Wniosek o wydanie ekuz dla dziecka
Wniosek możesz złożyć aż na 5 sposobów: osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ; wysyłając pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ; skanując i wysyłając mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;Karta EKUZ - wniosek również online Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego można złożyć osobiście w dowolnym oddziale NFZ lub w jednej z delegatur albo wysłać pocztą.. Można go znaleźć na stronie internetowej pomorskiego oddziału NFZ .. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej.. W razie z wystąpieniem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych - oświadczenie o stanie rodzinnym .. Wniosek o wydanie EKUZ możesz otrzymać w oddziale NFZ lub pobrać z internetu.. UWAGA!. Opis: Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA.Masz 2 możliwości pobrania wniosku: pobierz wniosek o wydanie EKUZ - pdf 268 kB, wydrukuj go, wypełnij i podpisz, skorzystaj z interaktywnego formularza, który pomoże ci wypełnić wniosek o wydanie EKUZ, a potem wydrukuj uzupełniony wniosek i podpisz.Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta Niniejszy wniosek dedykowany jest dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego - EFTA.Wnioski o kartę EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ..

Gdzie złożyć wniosek o wydanie karty EKUZ?

Status wnioskodawcy - zaznaczyć właściwe: Osoba ubezpieczonaWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.Przedstawiamy bezpłatny wzór wniosku o odebranie dziecka.. Informację o statusie wniosku, który złożyłeś elektronicznie, uzyskasz: dzwoniąc na Telefoniczną Informację Pacjenta 800-190-590, pisząc na adres e-mailowy1.. Dane osoby, dla której EKUZ ma być wydana (wniosek należy wypełnić osobno dla każdej osoby): 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. Kartę EKUZ można wyrobić też bez wychodzenia z domu.. Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka (DOC) Wniosek o zmianę sposobu .Raczej może zgłosić się osoba niepełnoletnia, musi mieć tylko wypełniony wniosek o wydanie tej karty.. Wniosek o kartę EKUZ składa się we właściwym oddziale NFZ.Do wniosku załączono ilość załączników: --- okazano dokumenty potrzebne do wydania EKUZ Oświadczam, iż znane mi są przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1027)Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym oddziale wojewódzkim NFZ lub wysłać e-mailem, faksem, pocztą albo za pośrednictwem ePUAP do właściwego ze względu na miejsca zamieszkania oddziału.Wniosek o wydanie EKUZ - nieubezpieczony turysta Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej.Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego powinien być złożony w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na zadeklarowany we wniosku adres zamieszkania osoby wnioskującej..

Należy pobrać wniosek dostępny na stronie NFZ, wydrukować, wypełnić, a następnie wysyłać.1.

ilu jest uczestników + 1 dla Sądu 3.. Wyjeżdżając na wakacje do jednego z krajów UE (lub EFTA), warto zadbać o wyrobienie i zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ.Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub faksem, na numer: 58 32 18 551) wniosek o wydanie karty.. Wniosek o uchylenie orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem (DOC) Wniosek o wydanie zarządzeń w trybie art. 109 k.r.i o. w Suwałkach (00-987), przy ul. Strączkowej 21/67.Karta EKUZ - o tym należy pamiętać.. Brak zgłoszenia skutkujeWniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA* 1.. W punkcie 3. wpisujemy adres, na który karta ma zostać wysłana.Do wniosku dołącz kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki..

Jeżeli ubiegasz się o kartę EKUZ dla dziecka, powinieneś również wskazać, kto opłaca składki.

Status osoby, dla której EKUZ ma być wydana - zaznaczyć właściwe: Osoba ubezpieczona Członek rodziny osoby ubezpieczonejEKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.. Dane wnioskodawcy: 1.1 PESEL1: 1.2 Data urodzenia2: 1.3 Imię: 1.4 Nazwisko: 1.5 Nr telefonu kontaktowego / adres e-mail3: 2.. W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-mail EKUZ zawsze wysyłamy na wskazany adres.. Odpisy wniosku w tylu egzem.. EKUZ wydawana jest wyłącznie osobom, które zostały zgłoszone do ubezpieczenia w NFZ.. Jeśli wniosek o wydanie EKUZ chcemy złożyć korespondencyjnie wystarczy go przesłać pocztą tradycyjną wraz z kompletem stosownej dokumentacji w .dziecko, które miało skończone 13 lat w chwili składania wniosku, podopieczny (osoba, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych) mogą ustalić kod PIN do logowania - 4-cyfrowy kod PIN 1. u. Kościuszki 69. zam.. Wniosek o kartę EKUZ dla dziecka należy wypełnić w następujący sposób: W punkcie 1. należy wpisać dane dziecka (osoby, dla której karta ma być wydana).. Po upływie kilku dni (najbezpieczniej jest liczyć ok. pięciu dni roboczych od złożenia wniosku) karta zostanie wysłana drogą pocztową na podany przez nas adres domowy.Wzory dotyczące spraw rodzinnych..

Ubiegając się o kartę EKUZ dla naszego dziecka, możemy to zrobić w ramach własnego ubezpieczenia.

Pobierz wniosek; Wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisz; Złóż wypełniony wniosek (wybierz jeden ze sposobów): w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ - wtedy kartę otrzymasz od razu; e-mailem - zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres: [email protected]; pocztą tradycyjnąWniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta.. Składanie wniosku dla dziecka nie różni się od składania wniosku dla osoby dorosłej: Wypełniamy wniosek; Składamy wniosek (online, pocztą lub osobiście) Otrzymujemy kartę (osobiście lub pocztą)Wniosek o EKUZ dla pracownika, ucznia i studenta Wniosek o interwencję do Rzecznika Praw Obywatelskich Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemuJak otrzymać i złożyć wniosek o kartę EKUZ?. Jak uzyskać EKUZ?. Poniżej wkleiłem ci kto może taką kartę uzyskać, więcej na Kartę EKUZ mogą otrzymać wszystkie osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ), w szczególności: •osoby zatrudnione, •przedsiębiorcy prowadzący własną, nierolniczą działalność gospodarczą .Kartę EKUZ można otrzymać we Wrocławiu w Oddziale NFZ przy ul. Dawida, w godz. od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.. Drugi (nieobecny) rodzic powinien poprzez złożenie oświadczenia woli wprost wyrazić zgodę na wydanie dziecku dokumentu paszportowego.Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu na czas rozwodu może przygotować każdy z rodziców, a sąd decyduje o stałym miejscu zamieszkania (do czasu osiągnięcia pełnoletniości przez dziecko).2.. Dodatkowo w każdą środę karty można wyrobić do godz. 18.00.. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka- oryginał lub poświadczona kserokopia ( jeżeli małoletni pochodzi z konkubinatu należy złożyć zupełny akt urodzenia) 2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt