Faktury zbiorcze za paliwo
Przyjmijmy, że przedsiębiorca otrzymał fakturę w kwocie 200 zł netto z naliczonym VAT w wysokości 46 zł.. 1 pkt 1 ustawy, ma obowiązek wystawienia faktur dokumentujących sprzedaż dokonywaną na rzecz podatników prowadzących działalność gospodarczą (Klientów).. 1 powołanego wcześniej rozporządzenia, zaś dwie kolejne strony, stanowią załącznik przypisany do konkretnej faktury.Podmiot zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku faktur za paliwo wlewane do baku samochodu możliwe jest zbiorcze wystawienie faktury obejmującej tankowanie kilku samochodów i czy istnieje prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości w wysokości 22 %.Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka tankuje .Co za tym idzie, podatnik wystawiający fakturę zbiorczą dokumentującą kilka dostaw towarów, jako datę dostawy powinien wskazać termin wykonania ostatniej transakcji.. Oznacza to, że umieszczenie na jednej fakturze wielu pozycji dotyczących dostawy towarów bądź usług wykonanych w tym samym okresie rozliczeniowym, tj. z reguły w tym samym miesiącu.tankuję paliwo na stacji X, ta wystawia mi fakturę zbiorczą na początku kolejnego miesiąca od daty sprzedaży.. Do kosztów uzyskania przychodu, przedsiębiorca .Program FLOTA, zamiast stosu rachunków za paliwo, usługi samochodowe i akcesoria, zapewnia firmom wygodny system rozliczeń, oparty na prostych do księgowania dokumentach, wysyłanych pocztą i udostępnianych bezpłatnie w wersji elektronicznej na portalu flota.orlen.pl.W przedmiotowym wniosku, zwraca się Pan z zapytaniem, czy istnieje możliwość wystawienia zbiorczych faktur VAT za sprzedane paliwo do różnych samochodów, na których nie będzie numeru rejestracyjnego pojazdu, ale będzie on wynikał z załączników do danej faktury..

Odliczam 100% za paliwo.

Jak zaznacza Pan we wniosku oraz w jego uzupełnieniu z dnia 11.10 .należność ogółem, która wynika z faktury (tj. wartość brutto całej faktury) przekracza 15 tys. zł, choćby jedna pozycja na fakturze dotyczy towarów lub usług wrażliwych (określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT), sprzedawca i nabywca są podatnikami VAT.. W lipcu 2016 r. przedsiębiorstwo kupiło kolejny samochód ciężarowy do 3,5 tony i od 18 sierpnia 2016 r. ma adnotację w dowodzie rejestracyjnym VAT-1, że można od paliwa odliczyć 100% VAT.. Na fakturze nie ma numeru rejestracyjnego pojazdu, ponieważ paliwo było tankowane do kanistra, a potem przelewane do ciężarowych samochodów dostawczych firmy, co zostało opisane .Paliwo firma kupuje w dużych ilościach i przechowuje w odpowiednich zbiornikach, a każdy pojazd tankuje to paliwo.. Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. dotyczącego wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej.. W przypadku, o którym mowa w ust.. W szczegółowym załączniku do faktury wykazano zakupy paliwa w .Faktura zbiorcza powinna zawierać te same elementy, co zwykła faktura..

Formalnie płatność za paliwo była zawsze w formie gotówki.

1 ustawy o VAT obowiązek podatkowy.. "Reasumując, w przedmiotowej sprawie Wnioskodawca, zgodnie z art. 106b ust.. Przepisy nie nakładają obowiązku wystawiania faktur na każdy tankowany samochód odrębnie, z podaniem jego numeru rejestracyjnego.Sprzedaż ciągła jest jedna, i jednakowo się fakturuje (ustawa o Vat).. Zbiorcza faktura VAT dokumentuje wydatki z kart paliwowych - Oficyna FK Z nami przepisy są po Twojej stronie15 lipca 2015 r. spółka otrzymała zbiorczą fakturę za zakup paliwa na kwotę 676,50 zł brutto (w tym 126,50 zł VAT).. Obecnie nie ma przepisu, który wprost je reguluje.. Elementy te zostały wymienione w art. 106e ust.. Zgodnie z art. 19 ust.. 1.Dotyczy to więc sytuacji, gdy wystawca faktury sprzedaje paliwo, które wlewa się bezpośrednio do baku samochodu, zazwyczaj na stacji benzynowej.. Fakturę za paliwo otrzymałam 10.02.016, data wystawienia 03.02.2016, data sprzedaży 31.01.2016 - zapłacone w styczniu.. Przy czym może on wystawiać faktury zbiorcze, które uwzględnią wszystkie transakcje zrealizowane przez danego Klienta w ramach programu B na stacji paliw Wnioskodawcy w danym miesiącu.Klient kupując towary i usług na stacji paliw dokonuje płatności za zakupione towary i usługi na stacji i otrzymuje paragon fiskalny z NIP potwierdzający transakcję albo fakturę..

Organy podatkowe przeanalizowały faktury wystawione przez stację paliw i załączone do nich paragony.

akt IPTPP4/443-467/14-2/OS:Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu, powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu.. W przypadku, jeśli klient otrzymywał paragony fiskalne z NIP o wartości powyżej 450 zł może też otrzymać fakturę zbiorczą (na swoje żądanie).Tych faktur nie księgujemy do ewidencji VAT, tylko do KPiR.. 1 ustawy o VAT i są to m.in.: data wystawienia; kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;Istotą faktury zbiorczej jest zawarcie w jednym dowodzie kilku transakcji.. Powyższy obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczył Wnioskodawcy w każdym przypadku, gdy otrzyma on od stacji paliw fakturę zbiorczą za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r.Gdy przedsiębiorca sprzedaje w sposób ciągły paliwo, może na jednej fakturze wykazać całość miesięcznej sprzedaży na rzecz jednej osoby..

"Skoro paragony te uznane są za faktury, to nie ma możliwości wystawienia faktury zbiorczej do faktury.

Termin wystawienia takich faktur jest do 7 -go dnia czyli też może być ostatniego dnia m-ca i każdego następnego.Emitent karty otrzymuje faktury od stacji paliw i na tej podstawie wystawia np. na koniec miesiąca swojemu klientowi fakturę zbiorczą za zakup paliwa (oraz innych towarów lub usług) w tym okresie.Jak wynika z przedstawionego opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca, na podstawie zawartej z dostawcą umowy, otrzymuje dwa razy w miesiącu faktury zbiorcze, dokumentujące transakcje zakupu paliwa.. Firma jest czynnym podatnikiem VAT.Chodziło o nabywcę paliw, który działał w zmowie z pracownikami stacji benzynowej.. Skontrolowały nabywcę, a na świadków powołały m.in. pracowników stacji.Spółka LOTOS Paliwa, odpowiedzialna m.in. za rozwój i zarządzanie siecią stacji LOTOS oraz krajową sprzedaż paliw płynnych, uruchomiła ofertę e-faktur 1 stycznia 2009 r. Usługa spełnia wymogi Rozporządzenia Min.. Dokumenty te na dwóch pierwszych stronach zawierają informacje wynikające z § 9 ust.. W szczególności obowiązkowy MPP dotyczy płatności za: paliwa,Rozważmy następujący przykład: spółka jawna otrzymała 6 sierpnia 2007 r. fakturę VAT za paliwo (jest to zbiorcza faktura) z datą wystawienia 31 lipca 2007 r. Paliwo było tankowane pięć razy w lipcu.. Są trzy samochody osobowe i robimy trzy dowody wewnętrzne na koniec miesiąca na każdy samochód oddzielnie, podpinamy do nich faktury VAT za paliwo i księgujemy jedną sumą zbiorczą (brutto) paliwo za każdy z 3 samochodów.Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych, powinny zawierać numer rejestracyjny tego.Karty paliwowe, mogą być księgowane na podstawie otrzymanej zbiorczej faktury VAT.. 3a, komunikat przelewu, o którym mowa w ust.. Podatnik zwolniony z VAT.. 3: 1) obejmuje wszystkie faktury wystawione dla podatnika przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie .Faktura zbiorcza jest fakturą dokumentującą kilka odrębnych dostaw towarów lub usług na rzecz klienta.. Zaksięgowanie kosztu paliwa będzie więc uzależnione od sposobu wykorzystywania pojazdu oraz od status VAT przedsiębiorcy..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt