Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka
Nr sprawy PZON (wypełnia organ) Wniosek składany po raz pierwszy TAK / NIE (zaznaczyć właściwe) Poprzednie orzeczenie traci ważność w dniu.UWAGA: W przypadku zmiany stanu zdrowia rodzic osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności lub osoba mająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie orzeczenia uwzględniającego zmianę stanu zdrowia.. NAZWISKO ….. Data .. Dane dziecka: Imię i nazwisko dziecka .Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka do lat 16-stu Wniosek składam: pierwszy raz kolejny raz (kontynuacja) celem zmiany wskazań w związku ze zmianą stanu zdrowia Dane dziecka:Złóż wniosek i dokumenty w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności.. Data urodzenia ….Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Cieszynie.. DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECKA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:niepeŁnosprawnoŚci wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepeŁnosprawnoŚci moŻna zŁoŻyĆ nie wczeŚniej niŻ 30 dni przed upŁywem terminu waŻnoŚci orzeczenia.. 3a pkt 2 - Prawo o ruchu drogowym, ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,zwracam siĘ z uprzejmĄ proŚbĄ o wydanie orzeczenia o niepeŁnosprawnoŚci dla celÓw (właściwe zaznaczyć): zasiłku pielęgnacyjnego, korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust..

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.

.data.. Imię i nazwisko dziecka .. 1 pkt.. ul. Bobrecka 29, 43 - 400 Cieszyn.. Dziecko może/ nie może przybyć na badanie przedmiotowe ( jeżeli nie, to należy załączyć .. wydane dla potrzeb Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp.Wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności mogą się od siebie różnić, w zależności od miasta /gminy /jednostki..

Nie składano uprzednio wniosku o orzeczenie niepełnosprawności dziecka.

(dotyczy osób po 16 roku życia) pobierz w formacie .doc, .pdf wzór wypełniania wniosku.. w przypadku pogorszenia siĘ stanu zdrowia poŚwiadczonego przez lekarza w zaŚwiadczeniu lekarskim o stanie zdrowia wnioskodawcy wydanym dla potrzeb powiatowego zespoŁu ds.Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.) Wniosek składam: Po raz pierwszyZwracam się wnioskiem o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów: (proszę wstawić „x" w odpowiednie miejsce) 1. uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, 2. uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego, 3. zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, 4. uzyskania urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze,Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności ( dla osób poniżej 16-go roku życia) po raz pierwszy w związku z wygaśnięciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia w związku ze zmianą stanu zdrowia (WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI) Nr sprawy: .Orzekanie o niepełnosprawności dotyczy dzieci do ukończenia 16 roku życia.. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia oraz wszelkie informacje na temat trybu i zasad postępowania w zakresie orzekania o stopniu niepełnosprawności można uzyskać w Punkcie Obsługi Interesanta.zwracam siĘ z uprzejmĄ proŚbĄ o wydanie orzeczenia o niepeŁnosprawnoŚci dla celÓw (właściwe zaznaczyć): zasiłku pielęgnacyjnego, korzystanie z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust..

Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz wniosek.

Czekaj na pismo z informacją o terminie posiedzenia składu orzekającego.. 3a pkt 2 - Prawo o ruchu drogowym, ze względu na znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności .. Pamiętaj, że zaświadczenie lekarskie jest ważne tylko 30 dni od dnia wystawienia..

Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekaćWniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wniosek złóż do powiatowego lub miejskiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z twoim miejscem zamieszkania.orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - Dz. U. z 2018r., poz. 2027) Składałem wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - nie zaliczenie do osób niepełnosprawnych W celu ustalenia czy istnieją znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się Dane dziecka:Stosowne do treści art. 23 ust.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów: (proszę zaznaczyć odpowiedni cel złożenia wniosku) zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego,Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień (PDF, 61,5 KB) Wniosek o wydanie orzeczenia dla dziecka (PDF, 85,9 KB) Wniosek o wydanie orzeczenia dla osoby dorosłej (PDF, 102 KB)Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności na podstawie § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, ze zm.) Wniosek składam: Po raz pierwszyW celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć wniosek o ustalenie niepełnosprawności dla dziecka do 16 roku życia wraz z wymaganą dokumentacją.. Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności.. Procedura składania wniosku jest taka sama jak przy pierwszej komisji.WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Wypełniać drukowanymi literami!. Dlatego nie udostępniliśmy Ci ich tutaj, ale możesz je znaleźć w swoim powiatowym lub miejskim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, a także możesz je pobrać ze strony internetowej tej jednostki ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt