Jak ubiegać się o Becikowe?

Jak ubiegać się o Becikowe?
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek28.08.2023 | 9 min.

Becikowe to forma wsparcia finansowego dla rodziców, którzy niedawno powitali na świecie dziecko. Jest to dodatkowe świadczenie przysługujące matce lub ojcu dziecka, oprócz zasiłku macierzyńskiego, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z narodzinami i wychowaniem noworodka. Wielu rodziców zastanawia się, czy im przysługuje becikowe i jak prawidłowo się o nie ubiegać, aby otrzymać wsparcie po przyjściu dziecka na świat. Przyjrzyjmy się bliżej zasadom i procedurze starania się o becikowe.

Kto może ubiegać się o Becikowe?

O becikowe może ubiegać się matka lub ojczym dziecka, jeśli spełniają określone warunki. Przede wszystkim osoba starająca się o becikowe musi podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez minimum 6 miesięcy przed urodzeniem dziecka. Może to być zarówno umowa o pracę, umowa zlecenia, jak i działalność gospodarcza. Ważne, aby w tym czasie opłacane były składki na ubezpieczenie społeczne.

Po drugie, aby otrzymać becikowe, w okresie 6 miesięcy przed narodzinami dziecka dochód osoby ubiegającej się o świadczenie nie może przekraczać określonego pułapu. Jest to obecnie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku. W 2023 roku próg ten wynosi 6235,67 zł brutto.

Co ważne, o becikowe mogą starać się również bezrobotni oraz studenci, jeśli w okresie 6 miesięcy przed porodem podlegali ubezpieczeniu społecznemu. Z kolei osoby na urlopie wychowawczym muszą w tym czasie pobierać zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ile wynosi Becikowe w 2023 roku?

Wysokość becikowego w 2023 roku wynosi 1000 zł miesięcznie. Jest to kwota netto, czyli wypłacana „na rękę” bez pomniejszania o podatek dochodowy. Świadczenie przysługuje przez 12 miesięcy od momentu porodu w wysokości 1000 zł na każde dziecko.

Oznacza to, że rodzice bliźniaków otrzymają po 1000 zł na każde dziecko, a w przypadku trojaczków – po 1000 zł na każde z trzech dzieci. Wysokość becikowego nie zależy od dochodów, jak w przypadku 500+ - przysługuje w jednakowej kwocie 1000 zł dla każdego uprawnionego.

Becikowe wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach bez względu na kolejność urodzenia dziecka. Oznacza to, że rodzice mogą otrzymać łącznie 12 000 zł dodatkowego wsparcia finansowego w pierwszym roku życia malucha.

Gdzie i jak złożyć wniosek o Becikowe?

Wymagane dokumenty do wniosku

Aby otrzymać becikowe, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. Podstawowym dokumentem jest wypełniony formularz wniosku o becikowe. Do wniosku trzeba dołączyć kopię skróconego aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie o numerze rachunku bankowego oraz dokumenty potwierdzające okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu.

Jeśli wniosek składa ojciec dziecka, dodatkowo musi przedstawić zaświadczenie o nr PESEL matki dziecka albo oświadczenie o przyczynach uniemożliwiających złożenie wniosku przez matkę. Wszystkie dokumenty należy złożyć we właściwym terminie, o czym szerzej w kolejnym podpunkcie.

Termin składania wniosku

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Warto jednak pamiętać, że im szybciej złożymy wniosek, tym szybciej zostanie wypłacone świadczenie. Złożenie wniosku w terminie 14 dni od porodu gwarantuje wypłatę pierwszej raty w miesiącu złożenia wniosku.

Spóźnienie ze złożeniem wniosku oznacza późniejszą wypłatę świadczenia, począwszy od miesiąca złożenia wniosku, a nie miesiąca urodzenia dziecka. Dlatego warto pamiętać o dotrzymaniu dwutygodniowego terminu, aby otrzymać wszystkie 12 rat becikowego od razu po porodzie.

Możliwość złożenia wniosku online

Wniosek o becikowe można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia lub platformy PUE ZUS. W tym celu należy założyć konto na jednym z portali i wypełnić interaktywny formularz wniosku. Do formularza trzeba dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Złożenie wniosku przez Internet pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć wizyty w urzędzie. Wszystkie potrzebne informacje i dokumenty można przekazać online bez wychodzenia z domu. To wygodna i szybka forma starania się o becikowe dla rodziców małych dzieci.

Jakie są warunki przyznania Becikowego?

Jak ubiegać się o Becikowe?

Wymagany okres ubezpieczenia

Kluczowym warunkiem otrzymania becikowego jest podleganie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 6 miesięcy przed narodzeniem dziecka. Może to być zarówno umowa o pracę, umowa zlecenie, działalność gospodarcza, jak i pobieranie zasiłku dla bezrobotnych czy okres studiów.

Osoby na urlopach wychowawczych również mogą ubiegać się o becikowe, pod warunkiem pobierania zasiłku macierzyńskiego przez co najmniej 6 miesięcy przed porodem. Okresy ubezpieczenia sumują się, ważne aby łącznie wynosiły minimum 180 dni.

Rodzaj umowy o pracę

O becikowe można się ubiegać zarówno pracując na umowę o pracę, jak i umowy cywilnoprawne - zlecenie, o dzieło, agencyjna. Ważne, aby odprowadzane były składki emerytalno-rentowe do ZUS, które potwierdzają okres ubezpieczenia.

Z kolei prowadząc działalność gospodarczą trzeba opłacać składki na własne ubezpieczenie społeczne. Tym, co się liczy, jest osiąganie jakiegokolwiek dochodu z tytułu pracy i podleganie ubezpieczeniom społecznym.

Wymagane zarobki przed urlopem macierzyńskim

Aby otrzymać becikowe, wysokość dochodu przed urlopem macierzyńskim nie może przekroczyć rocznego pułapu. W 2023 roku jest to 6235,67 zł brutto, czyli średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku.

Zarobki powyżej tego progu dyskwalifikują z otrzymania becikowego. Należy więc sprawdzić swoje dochody na podstawie PIT lub zaświadczenia z zakładu pracy i upewnić się, że mieszczą się w dopuszczalnym limicie.

Kiedy wypłacane jest Becikowe?

Termin wypłaty pierwszej raty

Becikowe wypłacane jest w miesięcznych ratach przez okres pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Aby otrzymać pierwszą ratę w miesiącu złożenia wniosku, należy złożyć wniosek w terminie 14 dni od porodu.

Jeśli wniosek wpłynie później, pierwsza rata zostanie wypłacona nie wcześniej niż w miesiącu, w którym złożono wniosek. Opóźnienie z wnioskiem oznacza więc późniejszą wypłatę kolejnych rat świadczenia.

Liczba rat Becikowego

Standardowo becikowe wypłacane jest w 12 miesięcznych ratach w wysokości 1000 zł każda. W przypadku wniosku złożonego później niż 14 dni po porodzie, liczba rat zostaje odpowiednio zmniejszona, gdyż wypłata kończy się zawsze po 12 miesiącach od narodzin dziecka.

Sposób wypłaty Becikowego

Becikowe wypłacane jest wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Może to być zarówno osobisty rachunek matki lub ojca dziecka. Pieniądze trafiają na konto zazwyczaj do 10. dnia każdego miesiąca.

Jak odwołać się od decyzji o odmowie Becikowego?

Procedura odwoławcza

W przypadku otrzymania decyzji o odmowie przyznania becikowego przysługuje odwołanie. Należy je złożyć do instytucji, która wydała decyzję o odmowie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Odwołanie składa się za pośrednictwem instytucji, która wydała niekorzystną decyzję (ZUS lub właściwy urząd gminy). W odwołaniu wskazuje się uzasadnienie, dlaczego decyzja jest nieprawidłowa.

Powody odmowy Becikowego

Do najczęstszych powodów odmowy becikowego należą: brak wymaganego okresu ubezpieczenia, przekroczenie limitu dochodów przed urlopem macierzyńskim, późne złożenie wniosku po 12 miesiącach od porodu lub nieprawidłowo wypełniony wniosek bez wymaganych załączników.

Dodatkowe dokumenty do odwołania

Składając odwołanie dobrze jest przedstawić dodatkowe dokumenty uzasadniające swoje racje. Mogą to być zaświadczenia o dochodach lub okresach ubezpieczenia, których zabrakło we wniosku, lub inne dowody świadczące o spełnieniu warunków do otrzymania becikowego.

Solidne przygotowanie odwołania z niezbędnymi dokumentami zwiększa szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy i zmianę niekorzystnej decyzji o odmowie becikowego. Warto skorzystać z prawa odwołania, jeśli otrzymaliśmy decyzję odmowną, jednak uważamy, że nam przysługuje prawo do tego świadczenia.

Podsumowanie

Becikowe stanowi cenne wsparcie finansowe dla rodziców tuż po narodzinach dziecka. Aby otrzymać to świadczenie, należy spełnić określone warunki, do których należy przede wszystkim 6-miesięczny okres ubezpieczenia przed porodem i nieprzekroczenie limitu dochodów. Pamiętajmy o terminowym złożeniu kompletnego wniosku z wymaganymi dokumentami oraz o możliwości odwołania się, gdybyśmy otrzymali niekorzystną decyzję. Przemyślane ubieganie się o becikowe pozwoli nam uzyskać cenne wsparcie w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem.

Najczęstsze pytania

Tak, można podjąć pracę zarobkową w trakcie otrzymywania becikowego, ponieważ nie ma takiego ograniczenia. Świadczenie nie jest uzależnione od pozostawania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Tak, ojciec może otrzymać becikowe, jeśli matka dziecka nie może złożyć wniosku lub nie nabyła do niego prawa. Musi wtedy spełniać sam warunki nabycia prawa do becikowego.

Tak, becikowe przysługuje na każde dziecko bez względu na kolejność urodzeń. Nie ma znaczenia, czy jest to pierwsze, drugie czy trzecie dziecko - świadczenie przysługuje zawsze przy spełnieniu warunków.

Tak, do otrzymania becikowego uprawnia również umowa zlecenie pod warunkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez wymagany okres. Rodzaj umowy nie ma znaczenia.

W 2023 r. maksymalny dochód w ciągu 6 miesięcy przed porodem wynosi 6235,67 zł brutto miesięcznie. Przekroczenie tego progu dyskwalifikuje z otrzymania becikowego.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
  5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły

WnioskiJak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy?

Poznaj krok po kroku, jak wypełnić wniosek o zasiłek opiekuńczy. Dowiedz się, kto może się ubiegać o zasiłek opiekuńczy, jakie są warunki przyznania świadczenia, co zawiera wniosek, gdzie i jak go złożyć oraz jakie dokumenty dołączyć. Sprawdź też, jak długo trzeba czekać na decyzję ZUS w sprawie zasiłku opiekuńczego.