Zgoda organu prowadzącego na dziennik elektroniczny w szkole
1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.-.Jeśli zapadnie decyzja o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, przez pierwszy rok powinno się go prowadzić równolegle z dziennikami papierowymi.. W związku z tym szkoła nie musi pozyskiwać od rodziców zgody, o której mowa w art. 6 ust.. (nazwa organu prowadzącego) Wniosek o zgodę na prowadzenie dziennika elektronicznego W zgodzie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacjiZgoda wydawana jest na wniosek dyrektora szkoły, po złożeniu deklaracji, że wszystkie warunki i wymagania będą spełnione w odniesieniu do prowadzonego e-dziennika.Eko-Tur zapewnia klientom prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.. Decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego w szkole niepublicznej podejmuje dyrektor po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej - podkreśla Bożena Barszczewska w serwisie Prawo Oświatowe/ABC.Dyrektor szkoły nie może samodzielnie podjąć decyzji o wprowadzeniu dziennika elektronicznego.. Inaczej jest w przypadku gdy dziennik jest wprowadzany równolegle z prowadzeniem tradycyjnego dziennika, wtedy zgoda organu nie jest potrzebna.Zgoda wydawana jest na wniosek dyrektora szkoły, po złożeniu deklaracji, że wszystkie warunki i wymagania będą spełnione w odniesieniu do prowadzonego e-dziennika.Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust.Zatem szkoła nie potrzebuje zgody organu prowadzącego, jeśli chce korzystać z dziennika elektronicznego w uzupełnieniu do zwykłego dziennika, np. by skorzystać z funkcji automatycznego liczenia średniej i podliczania frekwencji, by poprawić komunikację z rodzicami lub po prostu zobaczyć, czy dziennik elektroniczny sprawdzi się w danej placówce.Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę, dzienniki mogą być prowadzone wyłącznie w postaci elektronicznej (§ 21 ust..

W szkole, za pośrednictwem strony www.synergia.librus.pl funkcjonuje elektroniczny dziennik.

Wójta Gminy Limanowa.Dziennik elektroniczny, e-dziennik - program komputerowy lub serwis internetowy służący do rejestracji wszystkich informacji o uczniu i zajęciach.. Jeśli po roku zapadnie decyzja o rezygnacji z formy papierowej, konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego przedszkole.. Krok 1.Zgodnie z rozporządzaniem w sprawie dokumentacji dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej (dzienniki elektroniczne), a za zgodą organu prowadzącego szkołę (np. gminy) mogą być prowadzone wyłącznie w tej postaci.Podstawą działania dziennika elektronicznego jest zgoda organu prowadzącego oraz umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.Dzienniki elektroniczne , o których mowa w Rozporządzeniu, mogą być prowadzone na dwa sposoby: jednocześnie w formie elektronicznej i w formie papierowej, co nie wymaga zgody organu prowadzącego, wyłącznie w formie elektronicznej, po zrezygnowaniu z prowadzenia ich w formie papierowej, co wymaga zgody organu prowadzącego(§ 21, ust 2 .współpracującą ze szkołą..

Wraz z rozwojem Internetu, większość dzienników dostępna jest w formie serwisu internetowego.

Podstawą działania dziennika elektronicznego jest zgoda organu prowadzącego oraz umowa podpisana przez Dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.Dodatkowo w terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, a w przypadku szkół policealnych dla młodzieży oraz szkół dla dorosłych - w terminie 10 dni od dnia zakończenia semestru, dane stanowiące dziennik elektroniczny powinny być zapisywane na informatycznym nośniku danych, odpowiednio według stanu na dzień zakończenia .Zgodnie z rozporządzaniem w sprawie dokumentacji dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej (dzienniki elektroniczne), a za zgodą organu prowadzącego szkołę (np. gminy) mogą być prowadzone wyłącznie w tej postaci.Upoważnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego w ramach swoich kompetencji mogą przeglądać elektronicznie zapisy dziennika elektronicznego w gabinecie dyrektora szkoły na jego koncie w jego obecności lub poprosić o odpowiedni wydruk papierowy..

Taki dziennik wyłącznie w formie elektronicznej może być stosowany za zgodą organu prowadzącego szkołę.

Upoważnieni pracownicy organu prowadzącego szkołę oraz organu nadzoru pedagogicznego w ramach swoich kompetencji mogą przeglądać elektronicznie zapisy dziennika elektronicznego w gabinecie dyrektora szkoły na jego koncie w jego obecności lub poprosić o odpowiedni wydruk papierowy.Dyrektor szkoły/placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej)..

W razie konieczności mogą uzyskać prawo dostępu doZgoda rodziców na przetwarzanie danych w dzienniku elektronicznym.

Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych, umieszczonych naZgodnie z rozporządzaniem w sprawie dokumentacji dzienniki lekcyjne mogą być prowadzone także w postaci elektronicznej (dzienniki elektroniczne), a za zgodą organu prowadzącego szkołę (np. gminy) mogą być prowadzone wyłącznie w tej postaci.Musi umożliwiać sporządzenie dziennika w formie papierowej i jego wydrukowanie.. Obecnie każda szkoła musi uzyskać zgodę organu prowadzącego na użytkowanie dziennika elektronicznego jeżeli będzie to wyłączna forma prowadzenia dziennika.. Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.. Jeśli po roku zapadnie decyzja o rezygnacji z formy papierowej, konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego przedszkole.Jeśli dyrektor podejmie decyzję o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, przez pierwszy rok powinien być on prowadzony równolegle z dziennikami papierowymi.Jeśli po roku zapadnie decyzja o rezygnacji z formy papierowej, konieczne będzie uzyskanie zgody organu prowadzącego przedszkole.. Umożliwiają one w naturalny sposób dostęp również dla uczniów oraz ich rodziców.dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej oraz obsługującej system dziennika elektronicznego, a także zgoda organu prowadzącego szkołę na wprowadzenie dokumentacji elektronicznej.. Dobrą praktyką jest również dołączenie do pisma załączników w postaci oświadczenia producenta o zgodności systemu dziennika elektronicznego z rozporządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, jak również o zgodności systemu oraz stosowanych w nim procedur postępowania z danymi z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych.Dziennik elektroniczny za zgodą organu prowadzącego.. Przepisy o ochronie danych osobowych - zgoda rodzica na przetwarzanie danych zbędnaJeśli zapadnie decyzja o wprowadzeniu dziennika elektronicznego, przez pierwszy rok powinno się go prowadzić równolegle z dziennikami papierowymi..Komentarze

Brak komentarzy.