Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego ue
1990) Wymagane dokumenty: wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej wraz z załącznikami.Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE możesz złożyć, jeżeli przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ - DOTYCZY.. Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wszystkie rubryki) podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem - literami łacińskimi;e-mail: [email protected] W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa wyślij wniosek pocztą.. Wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski.. (pieczęć organu przyjmującego wniosek) /.. 94 34 28 382) oraz ze strony internetowej.. Jak wypełnić dokumenty?. 71a Ustawa o cudzoziemcach (o cudzoziemcach) .. miesiąc/month/mois/ месяц.2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wniosek ( do edycji) ; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt - KLIKNIJ.2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE wniosek ( do edycji) ; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku; Wypełnij elektronicznie i wydrukuj wniosek o pobyt.wzÓr formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (pieczęć organu przyjmującego wniosek) /wypełniony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ważny dokument podróży, 4 kolorowe fotografie, pisemna zgoda osób, które sprawują władzę rodzicielską nad małoletnim (w przypadku osoby niepełnoletniej ubiegającej się o wniosek).Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE Cztery aktualne fotografie Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamośćWzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia..

... Formularze wniosków - Pliki do pobrania - Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

2014, poz. 569 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r. Liczba stron: 12 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie następujące warunki:Czy składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszę znać język polski?. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Podstawa prawna: dział VI ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w czasie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej .Rodzaj sprawy: zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej..

Decyzja administracyjna + karta pobytu.

91 43 03 728) Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie lub w Delegaturze ZUW w Koszalinie (tel.. Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.Wniosek powinieneś złożyć, jeżeli jesteś cudzoziemcem, posiadasz jeden z niżej wymienionych tytułów pobytowych i chcesz uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy dla swoich małoletnich dzieci, które zamieszkują z Tobą w Polsce.. Wydział Spraw Cudzoziemców.. Informujemy, iż od dnia 12.02.2018 r. cudzoziemcy ubiegający się o pobyt rezydenta długoterminowego UE obowiązani są dostarczyć do akt sprawy dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.Niezbędne dokumenty: Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 4 aktualne fotografie - nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków .Jeżeli dziecko urodziło się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy, które rodzic posiadał przed uzyskaniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego lub urodziło się po uzyskaniu przez rodzica zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, to dla dziecka złóż wniosek na pobyt stały.Art..

Kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście.

Na portalu można online wypełnić wnioski o zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz o udzielenie ochrony .w sprawie wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, fotografii dołączanych do wniosków oraz wzorów stempli potwierdzających złożenie wniosków.. Wydawanie zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE dotyczy cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu: Wniosek o pobyt rezydenta długoterminowego UE.. Wniosek możesz złożyć po co najmniej 5-letnim pobycie w Polsce.Formularz wyszukiwania.. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.Wypełniony zgodnie z pouczeniem formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE; Trzy aktualne fotografie - w przypadku małoletnich do 13 roku dwie fotografie ;Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt Rezydenta Długoterminowego UE, składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej..

Następnie cudzoziemiec powinien osobiście złożyć w pokoju 92 formularz ...1.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt