Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej szczecin
22 lipca 2021 r. do godz. 12.00.. Wniosek do pobrania Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w zmienionych warunkach pracy placówki 9-29.11.2020 r.Szkoły Podstawowej nr 3 w Szczecinie WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY W CZASIE OBOWIĄZYWANIA ZMIENIONYCH WARUNKÓW PRACY SZKOŁY Proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy szkolnej w czasie obowiązywania zmienionychJeśli chodzi o rok szkolny 2020/2021, złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym będzie się odbywać od 9 marca do 27 marca.Szczecin Wszystkie nabory w regionie Żłobek.. Jednocześnie informujemy, że nasze dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 2020/2021 w .UCHWAŁA NR LXVI/1651/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych szkół podstawowych dla kandydatów, którzy ubiegają się o przyjęcie do szkoły podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której zamieszkują oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.Do wniosku należy dołączyć: 1. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada) Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu: 1. akt urodzenia dziecka 2. dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego _____ WYPEŁNIA SZKOŁA: Wyżej wymienionego ucznia przyjęto do grupy Oddziału Przedszkolnego „0" PrzyDane zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I publicznej szkoły podstawowej będą udostępnione osobom upoważnionym przez Administratora wybranej jednostki oświatowej, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na dany rok szkolny..

: 91 452 33 24 fax: 91 452 33 11. e-mail: [email protected] .

Przedszkole.. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły Jeżeli wnioskodawca korzysta z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.. Dyżury wakacyjne.. Pierwszy wybórWNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO1 mieszkającego poza obwodem szkoły na rok szkolny 2019/2020 Proszę o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 w Pile mojego syna/córki2.. Prawa autorskie PCSS 2021 Wersja 7.1.21127.71.. Szkoła ponadpodstawowa.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej nr 13 w Szczecinie .. PESEL) Adres zamieszkania dziecka Ulica Nr domu Nr lokalu Kod — MiejscowośćW związku z tym, uprawnieni rodzice przyprowadzają dziecko na zajęcia opiekuńcze wraz z wypełnionym wnioskiem lub wypełniają wniosek na miejscu..

Dzięki tym danym dostaje się do systemu, gdzie w odpowiednim czasie wypełnia wniosek i składa go w szkole.

Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w roku szkolnym 2021/2022.. 1 ustawy Prawo oświatowe, wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół .Od 2 marca do 18 marca rodzice będą mogli wypełnić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym wniosek o przyjęcie lub zgłoszenie do klasy pierwszej i po podłączeniu dokumentów/oświadczeń.do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im.. Podanie do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych 16.04.2018 r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia 16.04.2018 r. - 19.04.2018 r.Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół podstawowych4 Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjecie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły podstawowej, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy tych szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych5 1.Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 Identyfikator wniosku SZCZECIN 1/2 Numer i adres placówki pierwszej preferencji Proszę o przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (podać numer i adres) Dane dzieckanazwa szkoły podstawowej adres szkoły Drugi wybór nazwa szkoły podstawowej adres szkoły Trzeci wybór nazwa szkoły podstawowej adres szkoły 5 Zgodnie z art. 156 ust..

Deklaracja dostępności ...Uczeń rejestruje się i zakłada konto lub otrzymuje login i hasło w swojej szkole podstawowej.

Klasa 4 lub 7.. Oddziały przedszkolne SP 51. ul. St. Mikołajczyka 20 71-075 Szczecin tel.. (wypełnia dyrektor szkoły podstawowej) ZGŁOSZENIE / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SAMORZĄDOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRAKOWIE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Zgłoszenie/wniosek należy wypełnić drukowanymi literami.. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej Identyfikator wniosku SZCZECIN 1/2 Proszę o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej według poniższych preferencji (proszę wpisać wybrane typy oddziałów z maksymalnie 3 szkół) Preferencja Szkoła podstawowa Typ oddziału* 1 2 3 4 5 6 7 8„Wniosek o przyjęcie dziecka do szkołypodstawowej " (innej niż obwodowa) oraz „Załącznik do wniosku -informacja o spełnianiu kryteriów" Prawo: Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do klasy I w przypadku, gdyWNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Dane osobowe dziecka PESEL* W przypadku braku PESEL proszę wpisać serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Imiona* Data urodzenia* Nazwisko* Miejsce urodzenia* Adres zamieszkania dzieckaProszę o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (podać numer i adres) Numer i adres szkoły pierwszej preferencji Dane dziecka Dane osobowe dziecka PESEL Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia — — Seria i numer paszportu/dokumentu tożsamości (wypełniane,gdy brak nr..

Pamiętaj, aby się do nas zapisać, musisz złożyć w sekretariacie nasze wewnętrzne podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania wyżej).II- Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły.

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkoły, w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych3 1. : 91 453 23 31. e-mail: [email protected]ór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Nazwa Szkoły.. Wymagane jest poświadczenie wniosku przez przynajmniej jednego rodzica.Wniosek w formie papierowej wraz z załącznikami powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty, Wniosek wraz z załącznikami Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika, Obok pojemnika leżą opieczętowane przez placówkę wzory potwierdzeń złożenia wniosku, na którym rodzic własnoręcznie wpisuje imię i nazwisko swojego dziecka,Obowiązkowo do „Zgłoszenia…" należy dołączyć „Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego w Szczecinie do integracyjnej klasy pierwszej w szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi", który również dostępny jest w zakładce „Formularze".Szkoła Podstawowa nr 51 ul.Jodłowa 21 71-114 Szczecin.. orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli posiada) Składając wniosek należy przedłożyć do wglądu: 1. akt urodzenia dziecka 2. dowód osobisty rodzica / opiekuna prawnego _____ WYPEŁNIA SZKOŁA: Wyżej wymienionego ucznia przyjęto do klasy Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim.Możesz zarezerwować sobie miejsce online, a później zgłosić się osobiście z rodzicem (opiekunem prawnym) w sekretariacie szkoły z wymaganymi dokumentami.. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych Po wypełnieniu formularza, należy go podpisać i zanieść do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy priorytetów.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY - dla absolwenta SZKOŁY PODSTAWOWEJ A.. Pierwszy wybór2..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt