Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu radom
Pobierz: Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (doc, 93 KB) Pobierz: Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu (pdf, 246 KB) Pobierz: Zgłoszenie miejsca pracy (pdf, 38 KB) Pobierz: Zgłoszenie miejsca pracy-wskazanie osoby (pdf, 13 KB) Pobierz: Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pdf, 445 KB) .2.. DANE DOTYCZĄCE ORGANIZATORA: 1. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. w sprawieZobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze, jeżeli w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy zmianie ulegnie stan prawny lub faktyczny wskazany w dniu złożenia wniosku.. 1) NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO…….wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie staŻu na zasadach określonych w art. 53 ust.. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może złożyć: Pracodawca, tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, Przedsiębiorca, niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców,Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.doc (doc, 93 KB) Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.pdf (pdf, 246 KB) Zgłoszenie miejsca pracy.pdf (pdf, 38 KB) Zgłoszenie miejsca pracy-wskazanie osoby.pdf (pdf, 13 KB) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.pdf (pdf, 445 KB)Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu może złożyć: Pracodawca, tj. jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, Przedsiębiorca, niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców, Pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium RP, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub .1 nr wniosku..

Adres …..wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

(pieczątka organizatora) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU dla bezrobotnego do 30 roku życia (okaziciela bonu stażowego) I.. Nazwa stanowiska 4.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U.. Organizator może we wniosku wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą przyjmuje na staż.. Założeniem uczelni wyższych jest, oprócz wiedzy teoretycznej, wyposażanie absolwentów również w umiejętności praktyczne.. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU NA PODSTAWIE BONU STAŻOWEGO na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r.. Załączniki wymagane do wniosku wyszczególnione są na str. 4. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U.. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.. STAŻU DLA BEZROBOTNYCH.. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020r., poz.1409 z późn.. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznejwniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie staŻu - ZGŁOSZENIE OFERTY STAŻU (pieczątka wnioskodawcy) (miejscowość i data)• wniosek: należy złożyć z wymaganymi załącznikami, • przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z „Zasadami rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu, w tym także w ramach bonu stażowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jaworznie w 2021 roku".WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: 1..

Dane dotyczące organizatora stażu: Nazwa lub imię i nazwisko …..………...……………………………………………………………………………………………...…….…..

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU.. Dane zawarte we wniosku podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 Rozporządzeniu(pieczęć Organizatora stażu) (miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z późn.Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o zorganizowanie stażu, zawarcie umowy o zorganizowanie stażu i jej realizacji, a także kontroli zgodności tych czynności z przepisami prawa.. przyjmuję do wiadomości, iż Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zastrzega możliwość żądania dokumentów, mających na celu potwierdzenie danych zawartych we wniosku oraz oświadczeniu; wyrażam zgodę na .4 ZAŁĄCZNIK NR 1 do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PROGRAM STAŻU 1. zm.o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 1. z 2008Wszystkie..

zawarcie umowy o zorganizowanie stażu nie spowoduje, iż proponowany opiekun stażysty będzie pełnić funkcję opiekuna dla więcej niż 3 stażystów.

Nazwa zawodu lub specjalności (zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności Nazwa komórki organizacyjnej.. 3. opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (ekst jednolity t Dz.U.. z 2019r., poz. 1482 z późn.. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. z 2008 Nr 69, poz. 415 z późn.. Nr 99, poz. 1001 z 2004r z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawiePobierz darmowy wzór umowy o staż w formacie pdf i docx!. DANE ORGANIZATORA STAŻU 1 1) NAZWA FIRMY LUB IMIĘ I NAZWISKO…….WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE.. Załączniki stanowiące integralną część wniosku: Program stażu (załącznik nr 1).WNIOSEK o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla .. bezrobotnego(-ych) /ilość osób/ zarejestrowanego(-ych) w Powiatowym .. który nie jest pracodawcą staż może odbywać jednocześnie jeden stażysta.. Dlatego wprowadzono obowiązkowe 3-miesięczne praktyki, by pomóc młodym ludziom wejść w środowisko pracy.. (pieczątka organizatora) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU.. Staże.. Znana jest mi treść i spełniam warunki określone w: - Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r.. zm.) oraz w Rozporz ądzeniu MinistraRadom, dnia (pieczęć wnioskodawcy) DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RADOMIU WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU Podstawa prawna: art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r..

...Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t ekst jedn.

Oprócz praktyk są jeszcze staże.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA BEZROBOTNYCH Załączniki wymagane do wniosku wyszczególnione są na str. 4 Wniosek należy wypełnić czytelnie i dokładnie.. Dane dotyczące organizatora stażu: 1) Nazwa 2) Adres.WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STA śU na zasadach okre ślonych w art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008r.. Dz. U. z 2019 r., poz. 1482 z póżn.. zapoznałem się z zasadami dotyczącymi organizacji staży w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie.. DANE ORGANIZATORA STAŻU 1. .. „Organizator stażu składa wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych(ego), zawierający w szczególności: .Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.. Wniosek należy wypełnić czytelnie i dokładnie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt