Oświadczenie o prawach autorskich uj apd
Skany poniższych dokumentów (z odręcznym podpisem): oświadczenie w sprawie praw autorskich (wydruk z APD) wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020Warunkiem przyjęcia do Dziekanatu pracy dyplomowej jest: Ksero strony tytułowej.. Procedura dyplomowania 18f/2021 5.. Osobno Płyta CD w białej kopercie plik: PDF (nagrana praca z systemu APD z numerami kontrolnymi) zdjęcia dyplomowe 4 sztuki czarno-białe w stroju wizytowym o wymiarach 4,5 x 6,5 cm.Oświadczenie o prawach autorskich - Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r Aktualizacja procedury postępowań o nadanie stopni naukowych na UJ Skład RadyPowyższe oświadczenie znajduje się na stronie internetowej w zakładce (O projekcie - Dokumenty projektowe - Zadanie 2 i 4) § 18 Regulaminu UJ stanowi: Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową w wersji elektronicznej do ostatecznego zatwierdzenia przez promotora najpóźniej do 15 września w ostatnim .jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1191) oraz dóbr osobistych chronionych prawem;oświadczenie o prawach autorskich umieszczone w pracy po stronie tytułowej (załącznik); spis treści, musi zostać wydrukowana dwustronnie, a czcionka pracy ma być nie większą niż 12 punktów; ma posiadać wszystkie załączone zdjęcia, mapy, wykresy, schematy w kolorze, jeśli w pracy kolor został użyty;OŚWIADCZENIE Świadomy(a) odpowiedzialno ści karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy prawo autorskie (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i konsekwencji dyscyplinarnych okre ślonych w ustawie prawo o szkolnictwie wy ższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z 2005r.).

Oświadczenie o prawach autorskich.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 155 Rektora UJ z dnia 28 grudnia 2020 r. OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH Ja niżej podpisany/a doktorant/ka/kandydat/ka*, oświadczam, że: 1) wersja elektroniczna przedkładanej rozprawy doktorskiej pt. .…….…………………………………………………………………………….….….. …………………………………………………………………………………………….. o numerze .pracą do systemu APD dostarcz do Sekretariatu , do promotora i recenzenta nowy wydruk pracy NIE ZAPOMNIJ!. UWAGA!. Należy także, na nośniku CD, nagrać pracę z APD i zapisać w pliku pdf na rzeczonym nośniku.. oŚwiadczenie o prawach autorskich wydrukowane z systemu ap; 2. dowÓd wpŁaty za dyplom (zlecenie wpŁaty naleŻy pobraĆ w sekretariacie lub sprawdziĆ w systemie usos w zakŁadce pŁatnoŚci); 3. wypeŁniony i wydrukowany formularz dla biura karier ( 4.Oświadczenie o prawach autorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Oświadczenie o miejscu pracy Plan urlopowy 2020 Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ CM dla adiunktów, asystentów Formularz oceny Nauczyciela Akademickiego UJ CM dla profesorów, doktorów habilitowanych1) Oświadczenie o prawach autorskich wygenerowane z systemu AP i podpisane.. Z promotorem należy ustalić czy praca może być udostępniana przez Internet..

oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych.

1OŚWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………….. student/ka Wydziału ………………………………………………………………………………………………….Uniwersytet Jagielloński / Wydział Prawa i Administracji / Kształcenie / Prawo .. 1. praca magisterska wydrukowana z APD podpisana przez promotora 2. oświadczenie w sprawie Praw Autorskich z APD 3.. Autor (lub autorzy) może (mogą) udzielić indywidualnej lub generalnej zgody na udostępnianie pracy w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.. Czy tre ść Pana/Pani pracy dyplomowej uległa - Oświadczenie w sprawie praw autorskich - Zdjęcia - Formularz dla Absolwentów UJ - Dowód wpłaty za dyplom - Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym (tylko w przypadku gdy Pan/ Pani chce dyplom w języku obcym) Tak zmianie po wczytaniu do APDRejestracja pracy magisterskiej / licencjackiej.. Po wgraniu pracy do AP należy wydrukować i dostarczyć do dziekanatu oświadczenie o samodzielności i oryginalności przygotowywanej pracy oraz że nie zawiera ona informacji podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych .drukowany dwustronnie z systemu APD wraz z numerami kontrolnymi stron przydzielonymi przez system APD, oprawiony w cienki karton i papierowy grzbiet w kolorze czarnym, zgodnym z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Wrocławskiego; 2) oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych powinno znajdować się na ostatniejOšWIADCZENIE O PRAWACH AUTORSKICH Ja niŽej podpisany/a Wydziatu ošwiadczam, Že przedktadana praca dyplomowa na kierunek temat..

Osobno oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych.

Należy przesłać ze swojej poczty w domenie student.uj.edu.pl zeskanowane na adres mailowy .. Karta biblioteczna - DUPLIKATwydrukować z systemu APD - w 2 egzemplarzach - przetworzoną pracę z nadanymi automatycznie sumami kontrolnymi, które będą pojawiać się na każdej stronie wydruku.. c) Wprowadzenia do systemu ostatecznej, zaakceptowanej przez opiekuna i przekazanej do recenzji wersji elektronicznej pracy w formacie PDF, scalonej do jednego pliku, oraz ewentualnych załączników.zwróć się Sekretariatu Instytutu Judaistyki UJ z prośbą o odblokowanie możliwości przesyłania, usuwania plików.. W tym celu należy kliknąć przycisk <PRZEKAŻ DOoŚwiadczenie o przeniesieniu autorskich praw majĄtkowych .. (imię i nazwisko, pesel)- oświadczenie w sprawie praw autorskich wydrukowane z APD - oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy, - wniosek o wydanie odpisu dyplomu, - Spis osiągnięć .. Oba egzemplarze pracy należy zbindować.. jest mojego autorstwa i nie narusza autorskich praw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:jeden egzemplarz pracy wydrukowany z APD.. 4 zdjęcia czarno-białe w stroju wizytowym (format 6,5 x 4,5 cm)w Bibliotekach UJ.. Instrukcja APD dla studentów.. oświadczenie o prawach autorskich i danych osobowych..

PUNKT 3 Drukowanie z APD oświadczenia w sprawie praw autorskich i udostępniania pracy.

Dodatkowe osiągnięcia do suplementu - informacje.. 2019/20) 3) Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom i suplementLink "oświadczenia o udostępnianiu" ("oświadczenia w sprawie praw autorskich") generuje się po przekazaniu pracy do akceptacji przez opiekuna i znajduje się przy nazwisku autora pracy w tabeli informacyjnej pracy.2.. Zaloguj się do APD wybierając link znajdujący się w prawym górnym rogu strony.. Przekazanie pracy do zatwierdzenia przez opiekuna Po dodaniu plików, jeżeli wszystkie dane są prawidłowe, należy przekazać pracę do zatwierdzenia przez opiekuna.. 2) Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych ( którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad.. W związku z wprowadzeniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 10/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych w sprawie harmonogramu składania i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) w datach .Wraz z pracą dyplomową należy złożyć podpisane i trwale złączone z pracą oświadczenie o autorskim wykonaniu pracy dyplomowej oraz potwierdza w składanym oświadczeniu, że treść pracy dyplomowej załączona w wersji elektronicznej w APD, jest identyczna z jej wersją drukowaną.oŚwiadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata: oŚwiadczenie o wielodzietnoŚci rodziny kandydata : prawa autorskie pcss 2021 wersja 7.1.21127.71.. Oświadczenie należy trwale złączyć z pracą.. Formularz nt.efektów kształcenia 5. zdjęcia 6. wniosek o wydanie odpisu dyplomu w języku obcym1.. Aniekta Biura Karier UJ 4.. Oświadczenie o zagubieniu legitymacji 6..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt