Wniosek o patronat prezydenta miasta warszawy
Procedura ta pozwala na wszechstronną analizę wniosku, właściwe upublicznienie decyzji w razie przyznania patronatu, a w razie odmowy - daje wnioskodawcy możliwość zwrócenia się z prośbą o patronatProjekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres [email protected] 1, lit e RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowani władzy publicznej oraz art. 7 pkt 18 ustawy o samorządzie gminnym - promocja gminy;Karta usługi KP-2 Udzielanie przez Prezydenta Miasta Krakowa wsparcia (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym) przedsięwzięciom i wydarzeniom.. 1 może być przesłany na adres: Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin, Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, złożony w Punktach Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin, przesłany pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub przekazany elektronicznie poprzez platformę ePUAP: /GminaLublin/skrytka.Wniosek w sprawie nadania Patronatu Honorowego lub Mecenatu Miasta powinien zawierać: dane wnioskodawcy: nazwisko, imię lub pełna nazwa wnioskodawcy, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy.Wniosek o wyróżnienie składa się nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem..

Zasady przyznawania honorowego patronatu Prezydenta m.st. Warszawy.

- Prezydent Bruski obiecał walkę z cyrkami, a jeden cyrk organizuje w radzie miasta, zaś drugi będzie w centrum miasta 11 majaCofnięcie patronatu zobowiązuje organizatora do zaprzestania z korzystania z informacji o patronacie Prezydenta Miasta oraz usunięcia z wszelkich z materiałów promocyjnych i reklamowych informacji o patronacie Prezydenta Miasta.. 22 695 22 33.Do wniosku wnioskodawca musi dołączyć oświadczenie, którego wzór określa załącznikWniosek Zespołu Szkól im.. Wiejska 10, 00-902 Warszawa.. Pliki do pobrania: - Patronaty Regulamin - Patronaty Wniosek pdf - Patronaty Wniosek doc - Patronaty Sprawozdanie pdfWniosek o wydanie dowodu osobistego | Warszawa - oficjalny portal stolicy Polski.23-25 lutego 2018 roku, Warszawa Patronat Honorowy; Na wniosek Pana Wojciecha Jasińskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" Żyrardów 2018 24 lutego - 4 marca 2018 roku, Żyrardów Patronat Narodowy ; Na wniosek Pani Anny Wieszczyckiej - Radnej Powiatu Warszawskiego ZachodniegoWniosek za pośrednictwem sekretariatu zostaje przekazany Prezydentowi Miasta Rzeszowa lub Zastępcom Prezydenta Miasta Rzeszowa, lub Sekretarzowi Miasta zgodnie z podziałem zadań, kompetencji i odpowiedzialności, w celu wydania opinii i zadekretowania wniosku..

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

UZASADNIENIE.. (załączniki do pobrania poniżej).. WNIOSEK O PATRONAT (word) - ZAŁĄCZNIK NR 2.. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.. Należy w tym celu złożyć podanie/pismo (brak gotowych druków), które powinno zawierać informacje takie jak: • opis projektu • czemu ma służyć • sponsorzy projektu •.Pliki do pobrania.. Projekty materiałów promocyjnych i informacyjnych z zamieszczonym identyfikatorem herbowym patronatu honorowego Prezydenta m.st. Warszawy powinny zostać przesłane do akceptacji Biura Marketingu Miasta na adres [email protected] starać się o patronat?. Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator .Wniosek o patronat honorowy Prezydenta Miasta Łodzi Informacja o organizatorze przedsięwzięcia Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy Adres korespondencyjny Wnioskodawcy, nr telefonu, adres e-mail Krótka charakterystyka Wnioskodawcy (typ jednostki, profil działalności, strona internetowa, dotychczas zrealizowane, najważniejsze, inicjatywy (w tym realizowane we współpracy z Urzędem Miasta Łodzi) itp. Do pobrania są zaktualizowane wnioski o przyznanie honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.Wniosek o patronat prezydenta Zarządzenie nr 3478/2018 Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie facebookPatronaty Prezydenta Miasta Jeśli chcesz podkreślić szczególny charakter organizowanego przez Ciebie przedsięwzięcia, imprezy lub wydarzenia, które są skierowane bezpośrednio lub pośrednio do mieszkańców Miasta Gorzowa Wlkp..

Pismo z prośbą o przyznanie patronatu Prezydenta m.st. Warszawy należy kierować na adres Gabinetu Prezydenta.

Wnioski są rozpatrywane w Biurze do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP - tel.. WYTYCZNE DOT.. LOGO PREZYDENTA.. O decyzji dotyczącej przyznania Patronatu Prezydenta Miasta Rzeszowa Kancelaria Ogólna informuje organizatora niezwłocznie, w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.Marsz Równości prawica zapowiedziała Marsz Normalności .. WYKORZYSTYWANIA LOGOTYPUpodane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów na podstawie art. 6 ust.. ZAŁĄCZNIKI: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA.. lub drogą elektroniczną na adres: [email protected] Ważne przypomnienie dla organizatorów przedsięwzięć, imprez lub wydarzeń skierowanych bezpośrednio do mieszkańców Gorzowa.. Objęcie przedsięwzięcia patronatem nie jest jednoznaczne z udzieleniem mu wsparcia finansowego i organizacyjnego.Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Białegostoku wiąże się z przesłaniem pisma do Prezydenta Miasta Białegostoku z pośbą o patronat honorowy nad wydarzeniem wraz z opisem wydarzenia i informacją o organizatorze i przesłaniu na jeden z poniższych adresów: Kancelaria Prezydenta Miasta Urząd Miejski w Białymstoku ul.Patronaty, których Prezydent Miasta Świętochłowice udzielił przed dniem wejściem w życie nowego zarządzenia, pozostają aktualne..

WYTYCZNE - ZAŁĄCZNIK NR 3. powinieneś postarać się o przyznanie honorowego patronatu przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.Rejestr wniosków o Wyróżnienie prowadzi Biuro Prezydenta.. Informacja o realizowanym przedsięwzięciu Nazwa wydarzenia Termin i miejsce Cel .Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa złożony co najmniej na 28 dni roboczych przed planowanym przedsięwzięciem.. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: - nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.. Przejdź do elektronicznego formularza na platformie ePUAPRozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia składa się sprawozdanie.. REGULAMIN - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt