Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów czy podpisać
Twoim zadaniem jest podpisanie wniosku w jeden z dwóch sposobów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym.• umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru; • kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).. • Pożyczka umożliwia pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej np.Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej może być umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy.. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy.. Umowę możesz pobrać na Praca.gov.pl - bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku".Uzyskaj pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. Po wybraniu odpowiedniego Urzędu, zostaniemy przekierowani do edycji wniosku PSZ-PKDG.. przetwarzania danych osobowych ( czytelny podpis lub podpis opatrzony pieczątką wnioskodawcy) -2 egzemplarze,Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych, podstawą otrzymania pożyczki do wysokości 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej jest podpisanie stosownej umowy..

Wydatków tych nie trzeba jednak dokumentować.Dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Jest to artykuł uwzglęniający stan prawny na dzień 24.04.2020 r.wybierz opcję "Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy" pobierz Umowę pożyczki wraz z klauzulą informacyjną i wzorem wniosku o umorzenie pożyczki ( łącznie 6 stron dokumentu w formie pliku pdf, w wersji elektronicznej nie ma potrzeby podpisywania umowy, gdyż cały wniosek podpisywany jest profilem zaufanym )Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców - zasady przyznawania.. W zależności od tego kiedy będzie lub została już udzielona pożyczka warunki do jej umorzenia kształtować się będą różnie.Zapis umowy stanowi, że (…) "udziela Pożyczkobiorcy ze środków Funduszu Pracy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej" Pomimo,że umowa nie podaje precyzyjnie katalogu „bieżących kosztów" które to z pożyczki mogą lub winny zostać pokryte to na pewno nie pozwala na dowolność interpretacji w tym zakresie.Należy tutaj wpisać m.in. datę zawarcia umowy, rodzaj umowy, okres, na jaki została zawarta, wskazać miesięczny przychód z umowy (określony w umowie oraz faktycznie osiągnięty) oraz złożyć oświadczenie, czy umowa w ogóle nie doszła do skutku, czy też nastąpiło ograniczenie możliwości jej wykonania.W niniejszym artykule Kancelaria Adwokacka Adwokata Jarosława Reck w Katowicach omawia krok po kroku, jak należy przygotować, skompletować, a także gdzie i w jaki sposób złożyć wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców..

Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

NIE POWINIENEŚ PODPISYWAĆ UMOWY ODRĘCZNIE I JEJ SKANOWAĆ.Na podstawie tej informacji, system powinien samodzielnie przypisać odpowiedni dla naszej działalności Powiatowy Urząd Pracy.. Jeśli masz statusu mikroprzedsiębiorcy i prowadziłeś działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. Co musisz przygotować by skorzystać z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej .Na koniec wniosek należy podpisać.. Do wniosku trzeba także dołączyć 2 egzemplarze podpisanej umowy pożyczki, którą zawiera się z miejscowo właściwym powiatowym urzędem pracy (przy wysłaniu pocztą lub dostarczeniu do skrzynki w PUP).. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie .Umowa dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy/ małego przedsiębiorcy jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym..

Ostatni krok to wysłanie wniosku o pożyczkę z PUP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (PSZ-PKDG).

W przypadku wysyłki przez platformę praca.gov.pl wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.Wybieramy żółty piktogram koronawirusa, czyli pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności mikroprzedsębiorcy: Teraz trzeba podać nazwę powiatowego (nie: wojewódzkiego) urzędu pracy, pod który podlegamy:Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. Wypełniamy kolejno wszystkie pola oznaczone czerwonym kolorem: dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, adres, dane kontaktowe, informacje dotyczące reprezentantów.Numer wniosku i umowy: …………………….. Wniosek1 o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnychUmowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy ( czytelny podpis lub podpis opatrzony pieczątką wnioskodawcy) - 2 egzemplarze, Klauzula informacyjna dot.. Druki umów oraz wzory formularzy znajdują się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy.Umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów, Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - kopię pełnomocnictwa.. Kwota dofinansowania to maksymalnie 5000 zł.• umowę pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf) - wystarczy załączyć „gołą" umowę (czyli sam jej wzór w pliku pdf bez żadnego wypełniania), gdyż jak wynika z wyjaśnień resortu pracy przedsiębiorca, składając .Umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy jest plikiem pdf połączonym z wnioskiem elektronicznym..

Zgodnie z art. 15 zze 4 ustawy mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O pożyczkę w kwocie do 5 000 zł mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy spełniali warunki z art. 7 ust.. Pożyczka ma trzymiesięczny okres karencji w spłacie.. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników orazumowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, wg określonego wzoru; kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy).. Z jej treścią należy zapoznać się przed lub w trakcie wypełniania wniosku.. Umowę możesz pobrać na Praca.gov.pl - bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku".Pożyczka powinna zostać przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.. Tarcza 3.0 wprowadziła zmianę pożyczka dotyczy przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 kwietnia (wcześniej był to 1 marzec).Kiedy możesz skorzystać z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej?. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o .możesz zwrócić się z „Wnioskiem o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy".. 1 pkt 1 ustawy prawo przedsiębiorców, tj. którzy w jednym z ostatnich dwóch lat obrotowych:.. Najważniejsze Informacje: • Pożyczka udzielana jest do kwoty 5 tys. złotych.. Pamiętaj!. Sam wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności nie jest specjalnie skomplikowany.Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej przez platformę praca.gov.pl (usługa TARCZA ANTYKRYZYSOWA » Wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy PSZ-PKDG) lub w postaci papierowej do urzędu (np. drogą pocztową).. Jeżeli przez okres 3 miesięcy od dnia przyznania pożyczki nie zaprzestaniemy prowadzenia działalności gospodarczej, możemy wnioskować o jej umorzenie.Środki uzyskane z pożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, czyli np. na opłacenie podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.. Ważne!. Pamiętaj!.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt