Wniosek karty polaka
podstawa prawna.. Pola w poszczególnych rubrykach należy wypełnić czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim.. dodatkowe informacje.. Wymagana jest obecność obydwojga rodziców oraz dziecka powyżej 13 roku życia.. UWAGA: Pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim A.. Dane osoby ubiegającej się o .Wniosek o wydanie Karty Polaka składa się w miejscowym konsulacie albo w urzędzie wojewódzkim.. z kopią/kopiami.. 4 - wojewoda, wydaje Kartę Polaka z uwzględnieniem .w sprawie wzoru wniosku o przyznanie lub przedłużenie ważności Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753) zarządza się, co następuje:W przypadku śmierci jednego z rodziców, który spełniał warunki, o których mowa w art. 2 warunki przyznania Karty Polaka ust.. Wobec osoby, która wraz z wnioskiem o przyznanie Karty Polaka, poświadczając nieprawdę, przedłoży w celu użycia za autentyczny, podrobiony lub przerobiony dokument, zostaną podjęte następujące działania, których celem będzie:H. Podpis osoby składającej wniosek o przyznanie Karty Polaka lub podpis osoby małoletniej w wieku od 13 do 18 lat - w przypadku wniosku o przyznanie Karty Polaka dla małoletniego miejsce na fotografię* NIE WYKRACZAĆ POZA RAMKĘ Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisemwniosek o wydanie duplikatu Karty Polaka wypełniony w języku polskim - wniosek powinien być wypełniony starannie, bez skreśleń i poprawek, aktualna fotografia, wyraźna o wymiarach 35 x 45 mm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, bez nakrycia głowy i okularów .Wniosek o przyznanie Karty Polaka dla osoby małoletniej składają osobiście oboje rodziców dziecka..

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

tryb odwoŁawczy.. Taki dokument ponad wszelką wątpliwość udowodni polskie pochodzenie.. Wydanie duplikatu .. Jeśli miejsce zamieszkania uległo zmianie wnioskodawca może wystąpić o wydanie duplikatu dokumentu do konsula właściwego ze względu na aktualne miejsce zamieszkania.. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na jego wniosek, jeżeli posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka Kogo dotyczy wniosek?. Przedłużenie ważności .. Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w związku z posiadaniem Karty Polaka .Składając wniosek o wydanie Karty Polaka trzeba pamiętać, że dokumentując swoje polskie pochodzenie najlepiej przedstawić akt urodzenia swój i rodzica lub dziadka, który był Polakiem.. UPRAWNIENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY POLAKA.. Data złożenia wniosku Dzień.. formularze do pobrania.. Dotyczy osób, które złożyły wniosek o zezwolenie na pobyt stały z tytułu posiadanej Karty Polaka i chcą uzyskać świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w RP..

Kostenlose Lieferung möglichwypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka, dokument tożsamości wraz z kopią.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.Posiadaczowi Karty Polaka, na jego wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne na okres do 9 miesięcy.. Osoby ubiegające się o wydanie Karty Polaka ze zmienionymi danymi osobowymi składają: - wypełniony wniosek o przyznanie Karty Polaka (poniżej), - dokument tożsamości z kopią, - dokument potwierdzający zmianę danych osobowych z kopią,Przedłużanie ważności Karty Polaka.. Ustawa wejdzie w życie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.. Karta Polaka przyznana małoletniemu jest ważna przez 10 lat od dnia jej przyznania, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym upływa rok od dnia uzyskania przez niego pełnoletniości.Wydanie pierwszej karty.. gdzie zŁoŻyĆ dokumenty.. Karta Polaka przypomina wyglądem polski dowód osobisty/GOV.PL.Wniosek o duplikat Karty Polaka składa się w urzędzie, który wydał oryginał Karty Polaka, o ile nie zmieniło się miejsce zamieszkania ww.. Rodzic nieposiadający Karty Polaka zobowiązany jest wyrazić przed konsulem zgodę na przyznanie Karty Polaka małoletniemu.- Karty Polaka rodziców lub Karta Polaka jednego z rodziców..

Opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi: ...Wniosek o przyznanie Karty Polaka znajduje się na naszej stronie internetowej (przykładowy wypełniony wniosek: tutaj).

1 pkt 3, w części dotyczącej obywatelstwa polskiego lub polskiej narodowości, Karta Polaka może być przyznana małoletniemu na wniosek żyjącego rodzica w przypadku wykazania, że małoletni spełnia warunki określone w art.WNIOSEK o przyznanie Karty Polaka podpis i pieczęć osoby przyjmującej wniosek Cel składania wniosku: Wydanie pierwszej karty Przedłużenie ważności Wydanie duplikatu Data złożenia wniosku Dzień Miesiąc Rok UWAGA: Pola w rubrykach należy wypełniać czytelnie pismem drukowanym, w języku polskim A.. Wniosek o pobyt stały możesz złożyć , jeżeli posiadasz ważną Kartę Polaka i zamierzasz osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe.. Przedstawiając inne dokumenty, np.Jeżeli najpóźniej trzy miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej posiadacz złoży odpowiedni wniosek, ważność Karty Polaka jest przedłużana na okres kolejnych 10 lat.. Miesiąc.. opŁaty.. posiadacza Karty Polaka.. Przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w .Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest osobie, która posiada Kartę Polaka i chce osiedlić się w Polsce na stałe..

Study Polish language and culture.Ważność Karty można przedłużyć na kolejne 10 lat, jeśli posiadacz złoży wniosek najpóźniej na 3 miesiące przed utratą ważności Karty Polaka.Komentarze

Brak komentarzy.