Oświadczenie złożone na okoliczność ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny
alimenty na rzecz dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia, deputat węglowy i inne określone w przepisach ustawyZgodnie z art. 5 ust.. Przedłużenie terminu wydania zaświadczenia może się przedłużyć, jeżeli podanie nie zawiera wszystkich wymaganych danych, co składający .ustalić przeciętny miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie - w tym celu miesięczny dochód rodziny (1.668,83 zł) dzielimy przez ilość osób wchodzących w jej skład (3), co .oŚwiadczenie o wysokoŚci miesiĘcznych dochodÓw przypadajĄcych na jednego czŁonka rodziny, obliczane na podstawie wysokoŚci dochodÓw uzyskanych w okresie 3 miesiĘcy poprzedzajĄcych zŁoŻenie wniosku o przyznanie zapomogioświadczenie członka rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (min.. Oświadczam, że średni dochód brutto na członka rodziny za rok ……………… wyniósł: 1) dochody moje w wysokości ………………………… zł/rok 2) dochody męża/żony w wysokości ………………………… zł/rokOświadczenie .. Oświadczenia przechowuje pracownik odpowiedzialny za gospodarkę funduszem socjalnym.. Pracownica otrzyma więc najniższe świadczenie.Oświadczam, iż nie pozostaję na utrzymaniu rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych.. 3 ustawy w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z .dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio: - oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 60 .Oświadczenie wypełnia się co roku do 31 marca wykazując dochody za rok poprzedni..

OŚWIADCZENIE złożone na okoliczność ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny.

(nazwisko i imię).. (miejsce zameldowania) .. (miejsce pracy) OŚWIADCZENIE złożone na okoliczność ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny za rok 2019Złożone na potrzeby ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny, na podstawie którego przyznawana będzie kwota z Zakładowego Funduszu Świadczeo Socjalnych w Szkole Podstawowej w Skołoszowie.. Pracodawca może również żądać dokumentów potwierdzających opisaną w oświadczeniu sytuację, np. zaświadczenia o zarobkach pozostałych członków rodziny, zaświadczenia lekarskie w zależności od przedstawionej sytuacji.Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*, oświadczam, że: a) wysokość łącznego dochodu rodziny będąca podstawą wyliczenia dochodu na osobę w rodzinie wynosi**: miesiąc 1 - ………….. zł …… groświadczenie o dochodach przy podpisywaniu umowy o pracę, w której zawiera dochód za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podejmowania pracy po raz pierwszy i braku dochodów za rok poprzedni - wysokość dochodów ustalana jest na podstawie aktualnych składników wynagrodzenia".Wniosek powinien być skierowany o właściwego miejscowo i rzeczowo organu podatkowego.. Własnoręczny podpis osoby składającej oświadczenie W bieżącym roku, tj. posiadam stałe źródło dochodów, tj. i uzyskuję z tego tytułu dochody w wysokości zł miesięcznie1).OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WYSOKOŚCI DOCHODU NIEPODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU Oświadczam, że: nie uzyskałem dochodu niepodlegającego opodatkowaniu1) uzyskałam/em dochód w wysokości ..

złożone na okoliczność ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny do celów korzystania ze świadczeń ZFŚS.

gr1) w roku …………….. z tytułu: 1. utrzymywania się z gospodarstwa rolnego2) .. zł4.. (brutto)Oświadczenie .. Oświadczam, że dochód brutto za rok 2017 obliczony na podstawie deklaracji1.. (brutto) dochody męża (żony)………………………………….zł.. (wpisz rodzaj dochodu) zł,gr zł.. (wpisz rodzaj dochodu) zł,gr zł, 4. zł,gr zł, (wpisz rodzaj dochodu) 5.. Oświadczam, że dochód miesięczny mojej rodziny składa się z: dochody moje w wysokości…………………………….zł.. Czas oczekiwania.. strona: 1/3 wersja: ZFA-03(4) OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCYNajczęściej stosowaną formą oceny sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej jest złożone przez pracownika oświadczenie.. Do ustalenia dochodów na osobę wlicza się dochody osób wspólnie prowadzących gospodarstwo domowe.Zgłoszenie ubezpieczonego / członka rodziny ubezpieczonego Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze Dane identyfikacyjne płatnika / ubezpieczonego* Oświadczenie jest dokumentem w rozumieniu art. 245 k.p.c., a prawdziwość danych w nim zawartych, potwierdzana własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie, może być weryfikowana w trybie i na warunkach określonych w art. 253 k.p.c.Ze względu na niemożność weryfikacji dochodów przypadających na członka rodziny tej pracownicy, należy jej przyznać dopłatę (dofinansowanie) na poziomie właściwym dla osób o najkorzystniejszej sytuacji socjalnej..

Na zaświadczenie o wysokości dochodu czeka się maksymalnie 7 dni od momentu złożenia wniosku.

Oświadczenie o wysokość średnich dochodów netto przypadających na członka .Pobierz "Oświadczenie do ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych" (plik PDF, 198KB) Oświadczenie członka rodziny pozostającego w Polsce dotyczące sytuacji zawodowej Oświadczam, że Ja albo wyżej wymieniony członek rodziny w roku kalendarzowym: Rok (rrrr) uzyskał dochód w wysokości: zł,gr zł z tytułu: 2. zł,gr zł, (wpisz rodzaj dochodu) 3.. Rezygnuję z możliwości złożenia oświadczenia o wysokości dochodów i proszę o przyznanie świadczeń w wysokości odpowiadającej ostatniej grupie zaszeregowania pod względem dochodów.. (brutto) dochody męża (żony)………………………………….zł.. (brutto)Oświadczenie niekompletnie wypełnione automatycznie lokuje osobę uprawnioną w grupie o najwyższych dochodach.. Średnie dochody miesięczne brutto (pensja, umowy, renty rodzinne, alimenty itp.)Wypełnia pracownik ds. rozliczania ZFŚS, Stwierdzam, że średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie w roku ……… wyniósł .obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019 r. do dnia 31 października 2021 r. - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające obniżenie wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19.Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (wypełnij, gdy podlegasz lub członek rodziny podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z KRUS) Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów; Upoważnienie do funduszu alimentacyjnegoosiąganych przez osoby fizyczne - oświadczenie tego członka rodziny o deklarowanym dochodzie w 2014r., d) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów, uzyskanych w 2014r..

Oświadczam, że dochód miesięczny mojej rodziny składa się z: dochody moje w wysokości…………………………….zł.

złożone na okoliczność ustalenia wysokości dochodów na członka rodziny do celów korzystania ze świadczeń ZFŚS..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt