Kto rozpatruje skargę na pracownika gops
Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.Terminy rozpatrywania skarg i wniosków.. do SKO wysyłałam gdy córka burmistrza urodziła dziecko - wtedy było wyłączenie organu.Skargi należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia.Zgodnie z art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:Strona 1 z 2 - Skarga na pracownika pomocy społecznej, prośba o kontrolę - napisał w Pomoc prawna: Witam Bardzo proszę o pomoc w napisaniu skrgi do dyrektor Pomocy Społecznej na pracownika socjalnego lub o skontrolowanie pracy tejże Pani.. Najczęstsze poruszane problemy w skargach dotyczą m.in. wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku pracy, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków pracy, urlopów , równego traktowania w pracy .Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej lub ustnie - wówczas pracownik przyjmujący skargę sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie.. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.. Przedstawię sytuację jasno.Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej..

pracownika.

Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.. Z kolei pracownicy samorządów skarżą się na premie, nabory i rozliczanie czasu pracy.. Taki organ ma obowiązek w ciągu 7 dni przesłać naszą skargę do tego organu, który będzie właściwy do jej rozpoznania.Do urzędów trafiają skargi na zachowanie lub sposób załatwiania spraw przez urzędników, często osób na kierowniczych stanowiskach.. Ocena przesłanek przekazania skargi należy do organu właściwego do rozpatrzenia skargi.. Skarga ta została przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego, do którego została wysłana przez podopiecznego GOP-su, do RG Orchowo, do rozpatrzenia.. Z góry dziękuję za pomoc.Nawet, jeśli pismo jest zatytułowane „skarga" treść zawiera jednak np. żądanie wyłączenia pracownika z rozpatrywania toczącej się sprawy - powinno być potraktowane właśnie jako .Udostępnienie danych osobowych na posiedzeniu rady gminy podczas rozpatrywania skargi na wójta gminy oraz kierownika GOPS, skierowanej do wojewody, zostało dokonane na podstawie przepisów k.p.a.. Skargi i wnioski można składać w interesie własnym, innych osób, a także w interesie publicznym.. Do pisma tego ustosunkowały się .zarządu i marszałka województwa - skargę wnosimy do sejmiku województwa, Organy administracji są zobowiązane przyjmować skargi..

Skargę/wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki.

z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.. Może zacznijmy po kolei: Mój Tata zmarł w tym roku w maju, mój.. § Skarga na pracowników MOPS'u, na jaki art się powołać?. zm.), pisemne zawiadomienie o sposobie załatwiania skargi powinno zawierać: - oznaczenie organu, od którego pochodzi, - wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, - uzasadnienie faktyczne i prawne oraz - podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby .Do kog skarga na dyrektora MOPS - u ?. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organ organizacji społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej czy innej odpowiedzialności przewidzianej w .pracuję przy 500+, wydałam kilka decyzji koleżankom, u nas dużo dziewczyn ma dzieciaki, u was to pierwsza taka sytuacja ?. PismemSkargę można wnieść pisemnie, telegraficznie, za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.Skarga na pracownika GOPS 12 października 2017 r. | 10:54 3 .. Zacznę od początku.. Mamy sąsiadkę która korzysta z zasiłków z PS od wielu lat.. Po zakończeniu postępowania w sprawie skargi lub wniosku, wnoszącego skargę lub wniosek zawiadamia się - w formie pisemnej - o sposobie załatwienia sprawy.Ostatnio pisałam o przepisach, które choć wskazują powinności w praktyce nie mają sankcji..

moim zdaniem jest tu sytuacja wyłączenia pracownika, a nie organu.

Przykładem może być np. łamanie warunków kontraktu lub niestosowanie zasad narzuconych ustawowo (np. prawo do przerw w pracy).Maksymalny termin na załatwienie skargi i wniosku wynosi miesiąc, licząc od dnia ich wpływu do Zakładu.. Skargi adresują np. do posłów.W latach 2010 - 2012 NIK przeprowadziła kontrolę w 45 samorządach, sprawdzając prawidłowość rozpatrywania skarg .Zgodnie z art. 238 par.. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi lub wniosku.. organ może przekazać skargę do załatwienia organowi niższego stopnia, albo przełożonemu służbowemu pracownika, na którego wniesiono skargę.. Pracą się nigdy nie zhańbiła.§ 2.. Zgodnie z nimi, każdy Radny obowiązany jest: kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy utrzymywać stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmować .Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawiera ć ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o tre ści art. 239 ; (dowód: akta kontroli, str. 14-16) - wniosek Nr 3/2012 z dnia 16 maja 2012 r. o zmian ę pracownika socjalnego, równie Ŝ o znamionach skargi na ww.. Kto rozpatruje skargi na kierownika gminnego ośrodka pomocy społecznej ..

Jeżeli jednak złożymy skargę do niewłaściwego organu nie musimy się martwić.

Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe .§ 2.. Chciałbym prosić o pomoc w dwóch ważnych dla mnie ostatnio sprawach.. Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze zgodnie z treścią art. 23 § 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 z dnia 2016.02.15) jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.Pracownik ma prawo do zabrania na spotkanie osoby towarzyszącej tylko wtedy, jeśli jego skarga dotyczy łamania przez pracodawcę jego obowiązków wobec pracownika czy pracowników.. Takim przepisem jest też przepis art.23 ust.. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.W trakcie ostatniej komisji Rady Gminy (24.04) poruszona została kwestia skargi mieszkańca Orchowa Wiesława Osińskiego na pracę kierownika GOPS Katarzyny Górnej, oraz pracownika socjalnego Anny Lange.. Skargę/wniosek rozpatruje się: do czternastu dni, gdy skargę wnosi poseł na Sejm, senator lub radny, do miesiąca, gdy wszczyna się postępowanie wyjaśniające, do dwóch miesięcy, gdy skarga/wniosek jest szczególnie skomplikowana,Jeśli pracownik zapytał czego potrzebuje np. z ubrania to było butów , ale przecież ma Pani buty ,odpowiedź ale chcę już nowych , czy np. ładnego swetra bym kupiła itp. Dziecko to ma np. pół pokoju zabawek.. odnoszących się do zasad rozstrzygania skarg.Skargi w tym przypadku rozpatruje organ właściwy do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo do jej uchylenia lub zmiany.. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia.. W sytuacji gdy decyzja wydawana była przez pracownika starostwa, skargę na zachowanie tego pracownika składa Pani do jego przełożonego, którym jest starosta.. Skargą zajmowała .. Proszę Panie Redaktorze ustalić kto zajmuje mieszkania w ośrodkach zdrowia we Wręczycy i Kaleji i jakie dochody gmina czerpie z tego.§ 2. mój wniosek o 500 + rozpatruje koleżanka z FA (każda z nas ma upoważnienia do SW, SR i FA).. (odpowiedzi: 2) Witam.. - napisał w Sprawy urzędowe: Chciałabym złożyć skargę na dyrektora MGOPS - u, ponieważ bez zamieszczenia ogłoszenia w BIP o naborze na wolne stanowisko, przyjęła do pracy osobę "po znajomości", nie przeprowadzając rekrutacji.. I po tej wizycie napisała skargę do Kierownika na pracownika socjalnego, dużo by pisać .Skargę składamy zawsze do organu przełożonego nad osobą/organem, którego działania lub zaniechania skarżymy.. Dla wniesienia skargi i wniosku w interesie innej osoby wymagana jest jej zgoda.Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.. Jeden z Mieszkańców złożył skargę na pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt