Decyzja o urlopie bezpłatnym
Dyrektor musi podać przyczynę odwołania.Decyzja o przyznaniu wolnego należy wyłącznie do pracodawcy; jeżeli będzie odmowna, nie można się od niej odwołać.. Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.Udzielenie urlopu bezpłatnego Pracownik, składając pisemny wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego, nie ma obowiązku podania przyczyn takiego postępowania.Urlop nie może być oczywiście dłuższy niż okres wypowiedzenia.. wyrok SN z 21.10.2003 r., I PK 559/02, niepubl.. Prawo do bezpłatnego urlopu to jedno z praw pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, bez względu na to czy została ona podpisana na czas określony, czy nieokreślony.. Jedyne kryterium, które wpływa na decyzję o przyznaniu danego świadczenia z ZFŚS lub odmowie, powinno być oparte na sytuacji materialnej, życiowej .Decyzja pracownika o urlopie bezpłatnym może mieć konsekwencje dla trwałości jego stosunku pracy.. Negatywna decyzja pracodawcy nie może jednak dyskryminować pracownika.Pracownik powinien wskazać okres, na jaki urlop bezpłatny miałby być udzielony, nie jest jednak obowiązany do wskazywania przyczyny, która powoduje, że ubiega się o urlop.. Błędne jest przy tym myślenie, że o urlop bezpłatny można wnioskować tylko wtedy, gdy wykorzystało się cały przysługujący na dany rok urlop wypoczynkowy..

Czy na urlopie bezpłatnym można pracować?

Urlop bezpłatny nauczyciela - czy tylko na 2 lata.. Urlop bezpłatny w czasie umowy na zastępstwo.. Warto pamiętać o tym, że prawo do urlopu wypoczynkowego ustala się na rok kalendarzowy.Przy urlopie bezpłatnym, którego czas trwania przekracza trzy miesiące, strony mogą ustalić możliwość odwołania nauczyciela z urlopu z ważnych przyczyn.. Kto może wziąć urlop bezpłatny?. Na skutek wskazanego uregulowania, pracodawca nie może udzielić pracownikowi urlopu bezpłatnego w wymiarze większym, aniżeli wskazany we wniosku o jego udzielenie.. W okresie urlopu bezpłatnego nie musi on świadczyć pracy, ale także nie otrzymuje wynagrodzenia.. Ustawodawca nie zdefiniował jednak pojęcia "ważnej przyczyny", w związku z czym decyzja o odwołaniu pozostaje w gestii dyrektora.. Jeśli zatem pracownik uda się na urlop bezpłatny, który będzie trwał przynajmniej miesiąc, to jego urlop wypoczynkowy, zostanie odpowiednio zredukowany.. Nie musi tego wniosku również w żadnym stopniu uzasadniać.Okres urlopu bezpłatnego obniża wymiar należnego urlopu wypoczynkowego.. Udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu na dwóch stanowiskach w ramach jednej umowy.Pracodawca ma prawo odmówić udzielenia urlopu bezpłatnego bez obowiązku uzasadniania swojej decyzji, natomiast pracownik nie może tej decyzji zaskarżyć..

W myśl bowiem art. 174 k.p. decyzja o przyznaniu pracownikowi ww.

urlopu zależy wyłącznie od woli pracodawcy.Każdy pełny miesiąc niewykonywania pracy spowodowany urlopem bezpłatnym pomniejsza urlop wypoczynkowy o 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego, a jeśli są to pełne miesiące kalendarzowe oraz ich części - każdy miesiąc daje 1/12 oraz każde 30 dni będące sumą ich części daje także 1/12.Pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę, wtedy gdy urlop trwa co najmniej 3 miesiące, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników, którym z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiada umowę o pracę.Umowa z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub w trybie dyscyplinarnym.Każdorazowo decyzję o przyznaniu nauczycielowi urlopu bezpłatnego podejmuje dyrektor szkoły.. (III AUa 34/96), udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi z inicjatywy pracodawcy jest bezskuteczne, chyba, że zostanie ono zaakceptowane przez pracownika na piśmie.. Dyrektor szkoły może udzielić wspomnianego urlopu, jeżeli nie powoduje to zakłócenia pracy szkoły.Biorąc pod uwagę treść par..

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi będącemu na urlopie bezpłatnym.

W czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy trwa nadal, jednak ulega pewnego rodzaju zawieszeniu.Wniosek pracownika o urlop bezpłatny powinien wskazywać czas trwania urlopu, co z jednej strony oznacza, że pracodawca bez uzgodnienia z pracownikiem nie może mu udzielić urlopu w czasie innym niż określony w jego pisemnym wniosku, z drugiej jednak, że to do pracodawcy należy decyzja, czy udzieli urlopu w wymiarze oznaczonym przez pracownika, czy też w wymiarze krótszym (zob.. Jest to teoretycznie możliwe nawet w pierwszym dniu po rozpoczęciu nowej pracy.Urlop bezpłatny na czas pracy u innego pracodawcy a prawo do trzynastki.. Umowę można natomiast rozwiązać na mocy porozumienia stron lub w trybie .Urlop bezpłatny jest przerwą w świadczeniu pracy, bez prawa do wynagrodzenia.. Pracodawca ma prawo przyznać taki urlop, jednakże nie jest to jego obowiązek.Wypowiedzenie umowy o pracę i prawo do zasiłku.. ).Urlop bezpłatny a uprawnienia pracownicze Urlop bezpłatny nie jest wliczany do stażu pracy, od którego zależne są uprawnienia pracownicze (chyba, że pracownik został wysłany do pracy na rzecz drugiego pracodawcy).. Udzielenie urlopu bezpłatnego po rozwiązaniu umowy o pracę staje się bowiem nieważne, co zaznaczył Sąd Najwyższy (wyrok z 5 maja 2005 r., III PK 12/05)..

W zasadzie jest to decyzja uznaniowa dyrektora i nauczycielowi nie przysługuje żadna możliwość odwołania.

Jeśli zdecydujesz się na 3-miesięczny urlop bezpłatny, stracisz 3/12 wymiaru płatnego urlopu wypoczynkowego w danym roku.. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że wytypowanie do zwolnienia pracownika przebywającego na długotrwałym urlopie bezpłatnym i korzystającego w tym czasie z innego źródła utrzymania stanowi obiektywne i racjonalne kryterium doboru do wypowiedzenia.Witam mamy taką sytuację Kobieta do 31.12.2019 roku przebywała na bezpłatnym urlopie wychowawczym od 01.01.2020r.. 1 rozporządzenia, w ocenie Departamentu brak jest podstaw prawnych do wyłączania z przeciętnego zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach, w tym na urlopie bezpłatnym.. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ogłoszono upadłość lub likwidację pracodawcy, a urlop trwa co najmniej 3 miesiące.. Instytucja urlopu bezpłatnego może dotyczyć pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy ale także większej grupy osób na podstawie przepisów szczególnych, pozakodeksowych.. Pracodawca ma natomiast pełną swobodę w podjęciu decyzji o jego udzieleniu w ogóle.Brak także podstaw, aby we wskazanych okolicznościach jednoznacznie wykluczyć możliwość udzielenia pracownikowi urlopu bezpłatnego.. przebywała na bezpłatnym urlopie ( wypoczynkowym ) i teraz od 28.03.2020 r, pobiera zasiłek opiekuńczy w związku z COVID.Jeśli podwładny zachoruje w czasie bezpłatnej przerwy w świadczeniu pracy, nie przysługuje mu wynagrodzenie ani zasiłek chorobowy.. WAŻNE: Ustawa o ZFŚS nie wprowadza żadnych wyjątków, jeśli chodzi o pracowników zaliczanych do osób uprawnionych.. To zawieszenie powoduje, że nie musisz świadczyć pracy, a pracodawca wypłacać Ci wynagrodzenia.urlop bezpłatny na czas sprawowania funkcji członka Krajowej Rady o kres tego urlopu wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia wynikające ze stosunku pracy).. Po 30 dniach traci też dostęp do opieki zdrowotnej.Żaden przepis prawa pracy nie określa warunków, na jakich urlop bezpłatny może zostać udzielony.. Wiąże się to z tym, że na czas urlopu bezpłatnego ulegają zawieszeniu wszystkie prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika.Pracodawca powinien przekazać pracownikowi swoją decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu urlopu bezpłatnego na piśmie.. Omawiany urlop jest nazwany bezpłatnym, ponieważ w czasie przebywania na tym urlopie pracownik nie otrzymuje żadnych pieniędzy, ani wynagrodzenia za pracę, ani zasiłku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt