Sprawozdanie z przebiegu stażu nauczyciela stażysty
CzęstochowaPlik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. nad przebiegiem prób, organizowałam oprawę muzyczną, Przy pomocy rodziców wykonałam kostiumy, dekorację (załącznik nr 25, Pracę w Zespole Szkół Społecznego Towarzystwa .Imię i nazwisko: Aleksandra Gruszka Miejsce pracy: Przedszkole Publiczne w Świętoszówce Dyrektor przedszkola: mgr Bożena Gruszka Opiekun stażu: mgr Renata Partyka Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.. Trzeba jeszcze pamiętać o comiesięcznym przedstawianiu listy obecności w biurze pośrednictwa pracy.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY .. w której nauczyciel odbywa staż (§ 6 ust.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na stopień nauczyciela mianowanego za okres od września 2018 r. do stycznia 2019 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY.. Zawartość kursu Ogółem: 1 Lekcja Czas: 1 dzieńSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań..

Efekt działania: Napisanie sprawozdanie.

W trakcie trwania stażu starałam się .Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego teczka nauczyciela stażysty.. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie terminu, o którym mowa w ust.. Nauczyciel stażysta: xxx.. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego 01.09.2016 - 31.01.2017 Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z półroczną hospitacją dotyczącą .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: x Imię i nazwisko opiekuna stażu: y Miejsce pracy: PRZEDSZKOLE Imię i nazwisko dyrektora szkoły: z Czas trwania stażu od: 1 września 2003r.. 1,W trakcie odbywania stażu na bieżąco zapoznawałam się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, poddałam analizie w szczególności takie akty prawne: Karta Nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianamiObecnie awans zawodowy nauczycieli regulują: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574), ze zmianami z 23 sierpnia 2019 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1650).Obowiązki stażysty..

do: 31 maja 2004r.Powinności stażysty (Rozporządzenie z 1.03.2013r.)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Przedszkole Publiczne nr 55 w Opolu Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty Opole 2011 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Imię i nazwisko nauczyciela: Imię i nazwisko opiekuna stażu: Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora przedszkola: Czas trwania stażu: 1.09.2010 r. - 31.05.2011 r.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego..

Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.

Okres trwania stażu: 01.09.2017-31.05.2018SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Nauczyciel stażysta - Judyta Maria Pluto-Prądzyńska Miejsce odbywania stażu - Przedszkole Nr 22 w Koszalinie Czas trwania stażu - 01.09.2010r.. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: 1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym: a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły;Cały okres stażu Współpraca z opiekunem stażu - Omówienie procedury awansu zawodowego, - Ustalenie przebiegu stażu, treści zawartych w planie rozwoju zawodowego oraz terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych -Kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą aZgodnie z nowymi zasadami podstawowe zadania opiekuna stażu zostały opisane w następujący sposób: współpracuje z nauczycielem odbywającym staż i wspiera go w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, a w przypadku stażu nauczyciela stażysty w szczególności zapoznaje nauczyciela z dokumentami obowiązującymi w danej placówce, w tym z dokumentacją przebiegu nauczania .Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty ..

Należy je złożyć w ciągu 7 dni od momentu zakończenia stażu w powiatowym urzędzie pracy.

której nauczyciel odbywał staż; •Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, .. wymianę doświadczeń z nauczycielami innych szkół, co pozytywnie wpłynęło na nabycie .. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć , na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.. 8.Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu Przygotowałam sprawozdanie dotyczące przebiegu realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. 2 pkt 2*).. - 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Na koniec stażu, nauczyciel stażysta składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest wymagający, a […] Sprawozdanie ze stażu SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA […]Czym jest sprawozdanie- cytując definicję ze słownika języka polskiego , jest to «przedstawienie przebiegu jakiejś działalności, szczegółowe zdanie sprawy z czegoś» Twoim zadaniem jest zatem, przedstawić przebieg Twojego stażu, opierając się na planie rozwoju zawodowego- nauczycielu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju .. stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły w dniu 26 .. przebiegu stażu, sporządzenia niniejszego sprawozdania oraz oceny własnychOto moja propozycja sprawozdaniu z niektórych, najczęściej podejmowanych działań przez nauczycieli.. Stanowisko i miejsce zatrudnienia: wychowawca świetlicy szkolnej w xxx..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt