Oświadczenie poręczyciela o dochodach
(pdf, 132 KB) Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS 2021)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Opolu ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole.. Imię i nazwisko: 2.. Imię i nazwisko …………………………………………………………………….…………………….. Oświadczenie Poręczyciela za 2021 (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) (pdf, 128 KB)Pobierz: Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach (pdf, 152 KB) Pobierz: Załączniki nr 1-3 poręczycieli (pdf, 416 KB) Pobierz: Załącznik nr 4 - Formularz o pomocy publicznej (pdf, 433 KB) Pobierz: Załącznik nr 5 - prowadzona dział.. Imię i nazwisko: 2.. DANE PORĘCZYCIELA 1.. Oświadczenie wypełnione niewłaściwie lub nieczytelnie nie będzie honorowane.Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politicsOświadczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą o dochodach osiągniętych w 2020 i 2021 roku Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Do wniosku Pani/Pana .. AdresOŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH .. (data i podpis przyjmującego oświadczenie) (imię i nazwisko oświadczającego) Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój URZAD PRACY Unia Europejska Europejski Fundusz Spoteczny Projekt wspólfinansowany przez Unig Europejskq ze §rodków Europejskiego Funduszu Spolecznego .OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH (PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE) Dane poręczyciela Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL, jeśli został nadany Nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość Kwota dochodu (średni miesięczny dochód netto z ostatnich 3 m-cy potwierdzony zaświadczeniem) Źródło dochoduOświadczenie Poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali ..

o dochodach osiągniętych w 2020 i 2021 roku.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy / art. 233 § 1 Kodeksu Karnego /** oświadczam, że dane zawarte w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.. (data i podpis Poręczyciela)Niniejsze oświadczenie zachowuje swoją ważność przez okres 1 miesiąca od daty wystawienia Strona nr 2 do oświadczenia poręczyciela o uzyskiwanych dochodach (miejscowość, data) Adres miejsca zamieszkania: 3.. OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH 1.. 1 pkt 1, 1a,1b,1c,1d ustawy z dnia 20 kwietnia .sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn.. Moje przeciętne dochody (średnio z 3 miesięcy) wynoszą: brutto _____ netto _____ w tym:/pieczątka/ /miejscowość, data/ OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄOświadczenie o dochodach poręczyciela Ja, niżej podpisany/a/ potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w przedłożonym oświadczeniu: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: Numer ewidencyjny (PESEL): Seria i numer dowodu osobistego: Uzyskuję dochód z tytułu: zatrudnienia na umowę o pracęOświadczenie Poręczyciela osiągającego dochody z tytułu najmu lokali o dochodach osiągniętych w 2020 i 2021 roku Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawieOświadczenie Poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne/działy specjalne produkcji rolnej jako osoba fizyczna Nazwisko rodowe ………………………………………….……………………………………………..

1.Oświadczenie Poręczyciela o dochodach (w ramach umowy o pracę) (pdf, 153 KB) Pobierz: 12.

(data i czytelny podpis składającego oświadczenie) Potwierdzam, że dane zawarte w pkt.. Moje przeciętne dochody (średnio z 3 miesięcy) wynoszą: brutto _____ netto _____ w tym:o przyznanie bonu na zasiedlenie OŚWIADCZENIE O DOCHODACH PORĘCZYCIELA A.. Ja niżej podpisany/a .Oświadczam, że: 1.. Urzędzie żadnych umów oraz cywilnoprawnych, które są w trakcie realizacji.. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), w związku z art. 46 ust.. ………….………………………….…………… (data, pieczęć i czytelny podpis pracodawcy lub upoważnionej osoby) Załączniki: • Kopia decyzji o przyznaniu emerytury lub renty - w przypadku poręczycielaOświadczenie Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub w formie spółki cywilnej o dochodach osiągniętych w 2020 i 2021 roku.OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA O UZYSKIWANYCH DOCHODACH ORAZ AKTUALNYCH ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH Ja niżej podpisany/a.. Imię (imiona), nazwiskoOświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Do wniosku .oŚwiadczenie porĘczyciela prowadzĄcego dziaŁalnoŚĆ gospodarczĄ O UZYSKANYCH DOCHODACH Ja niżej podpisany(a)__________________________________________________________________________________Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Załącznik Nr 2 Oświadczam, że do chwili obecnej nie poręczyłem/amnie zawarłem/am w tut..

Oświadczenie Poręczyciela o dochodach uzyskiwanych z innych źródeł (pdf, 142 KB) Pobierz: 13.

Oświadczenie Poręczyciela za 2020 (w ramach prowadzonej działalności gospodarczej) (pdf, 126 KB) Pobierz: 14.. Jeżeli informacje zawarte w punkcie nie dotyczą osoby wypełniającej należy wpisać „nie dotyczy", „brak", „nie posiadam" lub zrobić kreskę.. 1, 2 i 3 są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym2.. Oświadczam, że łączna miesięczna wysokość uzyskiwanego przeze mnie dochodu brutto wynosi: PLN.. Osiągam dochody z tytułu: (zaznaczyć właściwe) umowy o pracę/ wykonywania stosunku służbowego emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego renty terminowej do _____ 2.. DANE PORĘCZYCIELA 1.. Oświadczenie Poręczyciela prowadzącego gospodarstwo rolne .. Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega .do wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ O UZYSKANYCH DOCHODACH Ja niżej podpisany(a)_____ imię i nazwiskoOświadczam, że: 1..

o niezaleganiu z opłacaniem należnych składek w ZUS/KRUS i podatków .Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach oraz aktualnych zobowiązaniach finansowych UWAGA!!!

o dochodach osiągniętych w 2020 i 2021 roku.. Osiągam dochody z tytułu: (zaznaczyć właściwe) umowy o pracę/ wykonywania stosunku służbowego emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego renty terminowej do _____ 2.. Formularz należy wypełnić czytelnie, odpowiadając na każdy z punktów.. Pouczony(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 06 czerwca 1997..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt