Energa oświadczenie woli o udostępnieniu nieruchomości pod projektowanymi urządzeniami

4 W braku wyboru przyjmuje się, że domyślny jest okres rozliczeniowy taki jak w poprzedniej umowie między Sprzedawcą a dotychczasowym odbiorcą energii w lokalu / obiekcie.Spółka podejmie działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz przeszacuje cenę wywoławczą, po czym niezwłocznie ogłosi przetarg na sprzedaż ww.. Oświadczenie o zmianie danych odbiorcy.. Oświadczenie podmiotu przyłączanego - zapoznałem sięz treściąoświadczenia i poświadczam prawdziwośćzamieszczonych w nim danyc…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt