Uzasadnienie wniosku o stypendium artystyczne
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon/e-mail, miejsce pracy lub oświadczenie kandydata o wykonywaniu wolnego zawodu),Co napisać w uzasadnieniu wniosku o stypendium socjalne?. Uzasadnienie wniosku o jednorazową wypłatę stypendium - nie więcej niż 900 znaków Należy napisać krótko jakie argumenty przemawiają za koniecznością dysponowania całą kwotą przyznanego .Wnioski o przyznanie stypendiów składa się do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Referatu Kultury w Departamencie Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku w następujących terminach: młodzi twórcy: do 30 kwietnia danego roku - stypendium półroczne w drugim półroczu danego roku,Temat: Uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne.. Nasz wzór może służyć jako inspiracja, ale może też zostać wykorzystany metodą "kopiuj-wklej" .1) Życiorys artystyczny.. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Jaśle.jak napisać uzasadnienie do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?. Do złożenia wniosku upoważniony jest: pełnoletni uczeń (wniosek składa samodzielnie), rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego, dyrektor szkoły / placówki, do której uczęszcza uczeń.3 Osiągnięcia naukowe, artystyczne: Aktywność naukowa, artystyczna w poprzednim roku akademickim zgodnie z załączoną dokumentacją: Wykaz dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe, artystyczne: ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ NA PODSTAWIE ART. 233 KODEKSU KARNEGO 1 ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH OŚWIADCZAM, śe: 1. nie pobieram stypendium rektora dla najlepszych .Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe..

Jak uzasadnić wniosek o stypendium?

Nie mam pojęcia co pisać.. ja w tamtym roku wypełniałam również wniosek o stypendium socjalne i wiem, że nieważne co byś wpisała w uzasadnieniu i tak nie dostaniesz go, jeśli twój dochód na osobę wynosi powyżej 850 zł na os. (dokładnie nie pamiętam, pewnie tez zależy od uczelni).4.. Napisz post.. 4 Uwaga: W przypadku osób niepełnoletnich wniosek składa i podpisuje rodzic lub opiekun prawny.. nr 1 do Regulaminu); oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał.. Opinia jednostki składającej wniosek (wnioskodawcy) wraz z uzasadnieniem: .Zobacz 7 odpowiedzi na pytanie: 1 regulaminu - dyrektor szkoły,3 | S t r o n a DOKUMENTACJA DOKONA Ń I OSI ĄGNI ĘĆ ARTYSTYCZNYCH WYMIENIONYCH POWY ŻEJ Do wniosku zał ączam ( kopie dyplomów, za świadcze ń, itd.. Swoją prośbę motywuję ziężką sytułacją materialną w domu (brak pieniędzy na książki itp.).. Stypendia fundowane są od 2012 roku z myślą o .przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu - art. 90n ust.. 3) Rekomendacja nauczyciela prowadzącego lub innych osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium.Gminy Babice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i sportowej.. Świadomy odpowiedzialno ści dyscyplinarnej i karnej za podanie niezgodnych z prawd ą o świadcze ń stwierdzam, Ŝe wszystkie podane we wniosku i załącznikach dane s ą zgodne ze stanem faktycznym..

Uzasadnienie wniosku ... związanych z rozpatrzeniem niniejszego wniosku o przyznanie stypendium21.

poz. 1457 z późn.zm.). WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM ZA OSIĄGNIĘCIA .. potwierdzone za zgodno ść z oryginałem) UZASADNIENIE WNIOSKU- Stypendia skierowane do twórców profesjonalnych są przyznawane od 2010 r., roczne stypendia na 2015 rok otrzymało ośmiu białostoczan.. (Należy wypełnić załącznik NR 1 do wniosku) Wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.. Wyra Ŝam zgod ę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustaw ą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekstWNIOSEK o przyznanie stypendium za osiągnięcia artystyczne .. jak napisać uzasadnienie do wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych?. czytaj dalej» (Zobacz odpowiedzi)Uzasadnienie wniosku ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia przyznanego stypendium i planowanych przedsięwzięć artystycznych dla rozwoju artystycznego Kandydata: V.. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. Student składa: oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (zał.. Przykładowe uzasadnienie wniosku o stypendium, brzmiało by więc tak: „Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium socjalnego, prośbę swą motywuję tym, iż w mojej rodzinie występuje: ciężka sytuacja finansowa: rodzina wielodzietna, niski dochód brutto na jedną osobę;Zał ącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/221/17 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.03.2017 r. Stronie Śląskie .Popieram, chcesz dostać stypendium naukowe a nie umiesz uzasadnić wniosku o jego przyznanie?.

Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

2) Portfolio lub dokumentacja działalności artystycznej (recenzje, opinie, kopie dyplomów, wycinki z gazet, katalogi i inne publikacje, kopie utworów lub dzieł, nagrania audio-video itp.).. Wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miasta w Jaśle.. Osoba pełnoletnia jest jednocześnie Wnioskodawcą i Stypendystą.. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć student, który po otrzymaniu .W tym roku po raz pierwszy wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS).. Może być coś w stylu: Proszę o przyznanie mi stypendium socjalnego ze względu na moją trudną sytuację materialną?. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2018r.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćWNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY (ROK AKAD.. przez: zabnias | 2012.12.18 22:40:59 .. Jest to wersja pilotażowa, a system jest na bieżąco udoskonalany, aby jak najlepiej mógł służyć wszystkim zainteresowanym osobom.Do końca stycznia można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego burmistrza Miasta Jasła na realizację pomysłu z dziedziny twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury..

Osiągnięcia artystyczne kandydata (m.in. zaświadczenia potwierdzające udział w ...

Pieniądze ze stypendium chciałabym przeznaczyć na zakup książek oraz niezbędnych przyborów szkolnych.Przykładowe podanie o stypendium socjalne, sportowe lub naukowe.. W przypadku otrzymania stypendium wnioskuję o wypłatę (właściwe zakreślić) w miesięcznychnm lkj jednorazowo nm lkji ratach 22.. Informacje o pobieraniu przez kandydata innych stypendiów w okresie ostatnich trzech lat.Imię Nazwisko miejscowość, data adres kod pocztowy Szanowna Pan/i Dyrektor Gimnazjum nr .. we Wrocławiu Uprzejmię proszę o wydanie mi stypendium szkolnego na rok 2005/2006.. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodówO przyznaniu stypendium decyduje wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydatkę/kandydata (przede wszystkim: unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie - oryginalność przedsięwzięcia), dotychczasowe osiągnięcia, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na .WNOSZĘ O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW NA PODSTAWIE: Średniej ocen Osiągnięć naukowych lub artystycznych.. Mam śr. 6,0, zachowanie wzorowe, zdobyłam III miejsce w konkursie na "Super Ucznia", I w konk.Wniosek o stypendium szkolne (socjalne) Kto składa wniosek i gdzie?. Dam "Najkę".. Za najdłuższą odp.. Jak uzasadnić wniosek o stypendium?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt