Deklaracja udziału w projekcie power
POWER do pracy - edycja II.. Zobowiązuję się do wykorzystywania zdobytych w ramach projektu kompetencji dydaktycznych przez 1 semestr - rozpoczęty po zakończeniu otrzymywania wsparcia w Projekcie1.. iorytetowa .. Wybrać właściwe (proszę zaznaczyć): zamieszkuję na terenie województwa pomorskiego mieszczęsię w przedziale wiekowym od 18do 29 r.ż.2.. Oświadczam, że przystępuję do Projektu z własnej inicjatywy.. Oświadczam, że: o zostałem poinformowany, że Projekt jest współfinansowany ze środków UniiDEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE IMIĘ, NAZWISKO ADRES ZAMIESZKANIA TYTUŁ PROJEKTU Nowe Horyzonty.. Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób młodych NR PROJEKTU POWR.04.02.00-00-0041/17 TERMIN ROZPOCZĘCIA CYKLU WSPARCIA Ja, niżej podpisany/a wyrażam chęć udziału w projekcie „Nowe Horyzonty.. Jestem osobą bezrobotną niezarejestrowana w urzędzie pracy (tj. osoba która nie pracuje, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia) .Deklaruję udział w projekcie „Młodzież z POWERem wkracza na rynek pracy" realizowanym przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp.. 5.DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Niniejszym deklaruję udział w Projekcie pn. Universitas Copernicana Thoruniensis In Futuro II - modernizacja Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ramach Zintegrowanego Programu Uczelni (nr POWR.03.05.00-IP.08-00-Z306/18)..

... 4 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie) * należy zaznaczyć .

Oświadczam, że zobowiązuję się do wypełniania wszystkich dokumentów wymaganych w trakcie udziału w Projekcie.. 5.Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianiezałącznik nr 1.. 7.Zakończenie udziału w projekcie wg Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 jest definiowane jako zakończenie udziału zgodnie z założeniami projektu lub przedwczesne opuszczenie projektu (przerwanie udziału w projekcie).Euro Innowacje sp.. Oświadczam, że przystępuję do Projektu z własnej inicjatywy.. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia2.. Zobowiązuję się do regularnego uczestnictwa w zajęciach i usprawiedliwiania nieobecności.. | Tags: deklaracja udziału w projekcie , fundacja proaktywni , fundusze dla Tarnowa , fundusze europejskie , nowe doświadczenie , nowe kompetencje zawodowe , nowe kwalifikacje zawodowe , praca , staż , staże dla młodych , warsztaty rynku pracy i pozytywnego wizerunku |Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Dokumentacja uczestnika/-czki projektu DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE: „WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ - Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów", nr POWR.01.02.01-24-0183/162..

Deklaruję chęć udziału w badaniach ankietowych, wynikających z wymogów projektu4.

5.Zobowiązuję się do natychmiastowego informowania Realizatora Projektu o zmianieDEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE „SŁONECZNA ŻYWIECCZYZNA" realizowanym przez Zwi ązek Mi ędzygminny ds. Ekologii z siedzib ą w Żywcu ul. Ks. 5.3.Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.. Osoby młodezobowiązuję się do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu w terminie 4 tygodnie oraz w terminie do 3 miesięcy od zakończenia uczestnictwa w projekcie.. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o zasadach udziału w Projekcie i zgodnie z wymogami jestem uprawniony/a do uczestnictwa w Projekcie.. Zagraniczne .Weterynaryjnych w Trzcianie DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE PO WER Deklaruj ę ch ęć udziału w projekcie pt. Sta że .. projektu realizowanego w ramach Programu POWER zgodnie z ustaw ą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nrspełniam kryteria kwalifikowalności, uprawniające mnie do udziału w Projekcie, zapoznałem/łam się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie, zgadzam się z jego zapisami i zobowiązuję się do jego przestrzegania, wszystkie dane podane w Załączniku nr 3 do Regulaminu są zgodne z prawdą, 03.01.00 -00 -KN01/18 -00Dziękujemy za udział w rekrutacji do projektu „Praca z POWER-em!".

Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w projekcie oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

4.Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.. z o. o. z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000424232, NIP 7831689551, REGON 30214357900000. Kapitał zakładowy 100 000 PLN (wpłacony w całości)1 Załącznik do Regulaminu DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y: (imię i nazwisko) (seria i numer dowodu osobistego) ( numer PESEL) deklaruję chęć udziału w ramach projektu pn. Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego oraz powiatów sąsiadujących współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach .DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE: „Wykaż się, a będziesz mieć pracę - szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów wyższych uczelni", nr POWR.01.02.01-08-0029/18 Ja niżej podpisany/a: …………………………………………………………………………………………………….1 DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko) zamieszkały/a (pełny adres zamieszkania) Nr PESEL _ 1..

Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego w projekcie pn. AQQ tu Odkrywca realizowanym przez AQQ Sp.

Nazwa 1 Tytuł projektu: „Profesjonalny polonista.. Praktyka i personalizacja" 2 Nr umowy: POWR.. Deklaracja udziału w projekcie DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wypełnić drukowanymi literami czytelnym pismem Dane wspólne Lp.. Prałata Stanisława Słonki 22 w ramach konkursu RPO WSL 2014-2020 nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, O ś Priorytetowa IV.Deklaruję chęć aktywnego udziału w zaproponowanych w ramach projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze"nr POWR.01.04.00-00-0011/18 formach wsparcia.. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Deklaruję udział w projekcie „Młodzi, wykwalifikowani z POWEREM!". realizowanym przez Pozaszkolny Ośrodek Kształcenia Zawodowego "SYSTEM" Sp.. Deklaruję uczestnictwo w badaniach ankietowych oraz ewaluacyjnych na potrzeby Projektu.. z o.o. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu .8.. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia3.Wyrażam wolę dobrowolnego uczestnictwa w Projekcie oraz zgodę na udział w postępowaniu rekrutacyjnym.. Spełniam następujące kryteria dodatkowe udziału w projekcie (zaznaczyć x): ☐ jestem płci żeńskiej (2 pkt) ☐ posiadam uzyskany w toku kształcenia zawód nadwyżkowy zgodnie z aktualnym Barometrem Zawodów6 (1 pkt) ☐ jestem matką powracającą na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka (1 pkt) 3.wyrażam chęć oraz deklaruję udział w projekcie „Start zawodowy dla osób młodych do 29 roku życia" nr POWR.01.02.01-08-0033/18, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej I..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt