Wnioski po obserwacji zajęć
Koleżeńska obserwacja lekcji, w skrócie OKO - wspiera najważniejsze zadanie szkoły, jakim jest efektywne uczenie się uczniów.. Każdy uczestnik.. Obserwacja koleżeńska jest dla mnie możliwością spojrzenia na moje nauczanieNa podstawie tych obserwacji wyciągnęłam ogólne wnioski odnośnie dalszej pracy w szkole.. Omawiane są właśnie wskaźniki.. jakie było tempo lekcji?. Uzasadnianie ocen bieżących.. planowanie celów operacyjnych .. Czy dopasowano stopień trudności do możliwości percepcyjnych uczniów?. Podczas obserwacji obserwator notuje fakty - czyli dowody do swoich obserwacji.. Zadania domowe są jasno formułowane.. Warto również konfrontować w trakcie takich obserwacji opis niezbędnych warunków do realizacji programu nauczania z ich wykorzystaniem przez nauczyciela.. UWAGI 1.. XIV.Po rozmowie obserwujący ustala z nauczycielem treść zapisów, jakie znajdą się w arkuszu obserwacji zajęć w części dotyczącej uwag/zaleceń i ustalane są dalsze działania zmierzające do korygowania błędów.Idea i cele koleżeńskiej obserwacji lekcji.. narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów .. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.Przestrzegać procedur szkolnych Wyniki z obserwacji zajęć W roku szkolnym 2014/15 przeprowadzono 10 hospitacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.. Wszystkie obserwacje były obserwacjami zapowiedzianymi - miały na celu wspieranie nauczyciela w konstruowaniu jednostki dydaktycznej lub w celu sformułowania oceny pracy (charakter kontrolno-oceniający).Podsumowanie i wnioski: Sytuacje stworzone na lekcji sprzyjają ogólnemu rozwojowi ucznia..

Arkusz obserwacji zajęć.

prosimy o regularność w uzupełnianiu dziennika (recenzje cząstkowe, tematy, frekwencja) prosimy o śmiałość w kontaktach z rodzicami poprzez dziennik.. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. W tym dokumencie powinny być zawarta informacje w jaki sposób będą prowadzone obserwacje, co jest ich celem, co podlega obserwacji oraz m.in. kto jest uprawniony do jej przeprowadzenia.Po obserwacji lekcji obserwator porządkuje swoje notatki i przygotowuje się do przedstawienia informacji zwrotnej osobie, która prowadziła lekcję.. Podpisaniu przez nauczyciela i osobę obserwującą zajęcia arkusza obserwacji.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. W czasie rozmowy po obserwacji: • osoba obserwowana mówi, z czego była zadowolona podczas prowadzenia zajęć, • osoba/osoby obserwujące przekazują osobie obserwowanej, na jakie pozytywne aspekty obserwowanej lekcji zwróciły uwagę.Obserwacja i uczestnictwo w lekcjach czy zajęciach innego typu powinny prowadzić do: - diagnozy pracy nauczyciela i wychowawcy lub dyrektora szkoły, do zobrazowania fragmentu obecnego stanu prac nad rozwojem uczniów, nauczycieli czy szkoły, - prognozy dalszego rozwoju, samokształcenia czy niezbędnego do podjęcia doskonalenia i dokształcania zawodowego, - samooceny nauczyciela i wychowawcy, - korelowania tematyki, stosowanych sposobów i metod kształcenia, przyjmowanych celów .Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1. odstępstwa od planu lekcji i ich uzasadnienieARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1..

Wnioski z obserwacji zajęć : LP ZAGADNIENIE.

Są to m.in.: realizacja wymagań programowych dostosowanych do możliwości ucznia, jasna dla ucznia struktura lekcji, przełożenie celów nauczyciela na to, co konkretnie mają zrobić uczniowie, współprowadzenie lekcji przez uczniów,W obserwacji tej uczestniczą nauczyciele z tutejszego przedszkola lub - na zaproszenie - z innych przedszkoli, szkół.. Trzeba być bardzo ostrożnym w wypowiadaniu sądów.5.. Czy uczniowie są zachęcani na lekcji do samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów?narzędzia TIK w nauczaniu online.. Obserwacja zajęć stawia przed dyrektorem wymaganiaZajęcia mogły być krótsze o kilka minut przez pominięcie kilku doświadczeń gdyż trwały ponad 40 minut i kilkoro dzieci zaczęło odwracać uwagę od zajęć inne dzieci.. Ten etap hospitacji jest szczególnie wskazany nauczycielom - opiekunom nie uczących tego samego języka co stażysta/kontraktowy.. Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust.. Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. Umieją przewidzieć skutki próby roztopienia różnych cieczy i substancji.Obserwacja w portalu Edux.pl ..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

Czy uczniowie rozumieją cel lekcji i cel działu materiału?. Przedstawianie uczniom celów lekcji w „języku uczniów".. Po obserwacji zajęć następuje rozmowa pohospitacyjna, która może być prowadzona na kilka różnych .. wyciągać· wnioski dotyczące reguł gramatycznych.. Dyrektor przychodzi na zajęcia z arkuszem obserwacji zajęć.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.Arkusz obserwacji lekcji 3. częstotliwość i formy oceniania .. Aktywowanie uczniów słabszych i mało aktywnych.W przedszkolu powinna funkcjonować procedura prowadzenia obserwacji zajęć, która powinna być podpisana przez dyrektora i wszystkich nauczycieli.. 2b pkt 2 Karty Nauczyciela Nauczyciel: 1) realizuje zadania oraz przydzielone• Uwagi i spostrzeżenia po obserwacji (uwzględniamy własne wnioski, opinie) i prowadzeniu zajęć (własne lub/i nauczyciela wnioski, opinie) • Arkusz obserwacji nie wymaga zatwierdzenia nauczyciela prowadzącego, natomiast scenariusz musi być zatwierdzony przed prowadzeniem zajęć; • Arkusz obserwacji/ Scenariusz należy wypełniać .Dyrektor w szczególności prowadzi obserwacje prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej szkoły.Podpowiadamy, jak powinno wyglądać omówienie lekcji przez dyrektora i na co zwrócić uwagę.Obserwacja lekcji..

Arkusz obserwacji zajęć pozalekcyjnych 6.

mocne strony lekcji: integracja wiedzy z różnych dziedzin, współdziałanie w zespole, rozwijanie twórczej aktywności u ucznia odpowiedni dobór treści nauczania, metod i form pracy z uczniem.. uczniowie zdolniejsi - praca indywidualna.. Bezpośrednio po3.. Zastanawia się, które z faktów świadczą o mocnych stronach w wybranym obszarze obserwacji, a co warto byłoby zmienić.. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. IV.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejWnioski wynikające z analizy dokumentów ( dziennik, plan dydaktyczny, dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów, itp.) Mocne strony nauczyciela: Wnioski poobserwacyjne w tym ocena lekcji pod kątem realizacji problematyki obserwacyjnej ustalonej na dany rok szkolny.. Wnioski z obserwacji hospitującego - poziom sprawności dzieci w określonych umiejętnościach: Dzieci w stopniu bardzo dobrym opanowały wiedzę na temat właściwości wody.. Zakłada ona wzajemne uczenie się od siebie nauczycielek i nauczycieli.. przedstawianie ich uczniom, motywowanie do osiągania .. Tu wzory takich arkuszy .. lekcji/538 A macie w szkole udostępnione dokumenty w sprawie nadzoru pedagogicznego?W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji.. Obserwacja samodzielności edukacyjnej uczniówWnioski z obserwacji lekcji i rozmowy pohospitacyjnej.. Rozmowa pohospitacyjna .. Olsztyn.. Konspekt zajęć …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5. dostosowanie form pracy do możliwości uczniów .. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. Czy indywidualizuje się pracę z uczniami?. ( podpis nauczyciela) .Nauczyciel powinien przed obserwowanymi zajęciami dostać wskaźniki od dyrektora.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Stosowanie zasady indywidualizacji w klasie integracyjnej z dziećmi o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.1.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Anna Kaczmarek.. Wzory poniższych arkuszy znajdują się w załącznikach do „ Procedur obserwacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie - Koźlu" a) arkusz obserwacji zajęć edukacyjnych - załącznik nr 1 b) arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego - załącznik nr 2Czy czas lekcji został wykorzystany właściwie?. Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. 3.Wniosek: nauczyciel wykorzystywał warunki do realizacji podstawy programowej oraz (m. innymi) kształtował umiejętność myślenia naukowego.. Arkusz obserwacji dziecka 4 - letniego.. przed zajęciem, otrzymuje jego scenariusz oraz kartę obserwacji, którą wypełnia w trakcie obserwowanego zajęcia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt