Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych 2019
Dane o posiadaczu odpadów.. Nazwa oczyszczalni ścieków2) Adres oczyszczalni ścieków3) Województwo Gmina Miejscowość.. Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy UlicawzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach w. dziennik ustaw nr 249 — 16952 — 4. dziennik ustaw nr 249 — 16953 — 4.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,1 ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych1) Rok sprawozdawczy Nazwa oczyszczalni ścieków2) Adres oczyszczalni ściekówRozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw author..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓwZbiorcze zestawienie danych o odpadach .. Dział 1.. 2007 Nr 101, poz. 686 (1) Liczba stron: 11 Format pliku:Sprawozdanie za 2018 r. należy złożyć do 15 marca 2019 r. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów (wzór powyżej w pliku pdf).. created date: 2/10/2015 10:45:36 amWzór wykonany przez udostępniony przez LexisNexis.. Zestawienie należy sporządzić w .WZÓR FORMULARZA DO SPORZ ĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILO ŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZ ĄDZENIACH SŁU ŻĄ CYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Dział 1.. Rok .wzÓr formularza do sporzĄdzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i iloŚci odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzĄdzeniach sŁuŻĄcych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówZgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j..

Zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych1) Rok sprawozdawczy.

Dane o posiadaczu odpadów.. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.Materiały Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzor _formularza _do _sporzadzania _i _przekazywania _zbiorczego _zestawienia.doc 0.42MB nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji .Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy .. Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.) .. wzór (od 2019) .. wzór (od 2009) Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska - wzór (od 2018) Zbiorcze zestawienie do opłat za korzystanie ze środowiska - wzór (od 2014) .Zgodnie z art. 237aa ust.. Formularz przyjęcia odpadów metali .. Dane o posiadaczu odpadów Dane o posiadaczu odpadów Rok sprawozdawczy Posiadacz odpadów 1) Adres 2)WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCH Author: msokolowski Last modified by: msokolowski Created Date: 12/8/2011 11:43:00 AM Other titles: WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O KOMUNALNYCH OSADACH ŚCIEKOWYCHWzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o odpadach o rodzaju i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania .WZÓR FORMULARZA DO SPORZĄDZANIA I PRZEKAZYWANIA ZBIORCZEGO ZESTAWIENIA DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW..

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów sporządza każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Dane o posiadaczu odpadów1) Tabela A.. Dział 1.. Dane o posiadaczu odpadów.. Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.Wg art. 237a UO2 za rok 2015 i 2016 zbiorcze zestawienia odpadowe należy przekazać do marszałka województwa nadal wg wzorów z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach - Dz. U. Nr .Sprawozdania za lata 2012-2018 należy sporządzać na wzorach formularzy określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 249, poz.1674).Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do .Formularz do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów: Opis: Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt