Wniosek o skrócony odpis aktu urodzenia wzór
619 pobrań.. Zał _3 _odpis _zupełny _aktu _małżeństwa.pdf 1.01MB Odpis zupełny aktu zgonu.. 595 pobrań .Akt urodzenia to akt stanu cywilnego, na podstawie którego można stwierdzić fakt narodzin dziecka.Stanowi on wyłączny dowód tego zdarzenia.. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej oraz dokument potwierdzający twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.. wzory dokumentów w kategorii "USC" Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu małżeństwa Odpis skrócony aktu urodzenia Odpis skrócony aktu zgonu Wniosek o ustalenie .Odpis skrócony aktu stanu cywilnego zawiera treść aktu stanu cywilnego uwzględniającą treść wzmianek dodatkowych.. Załącznik: Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej.. potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - Wzór, Druk • Portal OPS.PL.. Dodatkowo należy przygotować: potwierdzenie opłaty skarbowej.. Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.. Dokument ten jest tworzony i przechowywany przez urząd stanu cywilnego, na którego obszarze stwierdzono urodzenie..

Odpis skrócony aktu urodzenia.

Wniosek o uzyskanie odpisu aktu cywilnego można otrzymać w lokalnym Urzędzie Stanu Cywilnego.. Aby wniosek był wypełniony poprawnie, należy zamieścić w nim dane takie jak: dokładne dane osobowe wnioskodawcy; dane kontaktowe wnioskodawcy; dane osobowe osoby, której ma dotyczyć akt; miejsce urodzenia osoby, której ma dotyczyć akt(.). wzory dokumentów w kategorii "USC" Podanie o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia Odpis skrócony aktu urodzenia Odpis skrócony aktu zgonu Wniosek o ustalenie (odtworzenie .Opis dokumentu: Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia - dokument, w którym osoba (wnioskodawca) zwraca się z prośbą do Kierownika właściwego Urzędu Stanu Cywilnego o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - aktu urodzenia.. Zał _1 _odpis _zupełny _aktu _urodzenia.pdf 1.12MB Odpis zupełny aktu małżeństwa.. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek: - Osoby, której akt dotyczy.wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia; dowód osobisty, udokumentowane pokrewieństwo lub powinowactwo, lub przedstawienie interesu prawnego do pobrania odpisu.. Zał _7 _odpis _zupełny _aktu _zgonu _osoby _o _nieust .WNIOSEK O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO Proszę o wydanie odpisu: skróconego, zupełnego, wielojęzycznego* aktu urodzenia ..

Wyślij wniosek.Druk wniosku o odpis aktu urodzenia otrzymasz USC.

Numer rachunku bankowego: Urząd Miasta Lublin Bank Pekao S.A. V/O Lublin 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000Zwracam się z prośbą o wydanie odpisu /skróconego, zupełnego/ * 1. aktu urodzenia .. * wpisać jeżeli wniosek dotyczy innej osoby niż składająca ** niepotrzebne skreślić ………………………………………WNIOSEK o wydanie odpisu aktu urodzenia Proszę o wydanie odpisu skróconego / zupełnego / wielojęzycznego* aktu urodzenia dotyczącego: Imię nazwisko i nazwisko rodowe: ………………………………………………….………….………………………….Odpis zupełny aktu urodzenia.. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.Gdy kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) zarejestruje urodzenie, małżeństwo lub zgon, dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu.. Wniosek o wydanie aktu zgonu.. Aby uzyskać odpis aktu urodzenia (skrócony lub pełny) należy złożyć wniosek o wydanie aktu urodzenia w odpowiednim urzędzie .Przykładowy wniosek o uzyskanie odpisu z aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu.. Dodatkowo należy przygotować: potwierdzenie opłaty skarbowej.. Do pobrania Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego - druk, wzór jego uzupełnienia - w formacie pdf.Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Wniosek o wydanie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisach dokonanych w akcie stanu cywilnego lub o ich braku, o tym, że księgi stanu cywilnego zaginęły lub uległy zniszczeniuWniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia jest dokumentem wydawanym przez Urząd Stanu Cywilnego..

We wniosku koniecznie należy zaznaczyć sposób otrzymania odpisu.

skrócony odpis aktu urodzenia, w przypadku kobiety wskazanej jako spadkobierczyni, która jest mężatką - skrócony odpis aktu małżeństwa) WZÓR .. * wpisać jeżeli wniosek dotyczy innej osoby niż składająca ** niepotrzebne skreślić.. (podpis) odpis skróconego aktu urodzenia potrzebny jest ………………….. (wymienić).. 738 pobrań.. potwierdzenie interesu prawnego - jeśli chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.(.). Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się: odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku; zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia.. Podanie o wydanie odpisu Author: Maciek Last modified by: Maciek Created Date: 7/12/2005 10:42:00 AM Company: UMIG Other titles: Podanie o wydanie odpisu .BIP Miasta Krakowa - Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia/małżeństwa/zgonuZłóż wniosek przez Internet: Odpis aktu stanu cywilnego może zostać wydany na wniosek w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu za pośrednictwem skrzynki podawczej na platformie e-PUAP (za wyjątkiem wniosków o wydanie skróconych odpisów wielojęzycznych aktów stanu cywilnego, ponieważ przepisy nie przewidują ich wydania w formie dokumentu elektronicznego)Odpis zupełny aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3, 5 i 7, odpis skrócony aktu stanu cywilnego, o którym mowa w § 1 pkt 9, 11, 13 i 15, oraz zaświadczenie, o którym mowa w § 1 pkt 28 i 33, zawiera indywidualne oznaczenie blankietu składające się z dwóch liter oraz siedmiu cyfr.Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku We wniosku należy wymienić z imienia, nazwiska i podać dokładne adresy zamieszkania wszystkich żyjących spadkobierców po osobie zmarłej..

Niniejszy odpis skróconego aktu urodzenia potrzebny jest ..... (wymienić).

Nr aktu lub nr PESEL osoby, .. 22 zł za odpis skrócony i wielojęzyczny .Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Protokół przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński Protokół przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dzieckoodpis skrócony - 22 zł, odpis skrócony wielojęzyczny - 22 zł, odpis zupełny - 33 zł, odpis zupełny aktu z księgi wyznaniowej po przeniesieniu do rejestru stanu cywilnego - 39 zł.. Zał _5 _odpis _zupełny _aktu _zgonu.pdf 1.10MB Odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.. Załącznik: Dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt