Oświadczenie o odpowiedzialności karnej wydział komunikacji
Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. Menu główne.. Warto pamiętać, że od początku 2020 roku obowiązują nowe przepisy.. Dane teleadresowe Godziny pracy Elektroniczna skrzynka podawcza Organizacja Urzędu Wykaz rachunków bankowych Deklaracja dostępności .WYDZIAŁ KOMUNIKACJI URZĄD MIASTA POZNANIA ul. Gronowa 22 a .. Wykorzystywane często przy tzw. mieniu przesiedlenia kiedy sprowadzamy do kraju .Powyższe oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego *** .. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22.07.2002r.. zm.), zgodnie z którym: „kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym, lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze .samodzielnie sporządzone oświadczenie o kradzieży pojazdu z dodatkową informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego), zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (wydane przez policję) lub postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,wiadom odpowiedzialnoci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zezna ( Kto, składajc zeznanie majce słuy za dowód w postpowaniu sdowym lub w innym postpowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawd lub zatajasamodzielnie sporządzone oświadczenie o kradzieży pojazdu z dodatkową informacją o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego), zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży (wydane przez policję) lub postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie kradzieży pojazdu,(PESEL lub REGON) OŚWIADCZENIE dotyczące pojazdu zarejestrowanego, sprowadzonego z zagranicy, przedstawionego do rejestracji w RP bez tablic rejestracyjnych - § 2 ust..

Wydział Komunikacji ; Oświadczenie - o odpowiedzialności karnej.

Pouczony / pouczona o odpowiedzialności karnej w myśl przytoczonego poniżej art. 233 kk za zeznanie niezgodnie z prawdą, oświadczam, iż zamieszkują pod wskazanym poniżej adresem:Oświadczenie o odpowiedzialności karnej; Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka; Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piskiego; Oświadczenie o pojeździe sprowadzonym na lawecie; Oświadczenie o zagubieniu dokumentu; Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie RejestracyjnymWydział Komunikacji Strona główna; .. Na zgłoszenie masz 30 dni od daty zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, a przekroczenie tego terminu jest karane.. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 88 poz.553 z późn.. Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 KK, za składanie fałszywych zeznań* oświadczam, że w związku z ubieganiem się o uzyskanie zaświadczenia na wykonywanieWYDZIAŁ KOMUNIKACJI OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany, uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 553 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w ciągu 14 dni dostarczę dokumentOświadczenie odpowiedzialności karnej: Oświadczenie pod odpowiedzialnością karna..

... za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

zmianami) o składaniu fałszywych zeznań oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.OŚWIADCZENIE Uprzedzona/y o odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia wynikaj ącej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - „kto składaj ąc zeznania maj ące słu żyć za dowód w post ępowaniu s ądowym lub w innym post ępowaniu prowadzonym na podstawieOświadczenie Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że nie posiadam i nigdy wcześniej nie posiadałem uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi.. Gmina Borowa.działu Komunikacji przyrzeczenie (lub zostanie pouczona o odpowiedzialności karnej) o prawdziwości określonej przeze mnie przyczyny utraty wskaza - nych w punkcie 2b dokumentów, pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu popełnienia czynu zabronionego w art. 233 Kodeksu Karnego.WYDZIAŁ KOMUNIKACJI OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany, uprzedzony/na o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 553 z 1997 r. wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam, że importowany pojazd marki- jeżeli nie masz dowodu (bo np. został skradziony), złóż oświadczenie o jego utracie, (pamiętając o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania); - kartę pojazdu jeżeli była wydana; - zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu (w przypadku kradzieży/zagubienia dowodu wyciąg z rejestru stacji kontroli pojazdów, gdzie odbyło się ostatnie badanie, z datą następnego badania),Oświadczenie o odpowiedzialności karnej Drukuj E-mail Szczegóły Moja sprawa w Urzędzie Komunikacja 02 marzec 2020 Utworzono: 02 marzec 2020 Oświadczenie o odpowiedzialności karnej..

Z 2007r.Nie, należy tylko poinformować właściwy wydział komunikacji o tym, że pojazd zmienił właściciela.

z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. .. zarejestrowana w rejestrze .Oświadczenie składamy uprzedzeni o odpowiedzialności karnej z art. 233 KK : „Kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8.. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.Oświadczenie o odpowiedzialności karnej- wniosek: 17: Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka- wniosek: 18: Oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piskiego- wniosek: 19: Oświadczenie o pojeździe sprowadzonym na lawecie- wniosek: 20: Oświadczenie o zagubieniu dokumentu - wniosek: 21OŚWIADCZENIE Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego - „kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub1.. 61 - 655 POZNAŃ.. Oświadczenie o dopisaniu współmałżonka-współwłaściciela pojazdu 27 kB.. wniosek o wydanie skierowania na nabicie numeru identyfikacyjnego, tabliczki znamionowej; 2. dowód rejestracyjny; 3. karta pojazdu, jeżeli była wydana; 4. tablice rejestracyjne; 5. oświadczenie o utracie nalepki lub znaku legalizacyjnego złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U..

...Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn.

Miasto Mielec.. Oswiadczenie o własności pojazdu: Oświadczenie składane najczęściej w sytułacji braku posiadania umowy kupna na dany pojazd.. "uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3" potwierdzam, że powyższe dane są prawdziwe.Oświadczenie o odpowiedzialności karnej: 3: Rejestracja pojazdu używanego zarejestrowanego w powiecie mieleckim: 4: .. Wydział Komunikacji obsługa stron: w godzinach 7:30 - 16:15 poniedziałek w godzinach 7:30 - 14:15 piątek pozostałe dni 7:30 - 15:15.. OŚWIADCZENIE .. Niniejsze oświadczenie złożone jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 § 1 K.K.).OŚWIADCZENIE Pouczony(a) o odpowiedzialno ści karnej wynikaj ącej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny o świadczam, że……………….………………………………………………………………………Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK ……………………………… podpis i dataWypełnij online druk OOKUK-L Oświadczenie o odpowiedzialności karnej - utrata karty pojazdu Lublin Druk - OOKUK-L - 30 dni za darmo - sprawdź!. Wykaz informacji o środowisku; Starostwo Powiatowe.. Upoważnienie -do rejestracji-wyrejestrowania pojazdu 26 kB..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt