Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela unii europejskiej kraków
Dokumenty w języku obcym przynieś wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.. Jakie dokumenty muszę wypełnić?. Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu: 12 39 21 815 lub mailowo: [email protected] , [email protected] , [email protected] , [email protected] Przed złożeniem wniosku przeczytaj nasze wskazówki dotyczące wypełniania formularzy wniosków.Złóż wniosek o rejestrację pobytu obywatela UE a we wniosku jako cel pobytu wskaż studia.. Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Dokumenty wymagane do dokonania rejestracji pobytu obywatela Unii EuropejskiejWniosek o zarejestrowanie pobytu składasz osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. 2017, poz. 1969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r. Wniosek o zwrot kosztów (art. 14 ust.. 2017, poz. 1969 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 2 listopada 2011 r. Liczba stron: 6 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Obywatele UE.Wniosek o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.DOKUMENTY niezbędne do zarejestrowania pobytu obywatela UE na terytorium RP Przygotuj: • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o zarejestrowanie pobytu obywatela UE oraz 2 kserokopie 1 i 2 strony wniosku, • 3 egz..

Musisz wypełnić wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej.

Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.. Godziny przyjęć cudzoziemców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek - 730 - 1530* - wtorek - 730 - 1730 ** * W Oddziale do Spraw Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul.2) dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę przepisy Unii Europejskiej wydane w tym zakresie; JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców Warmińsko-Mazurskiego Urzędu .W celu zarejestrowania pobytu obywatela UE należy złożyć: - 1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej + 3 kserokopie (formularz wniosku do pobrania znajduje się poniżej), WAŻNE - wniosek należy wypełnić w języku polskim i złożyć osobiście - ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo (do wglądu) + 2 kserokopie,Wymagane dokumenty: wniosek o zarejestrowanie pobytu wraz z załącznikami.. Powyżej 3 miesięcy: Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć osobiście, do wojewody właściwego ze !Obywatel Unii do wniosku o dopisanie do spisu wyborców musi dołączyć: kserokopię ważnego dokumentu tożsamości i pisemną deklarację, w której poda swoje obywatelstwo, adres stałego zamieszkania w Polsce, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców.Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, EOG lub Szwajcarii albo o wydanie karty pobytu członka rodziny należy złożyć do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium RP.wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wraz z załącznikami..

WNIOSEK - rejestr pobytuZarejestrowanie pobytu następuje na wniosek obywatela Unii Europejskiej.

Należy stawić się w urzędzie wraz z ważnym dokumentem tożsamości oraz z dokumentami określonymi w wezwaniu.Opis dokumentu: Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć, jeżeli pobyt obywatela Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż trzy miesiące.. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.. kserokopii ważnego dokument podróży lub innego dokumentu potwierdzającegoWszystkie osoby, które posiadają wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosków o legalizację pobytu obywateli UE i członków ich rodzin prosimy o umówienie terminu wizyty.. W przypadku decyzji pozytywnej, cudzoziemiec ma obowiązek dokonania zameldowania.Dokumenty wymagane do dokonania rejestracji pobytu obywatela Unii Europejskiej - 1 egzemplarz wniosku o wydanie za świadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wypełnionego czytelnie w j ęzyku polskim (+3 kserokopie),Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku gdy jest małżonkiem obywatela polskiego.wniosku o zarejestrowanie pobytu..

Obowiązek zarejestrowania pobytu nie dotyczy ...Wniosek składasz osobiście, po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

W przypadku wykonywania pracy: pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy; 2.Created Date: 12/20/2011 11:36:20 AMSkładając wniosek miej przy sobie oryginały lub urzędowo potwierdzone kopie składanych dokumentów.. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.. Wymagane dokumenty w przypadku wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu: wniosek o wymianę/wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu kserokopia ważnego paszportu z danymi osobowymi i zdjęciem lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kserokopia posiadanego zaświadczenia o zarejestrowanie pobytuObywatel Unii Europejskiej może wjechać i przebywać na terytorium Polski do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży (paszport) lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo..

2018, poz. 776 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 maja 2018 r.Wniosek o zarejestrowanie pobytu.

1 egzemplarz wniosku o wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE .. dla którego ma być dokonana rejestracja pobytu obywatela Unii Europejskiej: 1) gdy jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej .Wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć osobiście.. Wymóg osobistego złożenia wniosku nie dotyczy małoletniego.. Wniosek o zarejestrowanie pobytu składa się osobiście do u0007 wojewody b właściwego ze względu na miejsce pobytu obywatela UE, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Wniosek o zarejestrowane pobytu obywatela Unii Europejskiej składa się do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie trzech miesięcy od dnia wjazdu .Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela Unii Europejskiej: Opis: Dz.U.. miejsce załatwienia sprawy: pokój nr 93 (wejście do budynku od strony ul. Rzeźnickiej, I piętro): Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 80-810 GdańskPrzyjmowanie wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela państwa członkowskiego UE oraz jego rodziny trwa około 15 minut.. W terminie do miesiąca Wojewoda Zachodniopomorski podejmuje decyzję w sprawie zarejestrowania bądź odmowy zarejestrowania pobytu.. ORAZ.. dokument podróży albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt