Dwie umowy nauczyciela a dodatek stażowy
z 2016 r. poz. 1379, dalej: KN) dopuszczalne jest zatrudnienie nauczyciela w kilku szkołach równocześnie.Dwie umowy w jednej szkole a wysokość dodatku stażowego nauczyciela Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo w wymiarze14/18 i ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 6%.. Od 1 wrzesnia jest on dodatkowo zatrudniony na część etatu w tej samej szkole jako nauczyciel.. Polecamy: Wynagradzanie pracowników samorządowych.. Mam też drugą umowę w tej samej szkole (stanowisko nauczycielki biblioteki od 1 września 2008 r. na 15/30 etatu), z której nie otrzymuję dodatku za wysługę lat.. Łączny wymiar czasu pracy tych dwóch stosunków pracy nie przekracza etatu.Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, przy czym wysokość dodatku za wysługę lat nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego (art. 33 Karty Nauczyciela).Zgodnie z Kartą nauczyciela (ustawa z 26 stycznia 1982 r., t.j.. Nauczyciel jest zatrudniony w szkole w wymiarze 4/18 etatu, dodatkowo będzie zatrudniony w tej samej szkole (nowy stosunek pracy) na stanowisku administracyjnym w wymiarze 1/2 etatu.. Zgodnie z art. 38 ust.. Do pracowników tych zaliczamy m.in.: nauczycieli, pracowników sądów i prokuratur, urzędników, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, pielęgniarki czy kolejarzy.Dodatek za staż nauczyciela przysługuje jedynie za okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę..

Czy z obu umów należy naliczać pełny dodatek stażowy?

Zatrudniony został 7 lat temu.. Czy w obecnym stanie faktycznym i prawnym mogę mu zmienić (np za porozumieniem stron) te dwie umowy na jedną?dodatek stażowy i dwie umowy o pracę - napisał w Różne tematy: Pracownik zatrudniony w szkole na stanowisku sekretarka ma dodatek stażowy 5 %.. 5 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowej i jednorazowej Praca na 2 umowy u jednego pracodawcy (1 etat i 0,5 etatu), a dodatek stażowy.Staż pracy nauczyciela to 20 lat.. Z tym że, jeżeli ma kilka umów, to dla każdej oddzielnie - podkreśla Agnieszka Kosiarz w serwisie Lex/Prawo Oświatowe.Dwie umowy w jednej szkole a wysokość dodatku stażowego nauczyciela Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo w wymiarze14/18 i ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 6%.. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.. Przykłady wyliczania i wzory dokumentów.. Okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.. Oznacza to, że umowy cywilnoprawne lub własna działalność gospodarza nie wlicza się do wysługi lat, która uprawnia nauczyciela do otrzymania świadczenia..

Czy przy tej drugiej umowie też należy wypłacać dodatek stażowy????

Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za staż pracy - nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie pracy, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony.Pytanie: Nauczyciel jest zatrudniony na zastępstwo w wymiarze14/18 i ma wypłacany dodatek stażowy w wysokości 6%.. Za poprzedni okres dostarczył świadectwa pracy.. ?Staż do dodatku za wysługę lat.. Pozostało jeszcze 95 % treści.Od 1 września 2008 r. pracuję w niepełnym wymiarze czasu jako nauczyciel matematyki (9/18) i również otrzymuję dodatek stażowy w wysokości 20%.. Planuje się z nim podpisać drugą umowę na świetlicę - 13/26.Nagroda jubileuszowa nauczyciela zatrudnionego na dwie umowy w szkole Pytanie: Nauczyciel mianowany otrzymał ograniczenie etatu od 1 września 2011 r. i podpisał dodatkową umowę na zastępstwo w wymiarze 2 /26 etatu do końca roku szkolnego.Dodatek za wysługę lat z mocy prawa wypłacany jest pracownikom sfery budżetowej i przysługuje za określony staż pracy.. Pracownik oświadczył,że umowa nauczycielska jest jego głównym zatrudnieniem,a .Do dodatku stażowego zalicza się okresy zatrudnienia, czyli świadczenia pracy w ramach stosunku pracy.. Jedna umowa to umowa na stanowisku nauczyciela 0,5 etatu,druga umowa to umowa na stanowisku administracyjnym (pracownik samorządowy) - cały etat..

Czy wypłacać dodatek stażowy także z tej drugiej umowy?

Zakończony okres zatrudnienia powinni Państwo zaliczyć do każdego stosunku pracy odrębnie i wypłacić dodatek za wysługę lat z tytułu dwóch umów o pracę.Zatem nauczyciel, który chce, aby zaliczono mu okres pracy zawodowej niepedagogicznej do stażu pracy dla celów uposażeniowych, winien przedłożyć swojemu pracodawcy właściwe dokumenty potwierdzające okresy, które może wliczyć do stażu pracy.. Dwie umowy w szkole a dodatek stażowy nauczyciela - Portal OświatowyNauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż w jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za staż pracy ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.. Jeżeli nauczyciel pozostaje jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy, przy czym do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku .Zgodnie z art. 33 Karty Nauczyciela wysokość nauczycielskiego dodatku za wysługę lat to 1 % wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy.. zm.) dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.Nauczycielka jest zatrudniona w naszej placówce na podstawie dwóch umów o pracę..

Staż 4 - letniDodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie.

Dodatek ten wypłacany jest co miesiąc, ale dopiero od czwartego roku pracy.. Co ważne, nie dolicza się w związku z tym okresów wykonywania pracy w ramach umów cywilnoprawnych np. zlecenia, umowy o dzieło, czy okresu prowadzenia działalności gospodarczej.Dodatek stażowy wypłaca każdy pracodawca, u którego jest zatrudniony nauczyciel w ramach stosunku pracy, oczywiście pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych w Karcie Nauczyciela oraz w rozporządzeniu płacowym.Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich .Sprawdź, dlaczego nauczyciel, który realizuje w tej samej szkole zajęcia na różnych stanowiskach, o innym wymiarze pensum, powinien być zatrudniony w ramach jednego stosunku pracy i otrzymywać jeden dodatek stażowy.. Planuje się z nim podpisać drugą umowę na świetlicę - 13/26.Obliczanie dodatku stażowego.. Czy taka sytuacja jest prawidłowa?Zatrudnienie w co najmniej dwóch miejscach pracy inaczej wpływa na prawo do dodatku stażowego pracownika samorządowego i inaczej nauczyciela.Nauczycielowi pracującemu na mocy umowy o pracę jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za staż w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia, o których mowa powyżej.Czy ten okres zaliczamy do każdego stosunku pracy odrębnie i wypłacamy dodatek za wysługę lat z dwóch umów?. wynagrodzenia nauczycieli - równiez wszystkie zakończone okresy zatrudnienia i inne podlegające wliczeniu do stażu pracy.Pracownik, którego staż pracy wynosi dziesięć lat, ma prawo do dodatku stażowego z racji zatrudnienia podstawowego u pracodawcy (pierwsza umowa zawarta z tym pracodawcą).Na podstawie art. 38 ust.. Planuje się z nim podpisać drugą umowę na świetlicę - 13/26.. Obecnie otrzymuje dodatek stażowy z jednej umowy za 20 lat, a z drugiej za okres pracy w naszej szkole- czyli za 7 lat.. Zgodnie z tą zasadą fakt zatrudnienia pracownika na podstawie dwóch odrębnych stosunków pracy (np. dwóch umów) u jednego pracodawcy nie pozbawi tego pracownika uprawnień do dodatku z tytułu wysługi lat.Dodatkowe umowy były zawierane na okres roku szkolnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt