Umowa w sprawie zamówienia publicznego wzór
W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, pn.: Odprowadzenie wody z Polderu Barłogi do rzeki Warty, gm.. Title: WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Author: K11 Last modified by: RENIA Created Date: 5/11/2010 1:22:00 PM Company: INWESTBUD Other titlesPodstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania - zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Strona 2/stron 47 Rozdział 1 FORMULARZ AKTU UMOWY ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Wzór KONTRAKT NR: .. Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy, Zakładem Utylizacyjnym Spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-180, przy ul.załącznik nr 8 do siwz wzÓr umowy w sprawie zamÓwienia publicznego umowa numer.. (zwana dalej Umową) Zawarta w dniu w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im.. Etap pierwszy obejmuje remont 3 budynków, drugi - 3 kolejnych.wzÓr umowy w sprawie zamÓwienia publicznego (kontrakt) rozdział 1 akt umowy rozdział 2 warunki ogÓlne kontraktu rozdział 3 warunki szczegÓlne kontraktu rozdział 4 wzÓr gwarancji naleŻytego wykonania kontraktuUMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ……………………… w dniu ….………..

Zasada 4. zm.), została zawarta umowa o następującej treści: ( 1.

Odstąpienie od niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.. Przykładem naruszenia tych zasad jest sytuacja, gdy zamawiający zastrzegł, że kary umowne będzie płacić jedynie wykonawca wówczas, gdy nie wywiąże się .3 §1 Definicje Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: Umowa - oznacza to niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć; okres realizacji Umowy - oznacza to okres od zawarcia Umowy do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń; SIWZ - oznacza to specyfikację istotnych warunków zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 doCZ ĘŚĆ II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, Rozdział 1 - Formularz Aktu Umowy Nazwa zamówienia: ,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łomiankach" Numer zamówienia: JRP/ZWIK/ZP/PN-B/05/83/12/2012 4 ZAŁĄCZNIK DO AKTU UMOWY NR …………………..

Umowa - oznacza umowę zawartą między Zamawiającym a Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego, wraz ze wszystkimi załącznikami 2.

zawarta dnia………………….. w Drohiczynie pomiędzy: Gminą Drohiczyn 17-312 Drohiczyn ul. J.I.. Kraszewskiego 5, REGON ………., NIP ………….. zwanym dalej w tekście umowy „Zamawiającym" reprezentowanym przez : ………………………………………………………….. Z DNIA …………………….3 §1 Definicje Ilekroć w Umowie używa się zwrotu: Umowa - oznacza to niniejszą umowę wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną cześć; okres realizacji Umowy - oznacza to okres od zawarcia Umowy do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń - osobno w ramach każdej części zamówienia;Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 8 do SIWZ strona3/stron51 Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:W wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późń.. Przedmiot Umowy.. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. PrusickaUMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM Zawarta w ……………………… w dniu ….………..

Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym NIP: , REGON: a.. z siedzibą w ul...ciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazując pośrednio na samo świadczenie dostaw, usług lub robót budowlanych.

Burmistrza Drohiczyna aumowy w terminie 30 dni od stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa powyżej.. pomiędzy: .…………………… ……………………….………… (nazwa Zamawiającego) z siedzibą w ………………….…….…, …………………………………………………………………………….… (adres Zamawiającego),Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - III część - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego „Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK Orli Staw" JRP.271.1.2.2018 Strona 4 z 37 § 3 Podstawowe obowiązki Zamawiającego 1.. Zamówienie nie było podzielone na części.. § 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.. pomiędzy: .…………………… ……………………….………… (nazwa Zamawiającego) z siedzibą w ………………….…….…, …………………………………………………………………………….… (adres Zamawiającego),1 Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr.. zawarta w dniu.. w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. wł.), zawartych: przed dniem 1 stycznia 2021 r., po dniu 31 grudnia 2020 r., w następstwie postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r.Umowa zawarta ustnie będzie nieważna..

Partyzantów w Tuchowie Zamówienie o warto ci nieprzekraczaj cej kwoty okre lone w przepisach wydanych na podstawie art. § 11Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego, której przedmiotem jest remont 6 budynków stanowiących jedno zadanie inwestycyjne.

W trakcie postępowania wykonawcy mają możliwość zadawania pytań do zamawiającego.W związku z rozstrzygnięciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego świadczenia usług wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (SMS), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 144 000 euro,Załącznik nr 1 - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (projekt) UMOWA Nr umowy: ……… Umowa na wykonanie zadania p.n.. Dlatego umowa o zamówienie publiczne, to czynność prawna na podstawie której zamawia się niezbędne na potrzeby publiczne świadczenia (za-mówić = obstalować, zapewnić).W celu realizacji kompetencji, o której mowa w art. 154 ust 10 ustawy Pzp, powołany został Zespół do spraw przygotowania i upowszechniania wzorcowych dokumentów i dobrych praktyk stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych.. Niniejszym ustala się, co następuje: 1.. Rzgów.WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Nazwa zadania: „Dowóz dzieci do szkół i przedszkola, w tym również dzieci niepełnosprawnych, w roku szkolnym 2015/2016"" Zamawiający: Gmina Lądek-ZdrójWzór umowy bez negocjacji Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego niemal w całości kształtowane są przez zamawiającego, który wszczynając postępowanie sporządza jej projekt.. Postanowienia umowy o zamówienie publiczne muszą uwzględniać zasadę uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz współżycia społecznego.. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:Przedmiot Umowy.. Jednym z celów działania Zespołu jest przygotowanie wzorów dokumentów, które będą mogły być wykorzystywane w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.„do umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 89 (a więc o których mowa w PZP - przyp..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt