Odwołanie od decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Zgodnie z art. 16 ust.. Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia powództwa o udostępnienie informacji publicznej do Sądu rejonowego w Limanowej.WZÓR decyzji o odmowie udost ępniania informacji publicznej Znak _____ Kraków, dnia DECYZJA W imieniu Wojewody Małopolskiego, działaj ąc na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 cz…


Czytaj więcej

Umowa zlecenie umowa o dzieło jakie składki

W przypadku umowy o dzieło nie ma obowiązku opłacania składki zdrowotnej.Zasadnicza różnica pomiędzy umową o dzieło a umową zlecenia polega na tym, że wykonawca umowy o dzieło zobowiązuje się nie tyle do samego działania, co do wykonania określonego dzieła, tzn. efektu tego działania.. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o dzieło nie należy płacić składek .Z racji tego, że od umowy o dzieło nie odprowadza się żadnych składek ZUS, osoba pracująca jedynie w oparciu o umow…


Czytaj więcej

Umowa przedwstępna najmu lokalu pdf

Zasad­ni­czo, umo­wa przed­wstęp­na ure­gu­lo­wa­na jest w art. 389 i 390 kodek­su cywilnego.. w terminie 7 dni od dnia, w którym miała być zawarta właściwa (przyrzeczona) umowa najmu.. Najemca o świadcza, Ŝe stan techniczny przedmiotu najmu jest mu znany oraz Ŝe nie wnosi co do niego zastrze Ŝeń.2.. umowa najmu lokalu użytkowego wzór pdf * Umowa najmu oraz sam stosunek najmu zostały uregulowane w przepisach: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.. - umowa, przez którą jedna ze…


Czytaj więcej

Umowa użyczenia sprzętu budowlanego

Łączna wartość sprzętu w PLN ., słownie: .. 2.Umowa użyczenia jest niewątpliwie stosunkiem zobowiązaniowym (uregulowanym w art. 710 następnych kodeksu cywilnego), stosunek taki musi jednak "przewidywać uprawnienie do wykonywania robót budowlanych ".Co do zasady, prawo użyczenia nie nadaje Panu prawa do starania się o pozwolenie na budowę domu.. przy pracach związanych pracami budowlanymi.. 2 i 3, wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu danych kontaktowych, o któr…


Czytaj więcej

Wniosek urlop bezpłatny gofin

Jak to zrobić i zapisać w podaniu?. Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu, ale także nie ma prawa zmusić do niego osoby zatrudnionej.System Urlopowy dla Firmy, szczegóły: jesturlop.pl Twojemu pracodawcy polecamy nasz Elektroniczny System Urlopowy.Ty miałbyś aktualną informację o pozostałych Ci dniach urlopu wypoczynkowego czy na żądanie.. Owocowa 8, Urlop bezpłatny na wniosek pracownika - Urlop bezpłatny na wniosek Pracownik wystąpił z wnioskiem o urlop bezpłatny .Zgodnie z regulacją k…


Czytaj więcej

Druk krajowej oferty pracy

(pdf, 269 KB) Bezrobotni i poszukujący pracy Pracodawcy i przedsiębiorcy Pozostałe; Dodatek aktywizacyjny.. 43/ 824-71-33 PUP nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli: - pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, wpracy z dnia 20.04.2004r.. Oferta otwarta /zawierająca dane umożliwiające identyfikację pracodawcyPracodawcy i przedsiębiorcy - Zgłoszenie krajowej of…


Czytaj więcej

Umowa rezerwacyjna w ustawie deweloperskiej

Nowe rozwiązania mają w szczególności wyeliminować ryzyko utraty wpłaconych przez nabywców środków z tytułu opłat rezerwacyjnych.Przedstawiciel Dewelopera zapewnia, że Deweloper w czasie trwania niniejszej umowy, nie będzie oferować do sprzedaży innym podmiotom niż Zamawiający, w szczególności nie zawierać z nimi umowy rezerwacyjnej, deweloperskiej lub umowy sprzedaży dotyczącej przedmiotu umowy.. On z kolei ma obowiązek zapłacić ustaloną cenę w określonym terminie.Zdarza się także, że umowa de…


Czytaj więcej

Wypowiedzenie umowy miesięczne wzór

Trzeba pamiętać, że przy wypowiedzeniu będą nas obowiązywały okresy wypowiedzenia, chyba, że pracodawca zwolni nas z obowiązku świadczenia pracy.. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron (wzór 2021) Kodeks Pracy (Art.WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia …………… pomiędzy ……………………………….….. Przykład W przypadku gdy podpiszemy z wynajmującym umowę najmu, który przewiduje 6-miesięczny okres wynajmowania lokalu, to zarówno właściciel mieszkania, jak i z…


Czytaj więcej

Podstawowe elementy decyzji administracyjnej

Składniki decyzji wymienione w przedmiotowym artykule służą ustaleniu szeregu faktów prawotwórczych.. W opracowaniu uwzględniono ponadto podstawowe informacje na temat postępowania admini-stracyjnego, wykaz spraw rozstrzyganych w Uczelni w drodze decyzji administracyjnej oraz zesta-Elementy decyzji administracyjnej są wprost wskazane w artykule 107 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.. Oznaczenie organu pozwala przykładowo na ocenę, czy zachowane zostały przepisy regulujące właściwość rz…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do sądu administracyjnego wzór

To zależy od rodzaju sprawy.. Mocodawca lub pełnomocnik zobowiązany jest dostarczyć odpis pełnomocnictwa do sądu.. r. (miejscowość i data) PEŁNOMOCNICTWO.. Ja, niżej podpisany, …………………….. (imię i nazwisko mocodawcy), upoważniam ………………………………………….. W tytule wskazujemy, czy udzielamy go do wszystkich spraw, czy do działania w konkretnej sprawie, czy jedynie do określonej czynności procesowej.. W treści pełnomocnictwa podajemy swoje dane, jako mocodawcy.Pełnomocnictwo administracyjne - WZÓR PISMA -…


Czytaj więcej