Skarga prokuratora o wznowienie postępowania
Skargę na przewlekłość postępowania rozpoznawać będzie organ nadrzędny nad prowadzącym postępowanie lub sąd nadrzędny.W ocenie Rzecznika sąd rozpatrujący wniosek o wznowienie powinien sprawdzić, czy skazany skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.. Wznowienie z urzędu jest możliwe w każdym czasie.. Adam Zima Prezes Zarządu W załączeniu: 1. odpis skargi z załącznikami 2. odpis postanowienia z dnia 27.06.2006r.Prokurator regionalny, zwracając się o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, może wystąpić do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o przedstawienie opinii w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie, o której akta wystąpił; w takim przypadku prokurator regionalny przesyła prezesowi właściwego sądu apelacyjnego kopię pisma o skargę nadzwyczajną lub informacje uprawdopodabniające uchybienie uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej.SKARGA O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA 33/K/UU/SA KATEGORIA USŁUGI Usługa uzupełniająca OZNACZENIE SĄDU/WYDZIAŁU .. W sprawie chodzi o .Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.. dopiero po upływie terminu na złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną B.T..

Niedopuszczalność skargi o wznowienie postępowania.

Teraz sprawa zostanie zbadana przez Sąd Najwyższy.3.. Ponadto wznowienia mogą się domagać prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, oraz organizacje pozarządowe w zakresie,skargę o wznowienie postępowania tylko na wykryciu nowych okoliczności faktycznych lub środków dowodowych (art. 403 § 2 KPC), świadczących o tym, że pogląd sądu o prawdziwości dokumentu był błędny, albo na wykryciu pra womocnego wyroku karnego,Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od orzeczenia odrzucającego skargę o wznowienie postępowania - przekazała Prokuratura Krajowa.Wznowienie na niekorzyść oskarżonego jest niemożliwe, jeśli od uprawomocnienia się orzeczenia upłynął rok..

Podstawy do wznowienia postępowania zawiera Rozdział 56 K.p.k.

prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych skargę o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem wydanym w 2013r., nakazującym pracodawcy sprostowanie świadectwa pracy pracownika.Skarga o wznowienie postępowania cywilnego może zostać wniesiona do sądu powszechnego bez względu na to, czy postępowanie zakończyło się w pierwszej, czy w drugiej instancji.. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skarga o wznowienie postępowania została oparta na podstawie wznowienia określonej w art. 401 1.. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od wyroku Sądu Okręgowego w Płocku z 7 września 2016 roku w sprawie .Skarga o wznowienie postępowania przysługuje od orzeczenia merytorycznego.. Wyjątek od tej zasady stanowi możliwość zaskarżenia postanowienia niemerytorycznego, lecz kończącego postępowanie w sprawie (np. postanowienie o odrzuceniu pozwu, apelacjiArt.. Kodeks postępowania .Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Kielcach..

Reasumując, na zasadzie art. 401 pkt 2 k.p.c. skarga o wznowienie postępowania jest konieczna i uzasadniona.

Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.. Odrzucając skargę o wznowienie postępowania Sąd Okręgowy w Płocku wskazał również, że nie została ona oparta na ustawowej podstawie określonej w art. 403 kodeksu postępowania cywilnego, gdyż kwestionowany dokument nie miał .We wrześniu 2018r.. (art. 540, 540a oraz 542 § 3), a także art. 11 § 3 K.p.k.Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od orzeczenia odrzucającego skargę o wznowienie postępowania - przekazała Prokuratura Krajowa.. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że wznowienie postępowania jest możliwe w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem merytorycznym, rozstrzygającym sprawę co do istoty.Odpowiedź: Zgodnie z art. 403 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia postępowania (o zapłatę w Pana przypadku) jeżeli wyrok został oparty na dokumencie podrobionym.. Prokurator i Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu sądowoadministracyjnym Prokurator oraz Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym to-czącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli według ich oceny wymaga tego ochronaprzy składaniu wniosku o wznowienie postępowania (art. 545 § 2 k.p.k.)..

Skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego od wyroku odrzucającego skargę o wznowienie postępowania okazała się skuteczna.

Z kolei pkt 2 ww.. Z kolei skarga córki zmarłego .. przepisu umożliwia wznowienie postępowania jeżeli wyrok został uzyskany za pomocą przestępstwa.Skuteczna skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego - wątpliwości co do opinii biegłego.. Zaskarżane orzeczenie musi jednak merytorycznie rozwiązywać spór (orzekać co do tego, która ze stron procesowych ma rację) i być prawomocne.Skarga o wznowienie postępowania uwzględniona przez Sąd Najwyższy.. dotyczącą pięcioletniego terminu na wznowienie postępowania cywilnegoz powodu nieważności wynikającej z naruszenia Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka.. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: I art. 408 ustawy z 17 listopada 1964 r. ?. Bank domagał się spłaty zadłużenia, którego faktycznie już nie było.. Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury, do którego taka skarga lub taki wniosek zostały skierowane, zawiadamia wnoszącego o przyczynach odmowy rozpoznania skargi lub wniosku.nieważnością, a wydany w wyniku takiego postępowania wyrok nie może się ostać.. Art. 401.W ocenie tego Sądu przepisy regulujące skargę o wznowienie postępowania nie wskazują na związanie prokuratora terminami stron, jak ma to miejsce w np. w przypadku skargi kasacyjnej w odniesieniu do podmiotów trzecich w stosunku do stron postępowania (art. 398 5 § 2 k.p.c.), upoważnionych na mocy art. 398 1 § 1 k.p.c. do wniesienia .- Pozostaje to w oczywistej sprzeczności z art. 407 kodeksu postępowania cywilnego stanowiącym, że skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym, liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia - wskazano w skardze.Zgodnie z literalną wykładnią art. 399§1 kodeksu postępowania cywilnego, skarga o wznowienie postępowania jest dopuszczalna w sprawach zakończonych prawomocnym wyrokiem..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt