Umowa użyczenia sprzętu komputerowego że szkoły podstawowej
Marii Konopnickiej w Wygiełzowie w terminie przewidzianym w umowie lub na wezwanie Użyczającego.. Wobec określonej puli sprzętu komputerowego, od decyzji odmownej Dyrektora Szkoły nie przysługuje odwołanie.. z 13 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzętu komputerowego na okres nauczania zdalnego.. Przedmiot Użyczenia stanowi sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia / nauczyciela zajęć (niepotrzebne skreślić) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i użyczany jest tylko w tym celu.. ……………………………………Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny bez żadnych uszkodzeń zewnętrznych.. Po zakończeniu trwania umowy Biorący w użyczenie niezwłocznie zwróci przedmiot użyczenia do siedziby Użyczającego w stanie niepogorszonym.. W szczególnych wypadkach Dyrektor Szkoły ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu komputerowego.. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego do używania postanowień umowy.. Po zakończeniu umowy Biorący zobowiązany jest zwrócić sprzęt w stanie nie pogorszonym od pierwotnego do siedziby Szkoły najpóźniej w terminieW załączniku jest umowa użyczenia sprzętu komputerowego w przypadku wypożyczenia potrzebujacym uczniom podczas nauki zdalnej Pliki do pobrania umowa uzyczenia-komputery (1).doc (49.50 KB)Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy..

§ 5.o wypożyczenie sprzętu komputerowego ze Szkoły Podstawowej im.

Przepisy dotyczące tej procedury określa Kodeks cywilny w art. 710 -719.. Okres użyczenia może zostać przedłużony na wniosek Biorącego do używania.. § 5 .. miejscowo dla Szkoły.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania nauczania zdalnego organizowanego przez szkołę.. Zwrot przedmiotu użyczenia stwierdzony zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym1) Biorący do używania korzysta ze sprzętu komputerowego w celach innych niż określone w § 3 ust.. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) - art. 710Zainteresowanych, proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami użyczenia sprzętu komputerowego (poniżej: Regulamin użyczenia sprzętu komputerowego, wzór umowy) oraz złożenie wniosku do szkoły (w załączeniu poniżej).. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku z dnia 27 października 2020r.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący w terminie 2 pierwszych dni roboczych zwróci sprzętz jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.. § 4 Biorący w użyczenie oświadcza, iż przedmiot § 1 pkt 1 został mu w stanie kompletnym i zdatnym do użytku wydany w dniu podpisania umowy.. Wnioski należy składać w sposób określony w regulaminie do dnia 28.04.2020r..

Wypożyczenie sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

W chwili zwrotu komputera podpisany zostanie między Biorącym w użyczenie a Szkołą protokół zwrotu komputera (załącznik nr 4 do .. w sprawie wprowadzenia Regulaminu użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im.. A. Zboińskiego w Kikole sprzętu komputerowego pobierz>>> 2.. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami procedury i warunków udostępniania uczniom do domu sprzętu komputerowego i innych przenośnych urządzeń w ramach programu Cyfrowa Szkoła obowiązującej w Szkole Podstawowej nr 110 w Łodzi i zobowiązuje się do ich przestrzegania Biorący do używania zobowiązuje się, że będzie używał rzeczy oddanych mu do używania w sposób odpowiadający ich właściwościom, zgodnie z ich przeznaczeniem i wymogami .i stwierdza, że jest on przydatny do umówionego użytku i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń.. Podstawa prawna.. Procedurę i dopuszczalne okresy przedłużenia określa Procedura użyczenia sprzętu komputerowego.. Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich.Umowa użyczenia sprzętu do nauki zdalnej zawarta w dniu ..

Umowa użyczenia sprzętu komputerowego do nauki zdalnej pobierz>>> 3.

REGULAMIN.. § 11 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Biorącego postanowień § 3 i 5 niniejszej umowy.. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.lub innego sposobu kształcenia, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa w Szkole Podstawowej w Ogorzelczynie, akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenie zestawu komputerowego w formie laptopa na okres organizacji przez szkołę kształcenia na odległość.. Niniejsza umowa określa warunki i zasady bezpłatnego użyczenia oraz użytkowania sprzętu, o którym mowa w ust.. Jednocześnie oświadczam, że:Umowa użyczenia sprzętu do kształcenia na odległość..

Regulamin użyczenia Uczniom Szkoły Podstawowej im.

Strony zgodnie oświadczają, że Przedmiot Użyczenia w dniu zawarcia umowy ma następujące cechy:Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.. (wtorek) do godziny 12:00.Umowa użyczenia sprzętu komputerowego.. 1, zwanego dalej „sprzętem".. w Starym Lubotyniu …………………………………… Data złożenia wniosku ………………………………………………………………………….. 6.Publiczna Szkoła Podstawowa w Janikowie.. Pobierz darmowy wzór umowy użyczenia w formacie pdf i docx!1.. 4.Umowa użyczenia polega na tym, że użyczający pozwala biorącemu na używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.Umowę tę różni od umowy najmu czy dzierżawy jej bezpłatny charakter.. Sprzęt będzie użytkowany przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia ukończenia lub przerwania nauki przez ucznia, którego dotyczy Umowa.. Jana Pawła II w Wilczynie (akceptuję go i zgłaszam wniosek o użyczenia laptopa na okres prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.. Po zakończeniu okresu użyczenia Biorący do używania w terminie 3 dni zwróci sprzęt komputerowy Użyczającemu w stanie niepogorszonym.. Sprzęt komputerowy wymieniony w § 1 zostaje użyczony od dnia zawarcia umowy na czas trwania kształcenia na odległość organizowanego przez szkołę.. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.. J. Iwaszkiewicza .. Szkoła zapewnia, że sprzęt będący przedmiotem użyczenia jest kompletny i sprawny.. 1, 2) Biorący do używania korzysta ze sprzętu komputerowego w sposób niewłaściwy, narażając go na kradzież, uszkodzenie lub zniszczenie, 3) Biorący do używania narusza zakaz określony w § 3 ust.. Jednocześnie oświadczam, że:1.. Wniosek o użyczenie sprzętu komputerowego dla rodziny pobierz>>> ##### Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz>>> ##### K O M U N I K A T .1.. Umowę niniejszą zawiera się na czas zdalnego nauczania, tzn.1.. UŻYCZENIA SPRZĘ.Szkoły Podstawowej im.. Załącznik nr 1. do Zarządzenia Nr 23/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Janikowie.. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 23 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. 2.. W chwili zwrotu komputera podpisany zostanie między iorącym w użyczenie a Szkołą protokółOświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem użyczenia laptopów dla uczniów w Szkole Podstawowej im.. Powstańców Wielkopolskich w udzyniu w terminie przewidzianym w umowie lub na wezwanie Użyczającego.. Umowa użyczenia sprzętu komputerowego .Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Szkołą Podstawową im.. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku.. Ks. Franciszka Stopy w Myczkowie reprezentowaną przez Dyrektora szkoły a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia, bądź nauczycielem następuje przekazanie sprzętu komputerowego.. Jana Pawła II - Papieża Polaka .. 2 niniejszej umowy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt