Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717 z dnia 10 maja 2003 r. z pó źn.. 2.W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej do wniosku o wydanie zaświadczenia dodatkowo należy dołączyć odpowiednio kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego Liczba pobrań Pobierz załącznik: Wniosek o wydanie wypisu, wyrysu, zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego Kogo dotyczy Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każda osoba zainteresowana przeznaczeniem działki.Analogicznie, przyjąć należy, że jest możliwe wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w planie miejscowym i urząd miasta powinien takie zaświadczenie wydać.. Druk do pobrania w formacie .pdf.. We wniosku należy podać obręb oraz numery działek.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub położeniu nieruchomości na określonym obszarze.. zm.)wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki / działek/* w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Wyświetlenia: 0 Opublikowano w dniu: 20-02-2017 w kategorii:Zwracam się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (zaznaczyć właściwe) [ ] w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego [ ] w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego [ ] w gminnym programie rewitalizacji ..

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .

Wymagane dokumenty: 1. wniosek (do pobrania w BOM) zawierający numer, arkusz, obręb i dokładny adres działki.. Podaj we wniosku swoje dane osobowe (w tym np. numer telefonu lub adres e-mail do szybkiego kontaktu) oraz dane ewidencyjne nieruchomości, której ma dotyczyć wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (numer ewidencyjny działki).. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu .Każdy ubiegających się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: Podstawy prawne: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu.. 1 egzemplarz mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonymi granicami terenu .Osoba ubiegająca się o zaświadczenie winna posiadać aktualny numer ewidencyjny działki, zgodny z ewidencją gruntów Starostwa powiatowego w Szczytnie.. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.. 2016, poz. 23 z późn.. Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Drukuj; E-mail .

Podanie o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki: Liczba stron: 1 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. W tym celu należy złożyć wniosek o wypis i wyrys z MPZP do urzędu gminy lub miasta.Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub .. Osoba żądająca przesłania dokumentu pocztą winna przesłać pocztą, faxem lub za pomocą platformy Epuap wniosek oraz kserokopię wpłaty.Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego .. Odpłatność:Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP)..

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planieUstawa z 27 marca 2003 roku - o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

OPŁATY: Opłata skarbowa (opłacie skarbowej nie podlega wydanie zaświadczenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia): * wydanie zaświadczenia - 17,00 zł.W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego należy złożyć wypełniony wniosek (zgodnie z zamieszczonym wzorem), w którym wskazujemy wszelkie informacje dotyczące położenia nieruchomości (miejscowość, numer działki) oraz określamy cel wydania zaświadczenia (np .Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego PODSTAWA PRAWNA.. Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX .ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU/ REWITALIZACJI - zawiera informacje dotyczące przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz informację, czy teren znajduje się na obszarze rewitalizacji ustanowionym Uchwałą Rady Gminy Kleszczewo.. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) proszę o wydanie zaświadczenia o:Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego..

plan zagospodarowania przestrzennego dla wskazanego przez Inwestora terenu.

Pliki do pobrania: .Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego / studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (PDF, 287.6 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2016-02-12 | Data wytworzenia informacji: 2016-02-12Informacje zawarte w miejscowym planie są jawne, to znaczy, że każdy może uzyskać plan zagospodarowania przestrzennego.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego złożony w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym .Wydanie za świadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sołectw Gminy Trzyci ąŜ.. ustawy zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie.Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:1. urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,2 .WNIOSEK o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości Na podstawie art. 217 ust.. Podstawa prawna Art. 30 ust.. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu ze studium.. Administrator Opublikowano: 06 marzec 2018 Wymagane dokumenty - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .. art. 30 ust.. Załączniki do procedury: Wniosek o wydanie zaświadczenia celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego Wniosek o wydanie .Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek.. Druk do pobrania w formacie .doc .WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO / KIERUNKACH ROZWOJU W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KOSZALINA (niepotrzebne skreślić) Na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.Wniosek można przesłać drogą elektroniczną, wypełniając formularz znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).. Wymagane dokumenty: - Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu wg planu miejscowego działki / działek - Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł Formularze / wnioski do pobrania:Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Torunia, wg załączonego wzoru, powinien zawierać: dokładne określenie adresu nieruchomości, numer ewidencyjny nieruchomości, numer obrębu lub kopię mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości, .. art. 217 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tj. Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt