadzanie ścieków* Nr _____ / _____ z dnia ___ - ___ - _____ r., w trybie: - za porozumieniem Stron, z dniem ___ - ___ - _____ r.,Dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków, zawartej między Zakładem Usług Komunalnych Sp..

o wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków.

12 42-42-431, 12 42-42-432, 12 42-42-372, 12 42-42-373, 12 62-03-356 ROZWIĄZANIE UMOWY KROK PO KROKUprotokół zdawczo - odbiorczy z numerem i stanem wodomierza głównego podpisanego przez Stronę zdającą i przejmującą (do pobrania na stronie).. Zgodnie z treścią art. 6 ust.. Okres obrachunkowy może ulec, za zgodą Stron, skróceniu lub wydłużeniu ze względu na szczególny interes Odbiorcy usług.. wniosku nr 1 dokument PDF, 342 KBW przypadku rozwiązania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z powodu wyburzenia nieruchomości lub rezygnacji z usług GZWiK należy dostarczyć: pisemny wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków ( wniosek o rozwiązanie umowy ); [ DOCX ] [ PDF ]Wypowiedzenie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków powinna zawierać postanowienia dotyczące okresu jej obowiązywania oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków ust..

Sposoby i przesłanki wypowiedzenia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków: 1.

Protokół zdawczo-odbiorczy.. 2.Biorąc za podstawę: przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), rozporządzenia wykonawcze wydane na jej podstawie, Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków naZmiana postanowień „Ogólnych Warunków Umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków" musi zostać doręczona Odbiorcy usług przynajmniej na miesiąc przed planowaną datą wejścia w życie oraz powinna wskazywać proponowane zmiany wraz z informacją o prawie do wypowiedzenia Umowy,.. 2017, poz. 328 z późn.Title: Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Subject: PW-K Eko-Skawa Sp.. Umowa powinna określać przypadki, w których może dojść do jej wypowiedzenia, a także okres jej wypowiedzenia rozumiany jako czas, który musi upłynąć od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu .Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków może nastąpić poprzez: zakończenie trwania okresu umownego; na pisemny wniosek Odbiorcy; za porozumieniem stron; z winy Odbiorcy zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków..

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni*.

§ 13 W sprawach nie uregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. do 14 dni.Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Zwracam się z prośbą o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do nieruchomości przy ul. .. Zmiana „Ogólnych Warunków Umowy o .. Do 14 dni.Rozwiązywanie umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków Cofnij Rozmiar czcionki Drukuj Informacja i składanie wniosków o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków: Udzielanie informacji: ul. Senatorska 9 Składanie wniosków: ul. Senatorska 9, Dziennik Podawczy tel.. - 55 230 74 22 - gminy: Elbląg i Milejewo.. z o.o. zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została przyłączona do sieci i która .zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, zatwierdzonej decyzją właściwego organu Wód Polskich, w jednomiesięcznych okresach obrachunkowych.. przyborów [Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody a ilość i rodzaj zainst.. przyborów] 299 Kb(adres poboru wody i/lub odprowadzania ścieków*) Wnioskodawca zwraca się z prośbą o rozwiązanie umowy z dniem .. na usługi dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków, przy stanie wodomierza/y:Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy i następuje bez wypowiedzenia warunków umowy..

Pliki do pobrania: Wniosek o rozwiązanie umowy.

Dokumenty niezbędne do wykonania usługi.. 65-120 Zielona Góra.. wypowiadam.. (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. Dz. U. z 2002 Nr 101 poz. 926)"Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków przez nowego Odbiorcę tj. następcę prawnego Odbiorcy, nabywcę nieruchomości, skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy.UMOWA Nr ………/2020 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zawarta w dniu ………………………… w Starym Dzikowie pomiędzy: Gminą w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 79; 37-632 Stary Dzików; NIP 793-000-18-59, REGON 000546383, zwaną w umowie „Przedsiębiorstwem", reprezentowanym przez: 1.Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - gmina miasto Elbląg Taryfa Gmina Elbląg Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków - gmina ElblągWstrzymanie zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania cieków możeś nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach, gdy występują warunki stwarzaj ące zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiska lubWnoszę o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości położonej w Krakowie przy ul./os.. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków] 270 Kb: Oświadczenie w zakresie zapotrzebowania wody a ilość i rodzaj zainst.. Wstępny czas realizacji obsługi.. Niniejszym .. z o.o. z/s w Kiełczowie a Odbiorcą usług.. ZUK Sp.. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - odbiorcy indywidualni*..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt