Świadectwo pracy umowy na czas określony

Osoba, zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, jest chroniona przepisami Kodeksu pracy, jak każdy inny pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.. Wskazanie takiej podstawy nie jest jednak wystarczające, nie wynika z niej .Zgodnie z nową regulacją pracodawca zatrudniający pracownika na okres próbny, na czas określony - a więc na umowy terminowe - ma obowiązek wydać świadectwo pracy obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie wyżej wskazanych umów …


Czytaj więcej

Umowa z zagranicznym kontrahentem prawo właściwe

1 konwencji rzymskiej, wybrane przez strony umowy o13.. Wszelkie kontrakty z tzw. elementem zagranicznym mogą rodzić spory które prawo należy zastosować do danego stosunku prawnego.. Po pierwsze, należy przede wszystkim wybrać sąd państwa członkowskiego, przed którym przedsiębiorca będzie mógł dochodzić swoich praw, tzw. wybór jurysdykcji krajowej.. Gdy umowy takiej brak, należy sięgnąć do regulacji polskiego kodeksu postępowania cywilnego.Prawo właściwe dla umowy transgranicznej.. Określenie p…


Czytaj więcej

Odwołanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji 777

(…….). złotych, jednocześnie postanawiając, że zdarzeniem od którego uzależnione jest wykonanie tego obowiązku, jest upływ 14 (czternastu) dni, licząc od dnia wysłania listem poleconym przezMowa o oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 4-6 kpc.. Dłużnik w oświadczeniu zobowiązuje się do zapłaty określonej kwoty lub wydania określonej rzeczy (np. nieruchomości, samochodu itd.. - Odmowa złożenia takiego oświadczenia powoduje rezygnację z zawarcia umowy przez ko…


Czytaj więcej

Umowa kupna sprzedaży działki rekreacyjnej doc

Po wprowadzeniu kodu w poniższe pole, podasz nam e-mail, na który automatycznie wyślemy dokument.1.. roku.. On też rozwieje jakiekolwiek wątpliwości.. Umowa przedwstępna powinna określać istotne postanowienia przyrzeczonej umowy sprzedaży NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!Kalkulator maksymalnych opłat obliczy taryfy notarialne za kupno-sprzedaż, umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego, ustanowienie odrębnej własności lokalu, umowy przedwstępne, przepis…


Czytaj więcej

Umowa zbycia udziałów pcc

Kupujący udziały w spółce z o.o. zobowiązany jest zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.. Dzieje się tak, ponieważ w ocenie organów podatkowych nie można opisywanej czynności zakwalifikować jako umowy sprzedaży.umowa sprzedaży udziałów.. Z uwagi na fakt, że ww.. Obowiązki podatników PCC przy umowie sprzedażyNabycie udziałów podlega opodatkowaniu podatkiem PCC.. zm.) udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być umorzone między innymi w drodze zbycia udziałów przez wspólnika…


Czytaj więcej

Wzór oświadczenia kierowcy o zdarzeniu drogowym

Druk oświadczenia kolizji warto mieć zawsze gdzieś w samochodzie.. Jeśli nie dysponujesz gotowym wzorem oświadczenia o kolizji, możesz je sporządzić samodzielnie.. W odróżnieniu od oświadczenia sprawcy kolizji drogowej, przygotowane przez Rzecznika Finansowego oświadczenie o zdarzeniu drogowym, nie stanowi przyznania się do odpowiedzialności przez sprawcę stłuczki.Oświadczenie o szkodzie komunikacyjnej powinno zawierać takie elementy jak: dane osobowe kierowców oraz właścicieli pojazdów, numery…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie oc i ac w pzu

Umowę możesz wypowiedzieć przed dniem jej zakończenia, ale ochrona będzie działała do końca umowy.. Gotowy, wypełniony druk wystarczy wydrukować, podpisać i wysłać do towarzystwa.rezygnacja z ubezbieczenia OC i AC w PZU .. W przeciwnym razie zachodziłoby ryzyko przerwania ochrony ubezpieczeniowej, a to może być powodem wysokich kar nakładanych przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.Jak należy wypowiedzieć umowę OC w PZU?. Ubezpieczenia AC w PZU, podobnie jak OC, nie kupisz przez Internet.. F…


Czytaj więcej

Oświadczenia właściciela lokalu

(własnoręczny, czytelny podpis właściciela lokalu lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu)lokalu położonego w .. przy ul. .. oświadczam, że w razie ustania stosunku najmu wynikającego z umowy zawartej przez pana/nią .. jako Najemcę z .. jako Wynajmującym, a dotyczącego najmu lokalu położonego w .. przy ul.. ., wyrażam zgodę na przeniesienie się i zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w należącym do mnie lokalu, opisanym w niniejszym oświadczeniu.Jako główny najem…


Czytaj więcej

Wniosek o meldunek czasowy pdf

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy płatne 17 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.. Do złożenia formularza o meldunek tymczasowy przez Internet wymagane jest posiadanie profilu zaufanego.. Nie pobiera się opłat za udzielone pełnomocnictwo do dokonania czynności meldunkowych.Wzór formularza zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące.. Wydanie…


Czytaj więcej

Korekta deklaracji podatkowej od nieruchomości

3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia; 3) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.W przypadku blednie wypelnionej deklaracji podatnik ma obowiazek zlozyc korekte deklaracji.. Płatność odbywa się w 4 ratach, których terminy płatności przypadają na: 15 .Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z d…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt