Zezwolenie na broń - jak przedłużyć?

Zezwolenie na broń - jak przedłużyć?
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk28.09.2023 | 7 min.

Posiadanie broni w Polsce wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego zezwolenia, które co jakiś czas wymaga przedłużenia. Proces ten może budzić wiele wątpliwości, szczególnie u osób, które przechodzą go po raz pierwszy. W niniejszym artykule postaramy się szczegółowo omówić zagadnienia związane z przedłużaniem zezwoleń na broń, aby ułatwić czytelnikom prawidłowe dopełnienie tej procedury.

Wymagania formalne przedłużenia zezwolenia na broń

Terminowość

Aby uniknąć nieprzyjemności związanych z posiadaniem broni bez ważnego zezwolenia, należy pamiętać o terminowym wystąpieniu z wnioskiem o przedłużenie dokumentu. Wniosek należy złożyć co najmniej na 3 miesiące przed upływem daty ważności dotychczasowego zezwolenia. Dokładny termin zależy od organu, do którego składamy dokumenty. Najlepiej upewnić się w urzędzie co najmniej 6 miesięcy przed końcem ważności zezwolenia.

Kompletność dokumentów

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na broń należy dołączyć szereg dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych wymogów. Są to m.in.: zaświadczenie lekarskie i psychologiczne o zdolności do posiadania broni, informacja o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Warto sprawdzić na stronie internetowej urzędu lub zapytać pracowników, jakie dokładnie dokumenty są wymagane, aby uniknąć konieczności uzupełniania wniosku.

Opłata skarbowa

Wydanie i przedłużenie zezwolenia na broń podlega opłacie skarbowej. Jej wysokość jest określona w ustawie i wynosi 242 zł w przypadku zezwoleń na broń do celów sportowych, łowieckich czy kolekcjonerskich. Opłatę wnosi się na rachunek gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku.

Badania lekarskie i psychologiczne

Kwalifikacje lekarza

Jednym z kluczowych elementów wniosku o przedłużenie zezwolenia na broń są zaświadczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do jej posiadania. Mogą je wystawić wyłącznie uprawnieni lekarze i psycholodzy. Lekarz musi posiadać specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej lub medycyny pracy. Ważne, by nie korzystać z usług lekarza rodzinnego nieposiadającego wymaganych kwalifikacji.

Zakres badań

Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia, układu oddechowego oraz narządu wzroku i słuchu. Psycholog sprawdza predyspozycje osobowościowe i emocjonalne do posiadania broni. Oba badania są płatne, ich koszt waha się od 100 do 300 zł.

Ważność orzeczeń

Orzeczenie lekarskie i psychologiczne zachowują ważność przez 30 dni od daty wydania. Należy więc przejść badania na miesiąc przed złożeniem wniosku o przedłużenie zezwolenia na broń, aby uniknąć przeterminowania się orzeczeń. Dokumenty starsze niż 30 dni nie będą honorowane przez urząd.

Przesłanki odmowy przedłużenia zezwolenia

Przestępstwa i wykroczenia

Organ Policji może odmówić przedłużenia zezwolenia na broń, jeśli w okresie jego dotychczasowej ważności wnioskodawca popełnił przestępstwo z użyciem broni lub samowolnie ją przewoził. Podstawą do odmowy są również poważne wykroczenia przeciwko mieniu z użyciem broni.

Choroba psychiczna

Przeciwwskazaniem do przedłużenia zezwolenia jest choroba psychiczna wnioskodawcy stwierdzona orzeczeniem lekarza psychiatry. Dotyczy to przede wszystkim osób ze schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową oraz upośledzeniem umysłowym.

Uzależnienia

Podstawą odmowy przedłużenia zezwolenia może być również alkoholizm lub narkomania wnioskodawcy. W tym przypadku wymagane jest orzeczenie biegłego albo specjalisty terapii uzależnień potwierdzające fakt uzależnienia od alkoholu lub środków odurzających.

Odwołanie od decyzji o odmowie przedłużenia

Zezwolenie na broń - jak przedłużyć?

Organ odwoławczy

W przypadku wydania negatywnej decyzji w sprawie przedłużenia zezwolenia na broń, przysługuje nam odwołanie. Wnosimy je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał niekorzystną decyzję (najczęściej komendant wojewódzki Policji).

Termin złożenia odwołania

Odwołanie składamy w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. Należy pamiętać, że liczy się data wpływu odwołania do urzędu. Przekroczenie terminu 14 dni skutkuje tym, że decyzja staje się ostateczna.

Treść odwołania

Odwołanie powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, jego uzasadnienie faktyczne i prawne, a także wniosek o uchylenie lub zmianę rozstrzygnięcia. Warto powołać się na konkretne przepisy prawa, które zdaniem wnioskodawcy zostały naruszone przez organ wydający decyzję.

Cofnięcie zezwolenia na broń

Rażące naruszenie warunków zezwolenia

Organ Policji cofa zezwolenie na broń w razie rażącego naruszenia jego warunków przez posiadacza broni. Chodzi tu np. o sytuację, gdy osoba posługuje się bronią po spożyciu alkoholu lub w celach nielegalnych.

Utrata warunków do wydania zezwolenia

Cofnięcie zezwolenia następuje również w razie utraty przez posiadacza broni warunków koniecznych do jego wydania. Może to być np. pogorszenie stanu zdrowia uniemożliwiające bezpieczne posługiwanie się bronią.

Nieprzestrzeganie wymogów przechowywania broni

Powodem cofnięcia zezwolenia może być także rażące naruszanie zasad przechowywania broni i amunicji. Chodzi o sytuacje, gdy broń jest przechowywana w sposób umożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych.

Przechowywanie broni po wygaśnięciu zezwolenia

Zawiadomienie organów ścigania

W razie wygaśnięcia zezwolenia na broń, należy w terminie 5 dni zawiadomić o tym fakcie organ Policji. Funkcjonariusze dokonają kontroli przechowywania broni i amunicji oraz poinformują o dalszym postępowaniu.

Możliwości zbycia broni

Po wygaśnięciu zezwolenia istnieje możliwość zbycia broni na rzecz osoby posiadającej pozwolenie na jej zakup. Można ją również złożyć do depozytu w jednostce Policji. Inne opcje wymagają zgody właściwego organu.

Karalność nielegalnego posiadania broni

Posiadanie broni bez wymaganego zezwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Aby uniknąć odpowiedzialności karnej, należy po wygaśnięciu zezwolenia niezwłocznie podjąć kroki zmierzające do zbycia lub zdeponowania broni.

Podsumowanie

Przedłużenie zezwolenia na broń to proces wymagający dopełnienia szeregu formalności. Należy pamiętać przede wszystkim o zachowaniu terminów, kompletności składanych dokumentów i ważności badań lekarskich. W razie odmowy przysługuje odwołanie. Po wygaśnięciu zezwolenia broń musi być natychmiast zabezpieczona. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszym artykule pozwolą sprawnie przejść procedurę przedłużenia pozwolenia na broń.

Najczęstsze pytania

Wniosek o przedłużenie zezwolenia trzeba złożyć na około 3 miesiące przed upływem terminu ważności dotychczasowego pozwolenia. Dokładny termin należy ustalić w urzędzie.

Nie, przedłużenie zezwolenia na broń wymaga osobistej wizyty w urzędzie i złożenia stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Po przekroczeniu ważności zezwolenia broń musi być natychmiast zabezpieczona, a jej dalsze posiadanie bez zezwolenia jest nielegalne i zagrożone karą.

Badanie lekarskie i psychologiczne ważne są przez 30 dni od daty wydania. Po upływie tego terminu konieczne jest wykonanie nowych badań.

Odwołanie wnosi się do organu wyższej instancji za pośrednictwem organu, który wydał negatywną decyzję.

5 Podobnych Artykułów

  1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
  2. Jak uzyskać odpis dyplomu ukończenia studiów?
  3. Paszport biometryczny: Wszystko, co musisz wiedzieć! Korzyści, proces wyrobienia, ważność, dokumenty i wniosek o paszport tymczasowy
  4. Międzynarodowe prawo jazdy - jak je zdobyć?
  5. Moneyball: Prawdziwa historia, która zmieniła baseball - recenzja filmu
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Albert Szewczyk
Albert Szewczyk

W dzisiejszym świecie, zrozumienie finansów i umiejętność analizy dokumentów to klucz do sukcesu. Na mojej stronie znajdziecie analizy finansowe, porady dotyczące inwestycji oraz praktyczne wskazówki, jak zarządzać swoim budżetem.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły