Zgoda sądu na nabycie nieruchomości przez małoletniego
akt III CZP 73/76), że rodzice mogą, bez zezwolenia sądu opiekuńczego przewidzianego w art. 101 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nabywać dla małoletniego dziecka na podstawie umowy darowizny nieruchomości w stanie wolnym od zobowiązań wobec .Niestety w przypadku rozporządzenia składnikiem majątku należącego do małoletniego dziecka, które to rozporządzenie przekracza zakres zwykłego zarządu majątkiem, wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego.. Jest to wynikiem zasady, iż rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko.Rodzice często bowiem kupują dla małoletniego dziecka nieruchomość za własne pieniądze i nie występują o zgodę sądu.. Cztery miesiące temu zmarł mój mąż (nie zostawił testamentu), przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.. Obecnie zatem należy przyjąć, że każde nawet nieodpłatne nabycie nieruchomości przez małoletniego wymaga zgody Sądu i również wówczas gdy rodzicie zobowiązują się do pokrywania kosztów utrzymania nabywanej przez małoletniego nieruchomości.Zgodnie z art. 101 § 3 KRO, rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko..

Wydaje się jednak, iż taka zgoda nie jest konieczna.

).Jednakże ww.. Mogą to czynić za niego wyłącznie jego przedstawiciele.. zgody sądu będzie czynnością bezwzględnie nieważną.. Zakup mieszkania jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu.Małoletni nie będzie w stanie wykonywać obowiązków wynikających z tego typu umowy.. Sąd Najwyższy potwierdził, że dokonanie zakupu nieruchomości na rzecz dziecka mieści się w katalogu czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem małoletniego.. To, że chcąc np. sprzedać nabytą w spadku przez małoletniego nieruchomość czy też inne składniki majątku muszą uzyskać zgodę sądu.. atrybut władzy rodzicielskiej nie ma charakteru absolutnego, albowiem rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.Nie jest ważna bowiem intencja rodziców kupna mieszkania dla dziecka i w jego imieniu, tylko rzeczywisty stan pozwalający na określenie, że nieruchomość została zakupiona ze środków rodziców.. Zupełnie inną sytuacją jest kupno mieszkania ze środków należących do małoletniego - uzyskanych np. w drodze dziedziczenia testamentowego..

Umowa sprzedaży, ale też obciążenia rzeczonej nieruchomości, bez uzyskania ww.

Zwłaszcza wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej - brzmi najnowsza uchwała Sądu Najwyższego.Przedmioty te nie mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego.. Rodzice są pozbawieni możności dysponowania uzyskanymi dochodami, a każde wydatkowanie pieniędzy odbywa się tylko za zgodą sądu.. Sąd wydaje zgodę w formie postanowienia.. 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice nie mogą jednak bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.W celu zabezpieczenia powyższych środków Sąd zobowiązał B. P. do ulokowania środków uzyskanych ze sprzedaży udziału małoletniego w przedmiotowej nieruchomości na oprocentowanym rachunku lub lokacie do czasu uzyskania przez niego pełnoletniości lub do zakupienia za tę kwotę na rzecz małoletniego samodzielnego lokalu mieszkalnego .Czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej (sądu opiekuńczego) wymaganego przez przepisy art. 58 § 1 i 85 k.r..

W przypadku gdy będzie miał być podpisany...Odrzucenie lub nabycie spadku przez niepełnoletniego.

Nie będą mogli jednak tego zrobić, jeżeli np. ustanowiona jest na niej.Sąd rodzinny najpierw musi wyrazić zgodę na sprzedaż (udziału) nieruchomości.. Opiekun może podejmować ulokowaną gotówkę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego.Co to oznacza?. Autor: .. czy na złożenie przez małoletniego oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza powinna być zgoda sądu opiekuńczego.. Aby uzyskać zgodę sądu na zbycie wspólnego domu powinna Pani wystąpić ze stosownym wnioskiem do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich.Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należą natomiast chociażby odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, sprzedaż nieruchomości, którą odziedziczył czy umowa darowizny, w której to małoletni jest darczyńcą.. W przypadku umowy kupna - sprzedaży konieczne może być również uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na rozporządzenie majątkiem małoletniego.. W przypadku oddalenia wniosku opiekunowi dziecka przysługuje możliwość wniesienia apelacji.. W .§ Zgoda na nabycie nieruchomości przez małoletniego (odpowiedzi: 0) Witam, małoletnia odziedziczyła po ojcu udział w umowie przyrzeczenia sprzedaży nieruchomości mieszkania..

Następnie pieniądze złożone są w depozycie sądowym do czasu osiągnięcia przez małoletniego pełnoletniości.

Spadkobiercami są tylko moje dzieci i ja (syn za dwa miesiące kończy 18 lat ale córka ma 14 lat).Rodzice mogą swobodnie dokonywać czynności zwykłego zarządu majątkiem małoletniego.. Wobec powyższego wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego na dokonanie takiej czynności.Aby uzyskać zgodę sądu na ten cel, rodzice lub przedstawiciele ustawowi dziecka muszą złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania małoletniego sądzie rejonowym, w wydziale rodzinnym i nieletnich.Rodzice bez zezwolenia sądu opiekuńczego nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży.. Zatem nie zrodzi żadnych skutków prawnych.Zgoda sądu opiekuńczego na zbycie nieruchomości odziedziczonej przez nieletnie dziecko.. ), jest nieważna [art.Co prawda nabycie nieruchomości z reguły wymaga poważnych środków finansowych i należy do kategorii spraw niecodziennych, jednak występują sytuacje szczególne, gdy nabycie nieruchomości na rzecz małoletniego następuje nieodpłatnie i nieobciążliwie.. Po uprawomocnieniu się postanowienia zawierającego zgodę na sprzedaż nieruchomości, można udać się do notariusza.Zgodnie z tym przepisem rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.Taki małoletni nie może samodzielnie składać oświadczeń woli.. Dokonanie takiej czynności bez uzyskania zgody sądu sprawia, że staje się ona bezwzględnie nieważna.Co do zasady zarząd majątkiem dziecka sprawują rodzice, sprawujący nad nim władzę rodzicielską (art. 101 § 1 k.r.o.. .Jeżeli nieruchomość podarowana małoletniemu nie ma żadnych obciążeń, rodzice mogą ją przyjąć bez zgody sądu opiekuńczego.. Zgodnie bowiem z treścią art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.Zgoda sądu opiekuńczego jest wymagana nie tylko przy umowie darowizny nieruchomości, która nakłada na małoletniego zobowiązanie, ale także przy wszystkich czynnościach prawnych przekraczających zwykły zarząd.Rozstrzygając tę kwestię, Sąd Najwyższy 15 lutego 2019 r. wydał uchwałę w której uznał, że uprzednia zgoda sądu rodzinnego jest konieczna.. W takim wypadku, zgoda sądu rodzinnego na zakup w imieniu dziecka jest bezwzględnie konieczna.Nieco odmiennie wygląda nabycie dla małoletniego nieruchomości na podstawie darowizny.. Takie właśnie przysporzenie majątkowe nastąpiło na rzecz małoletniej A..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt