Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek06.07.2023 | 11 min.

W dzisiejszym świecie biznesu, znaki towarowe odgrywają kluczową rolę w odróżnianiu produktów i usług od konkurencji. Chronienie znaku towarowego jest niezwykle istotne dla każdej firmy, ponieważ wpływa na jej rozpoznawalność i reputację na rynku. Jednym ze sposobów ochrony znaku towarowego jest zawarcie umowy licencyjnej. Umowa licencyjna na znak towarowy umożliwia udzielenie innym podmiotom prawa do korzystania z danego znaku towarowego w określony sposób i na określonych warunkach. W tym artykule omówimy podstawy umowy licencyjnej na znak towarowy, kluczowe elementy umowy, warunki licencji, opłaty i rozliczenia, postanowienia dotyczące ochrony znaku towarowego oraz przenoszenie lub zbywanie umowy licencyjnej.

Wprowadzenie do umowy licencyjnej na znak towarowy

Czym jest umowa licencyjna na znak towarowy?

Umowa licencyjna na znak towarowy to formalny dokument, który reguluje prawa i obowiązki stron w związku z udzieleniem licencji na korzystanie z danego znaku towarowego. Licencjodawca, czyli posiadacz znaku towarowego, udziela licencjobiorcy, czyli innemu podmiotowi, prawa do używania znaku towarowego w określonym celu i na określonych warunkach. W zamian licencjobiorca może korzystać z renomy i rozpoznawalności znaku towarowego, co przyczynia się do wzrostu jego własnego biznesu.

Dlaczego umowa licencyjna jest istotna dla ochrony znaku towarowego?

Umowa licencyjna jest istotna dla ochrony znaku towarowego, ponieważ umożliwia kontrolowanie sposobu, w jaki inny podmiot korzysta z danego znaku. Poprzez precyzyjne określenie warunków licencji, licencjodawca może zapewnić, że znak towarowy będzie używany zgodnie z jego zamierzeniem i że nie zostanie naruszona jego wartość i reputacja. Umowa licencyjna daje licencjodawcy również możliwość monitorowania i nadzorowania działalności licencjobiorcy w celu zapewnienia zgodności z ustalonymi standardami. Ponadto, umowa licencyjna może obejmować postanowienia dotyczące ochrony znaku towarowego, w tym prawo do egzekwowania jego praw przed sądem w przypadku naruszenia.

Podstawowe elementy umowy licencyjnej

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Jakie są kluczowe punkty, które powinny być uwzględnione w umowie licencyjnej na znak towarowy?

Umowa licencyjna na znak towarowy powinna zawierać kilka kluczowych elementów, które będą regulować prawa i obowiązki stron. Oto niektóre z tych elementów:

 • Określenie stron umowy: Umowa powinna jasno wskazywać, kto jest licencjodawcą (posiadaczem znaku towarowego) i licencjobiorcą (podmiotem otrzymującym licencję).
 • Przedmiot umowy: Umowa powinna precyzyjnie określać, jaki konkretny znak towarowy obejmuje licencja. Może to być nazwa, logo, slogan lub inny element, który ma być objęty umową.
 • Cel licencji: Umowa powinna jasno określać, w jaki sposób licencjobiorca może korzystać z danego znaku towarowego. Może to obejmować produkcję, dystrybucję, sprzedaż lub inne związane działania.
 • Terytorium: Umowa powinna określać, na jakim obszarze geograficznym licencjobiorca ma prawo używać znaku towarowego. Może to być ograniczone do konkretnego kraju, regionu lub być licencją globalną.
 • Czas trwania: Umowa powinna określać okres, na który udzielana jest licencja. Może to być ograniczone do określonej liczby lat lub być umową na czas nieokreślony.

Jakie prawa i obowiązki mają strony umowy?

Strony umowy licencyjnej mają określone prawa i obowiązki, które powinny być uwzględnione w umowie. Oto kilka z tych praw i obowiązków:

Prawa licencjodawcy:

 • Prawo do otrzymania ustalonej opłaty licencyjnej za udzielenie licencji.
 • Prawo do monitorowania i nadzorowania działalności licencjobiorcy w celu zapewnienia zgodności z umową.
 • Prawo do egzekwowania praw do znaku towarowego w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę.

Prawa licencjobiorcy:

 • Prawo do korzystania z danego znaku towarowego zgodnie z ustalonymi warunkami i celami.
 • Prawo do korzystania z renomy i rozpoznawalności znaku towarowego w celu promocji swojego biznesu.
 • Prawo do otrzymywania wsparcia i pomocy ze strony licencjodawcy w przypadku problemów związanych z używaniem znaku towarowego.

Obowiązki licencjodawcy:

 • Obowiązek udzielenia licencjobiorcy prawa do korzystania z danego znaku towarowego zgodnie z warunkami umowy.
 • Obowiązek zapewnienia, że znak towarowy będzie używany zgodnie z ustalonymi standardami i nie będzie naruszana jego wartość i reputacja.
 • Obowiązek świadczenia wsparcia i pomocy licencjobiorcy w związku z korzystaniem z znaku towarowego.

Obowiązki licencjobiorcy:

 • Obowiązek korzystania z danego znaku towarowego zgodnie z określonymi celami i warunkami umowy.
 • Obowiązek płacenia ustalonej opłaty licencyjnej za korzystanie z znaku towarowego.
 • Obowiązek przestrzegania wytycznych i standardów ustalonych przez licencjodawcę.

Warunki licencji znaku towarowego

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Jakie są warunki, na które należy zwrócić uwagę przy udzielaniu licencji na znak towarowy?

Przy udzielaniu licencji na znak towarowy istnieje kilka ważnych warunków, na które należy zwrócić uwagę. Oto niektóre z tych warunków:

 • Cel i zakres licencji: Licencja powinna precyzyjnie określać, w jaki sposób licencjobiorca może korzystać z danego znaku towarowego. Czy ma to obejmować produkcję, dystrybucję, sprzedaż czy inne działania?
 • Ograniczenia terytorialne: Umowa powinna jasno określać, na jakim obszarze geograficznym licencjobiorca ma prawo używać znaku towarowego. Czy jest to licencja lokalna, krajowa czy globalna?
 • Ograniczenia czasowe: Umowa powinna określać okres, na który udzielana jest licencja. Czy jest to licencja na określony czas (np. 5 lat) czy umowa na czas nieokreślony?
 • Konkurencja: Czy licencjodawca wprowadza jakiekolwiek ograniczenia dotyczące konkurencji? Czy licencjobiorca może używać znaku towarowego w branży, która konkurowałaby bezpośrednio z licencjodawcą?

Czy istnieje ograniczenie geograficzne lub czasowe dla licencji?

Tak, istnieje możliwość wprowadzenia ograniczeń geograficznych lub czasowych dla licencji na znak towarowy. Ograniczenie geograficzne oznacza, że licencja jest ważna tylko na określonym obszarze geograficznym, na przykład w konkretnym kraju lub regionie. na przykład przez 10 lat. Ograniczenia te mogą być uzależnione od indywidualnych potrzeb i strategii licencjodawcy oraz warunków rynkowych. Warto jednak pamiętać, że wszelkie ograniczenia powinny być jasno określone i uwzględnione w umowie licencyjnej.

Opłaty i rozliczenia w umowie licencyjnej

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Jakie są typowe opłaty związane z umową licencyjną na znak towarowy?

Opłaty związane z umową licencyjną na znak towarowy mogą się różnić w zależności od indywidualnych warunków i negocjacji między licencjodawcą a licencjobiorcą. Oto kilka typowych opłat, które mogą wystąpić:

 • Opłata licencyjna: Jest to ustalona kwota, którą licencjobiorca płaci licencjodawcy za korzystanie z danego znaku towarowego. Opłata ta może być pobierana w formie jednorazowej opłaty lub regularnych comiesięcznych/rocznych opłat.
 • Opłaty za korzystanie z dodatkowych usług: W niektórych przypadkach licencjodawca może dodatkowo pobierać opłaty za świadczenie określonych usług, takich jak szkolenia, wsparcie marketingowe lub udostępnienie materiałów promocyjnych.
 • Opłata licencyjna od sprzedaży: W przypadku, gdy licencjodawca udziela licencji na znak towarowy w celu sprzedaży produktów, może być stosowana również opłata licencyjna od sprzedaży. Jest to procentowa część przychodów uzyskanych związanych z używaniem znaku towarowego.

Jakie są zasady rozliczania się między licencjodawcą a licencjobiorcą?

Zasady rozliczania się między licencjodawcą a licencjobiorcą mogą być ustalone w umowie licencyjnej i mogą różnić się w zależności od konkretnych warunków. Oto kilka przykładów zasad rozliczania się:

 • Okres rozliczeniowy: Umowa powinna określać okres, na który należy sporządzać rozliczenia. Może to być miesiąc, kwartał lub rok, w zależności od preferencji i potrzeb stron.
 • Dokumentacja rozliczeniowa: Licencjobiorca jest zobowiązany do dostarczania licencjodawcy dokumentacji rozliczeniowej, takiej jak raporty sprzedażowe, które potwierdzają korzystanie z danego znaku towarowego.
 • Sposób obliczania opłat: Umowa powinna precyzyjnie określać, jakie są zasady obliczania opłat, czy to na podstawie ustalonej stawki, procentu od sprzedaży czy innych ustalonych kryteriów. Warto również określić, jakie informacje finansowe powinny być uwzględnione przy obliczaniu opłat.
 • Terminy płatności: Umowa powinna ustalać jasne terminy płatności, czy to miesięczne, kwartalne lub roczne. Licencjobiorca ma obowiązek terminowego regulowania opłat licencyjnych zgodnie z ustalonymi terminami.

Ważne jest, aby zasady rozliczania się były dokładnie opisane w umowie, aby uniknąć nieporozumień i konfliktów między stronami.

Postanowienia dotyczące ochrony znaku towarowego

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Jakie środki ochronne powinny być uwzględnione w umowie licencyjnej na znak towarowy?

Umowa licencyjna na znak towarowy powinna zawierać postanowienia dotyczące ochrony znaku towarowego. Oto kilka środków ochronnych, które mogą być uwzględnione:

 • Zobowiązanie do używania znaku zgodnie z wytycznymi: Umowa powinna zawierać klauzulę, która wymaga, aby licencjobiorca używał znaku towarowego zgodnie z ustalonymi standardami i wytycznymi licencjodawcy. Jest to istotne dla utrzymania spójności i integralności znaku towarowego.
 • Zakaz naruszania: Umowa powinna jasno określać, że licencjobiorca nie może naruszać praw do znaku towarowego licencjodawcy ani nie może dokonywać działań, które mogłyby wpływać negatywnie na renomę i reputację znaku towarowego.
 • Prawo do egzekwowania: Umowa powinna dawać licencjodawcy prawo do egzekwowania swoich praw do znaku towarowego w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę. Licencjodawca może mieć prawo do wszczęcia postępowania sądowego w celu ochrony znaku towarowego.

Jakie są postanowienia dotyczące nadzoru i egzekwowania praw do znaku towarowego?

Postanowienia dotyczące nadzoru i egzekwowania praw do znaku towarowego mogą być uwzględnione w umowie licencyjnej w celu zapewnienia ochrony znaku. Oto kilka przykładów takich postanowień:

 • Prawo do monitorowania: Umowa może dać licencjodawcy prawo do monitorowania działań licencjobiorcy związanych z korzystaniem z danego znaku towarowego. Licencjodawca może mieć prawo do sprawdzania jakości produktów lub usług, działań marketingowych oraz zgodności z ustalonymi standardami.
 • Prawo do nadzoru: Umowamoże przewidywać, że licencjodawca będzie miał prawo do nadzoru nad działalnością licencjobiorcy w zakresie korzystania z danego znaku towarowego. Licencjodawca może wymagać regularnego raportowania działań, dostarczania próbek produktów lub udostępniania informacji dotyczących działań marketingowych.
 • Prawo do egzekwowania: Umowa powinna określać, że licencjodawca ma prawo do egzekwowania swoich praw do znaku towarowego w przypadku naruszenia przez licencjobiorcę. To oznacza, że licencjodawca może podjąć działania prawne w celu ochrony znaku towarowego, takie jak złożenie pozwu przed sądem.
 • Postępowanie w przypadku naruszenia: Umowa powinna również określać postępowanie, które zostanie podjęte w przypadku naruszenia praw do znaku towarowego. Może to obejmować udzielenie licencjobiorcy określonego okresu na usunięcie naruszenia lub wypowiedzenie umowy w przypadku poważnego naruszenia.

Postanowienia dotyczące nadzoru i egzekwowania praw mają na celu zapewnienie, że znak towarowy będzie odpowiednio chroniony i utrzymany w wysokiej jakości oraz że licencjobiorca będzie działał zgodnie z ustalonymi standardami i wytycznymi.

Przenoszenie lub zbywanie umowy licencyjnej

Umowa licencyjna na znak towarowy - wzór

Czy umowa licencyjna na znak towarowy może być przenoszona lub zbywana?

Tak, umowa licencyjna na znak towarowy może być przenoszona lub zbywana, ale zazwyczaj wymaga to zgody licencjodawcy. Przeniesienie umowy oznacza przekazanie wszystkich praw i obowiązków związanych z umową licencyjną na inny podmiot. Zbycie umowy natomiast oznacza sprzedaż lub przekazanie umowy licencyjnej na znak towarowy w całości lub części.

Jakie są procedury i ograniczenia związane z takim przeniesieniem lub zbyciem?

Procedury i ograniczenia związane z przeniesieniem lub zbyciem umowy licencyjnej na znak towarowy mogą być różne i mogą zależeć od postanowień umowy oraz przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Oto kilka aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

 • Zgoda licencjodawcy: Przeniesienie lub zbycie umowy zwykle wymaga zgody licencjodawcy. Licencjodawca ma prawo zdecydować, czy chce przekazać swoje prawa i obowiązki na innego podmiotu.
 • Wymogi formalne: Przeniesienie lub zbycie umowy może byćobjęte określonymi wymogami formalnymi, takimi jak sporządzenie pisemnego dokumentu przeniesienia lub zbycia, który musi być podpisany przez wszystkie strony umowy.
 • Zachowanie warunków umowy: Przeniesienie lub zbycie umowy nie może naruszać warunków umowy licencyjnej. Nowy podmiot, który przejmuje umowę, musi być w stanie spełnić wszystkie prawa i obowiązki, które wynikają z umowy.
 • Powiadomienie stron umowy: W przypadku przeniesienia lub zbycia umowy, ważne jest, aby poinformować wszystkie strony umowy o takiej zmianie. Warto również ustalić, jakie konsekwencje prawne i finansowe mogą wynikać z takiego przeniesienia lub zbycia.

Przenoszenie lub zbywanie umowy licencyjnej na znak towarowy może być skomplikowanym procesem, dlatego zawsze warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie własności intelektualnej, aby upewnić się, że wszystkie procedury i ograniczenia są przestrzegane.

Podsumowanie

W tym artykule omówiliśmy podstawy umowy licencyjnej na znak towarowy, kluczowe elementy umowy, warunki licencji, opłaty i rozliczenia, postanowienia dotyczące ochrony znaku towarowego oraz przenoszenie lub zbywanie umowy licencyjnej. Umowa licencyjna na znak towarowy jest istotnym narzędziem ochrony znaku towarowego i umożliwia kontrolę nad sposobem, w jaki inny podmiot korzysta z danego znaku. Zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami i dokładne określenie warunków umowy licencyjnej jest kluczowe dla skutecznej ochrony znaku towarowego i utrzymania jego wartości i reputacji.

 • Określenie stron umowy (licencjodawca i licencjobiorca)
 • Przedmiot umowy (konkretny znak towarowy objęty licencją)
 • Cel licencji (sposób, w jaki licencjobiorca może korzystać z znaku towarowego)
 • Terytorium (obszar, na którym licencjobiorca ma prawo używać znaku towarowego)
 • Czas trwania umowy (okres, na jaki udzielana jest licencja)
 • Cel i zakres licencji
 • Ograniczenia geograficzne i czasowe
 • Warunki dotyczące konkurencji
 • Obowiązek przestrzegania wytycznych licencjodawcy

Najczęstsze pytania

Umowa licencyjna na znak towarowy to umowa zawierana między posiadaczem znaku towarowego (licencjodawcą) a podmiotem, który otrzymuje prawo do korzystania z tego znaku (licencjobiorcą). Umowa reguluje warunki, na jakich licencjobiorca może używać znaku towarowego w swojej działalności.

Umowa licencyjna jest istotna dla ochrony znaku towarowego, ponieważ umożliwia licencjodawcy kontrolowanie sposobu, w jaki znak towarowy jest używany przez inny podmiot. Umowa precyzuje prawa i obowiązki obu stron, określa warunki korzystania z znaku towarowego oraz zapewnia środki ochronne w przypadku naruszenia praw.

W umowie licencyjnej na znak towarowy należy uwzględnić kilka kluczowych punktów, takich jak:

Przy udzielaniu licencji na znak towarowy należy zwrócić uwagę na kilka istotnych warunków, takich jak:

5 Podobnych Artykułów

 1. Okres wypowiedzenia a odprawa: Zrozumienie związku
 2. Dowód osobisty - wszystko co musisz wiedzieć
 3. Odpis aktu urodzenia: Zasady, formy, koszty, organ wydający i miejsce składania wniosku
 4. Dowód rejestracyjny - duplikat i wydanie wtórnika
 5. Jak ubiegać się o świadczenie alimentacyjne?
tagTagi
shareUdostępnij artykuł
Autor Jan Mazurek
Jan Mazurek

Finanse to temat, który wpływa na nasze życie codziennie, a ja chcę, abyście czuli się pewnie w tym obszarze. Razem będziemy analizować różne aspekty ekonomii i odkrywać, jak podejmować mądre decyzje finansowe. 

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze(0)

email
email

Polecane artykuły