Wniosek o stwierdzenie nadpłaty vat i zaliczenie na poczet przyszłych zobowiązań
WNIOSEK O ZALICZENIE NADPŁATY LUB ZWROTU PODATKU NA POCZET PRZYSZŁYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH Podstawa prawna: art. 76 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.. By wskazać zobowiązanie podatkowe, które podatnik chciałby uregulować wynikłą nadpłatą podatku, powinno się złożyć w urzędzie wniosek z prośbą o przeksięgowanie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych.. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn.. We wniosku należy zaznaczyć w jakim podatku i w jakiej kwocie powstała nadpłata oraz na poczet jakiego podatku chcemy tę nadpłatę przekazać.Przedsiębiorca, który dokona większej wpłaty do US, niż wynosi jego zobowiązanie może starać się o przeksięgowanie tej nadpłaty na poczet swoich przyszłych zobowiązań podatkowych wobec organu podatkowego.. Taka mo-dyfikacja może mieć miejsce tylko wówczas, gdy zobowiązanie to ist-nieje.. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w: - .Wniosek o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, jako dotyczący zwrotu poprzez przeksięgowanie nadpłaty na przyszłe należności podatkowe, powinien korzystać z tego zwolnienia.. Zwrot nadpłaty następuje:Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet innych zobowiązań podatkowych Na podstawie art. 76 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U..

Przed zwrotem nadpłaty organ powinien zweryfikować stan zobowiązań podatnika.

Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (11,6 zł), podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę określonych w decyzji, o której .Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU 4. ORGAN PODATKOWY 1.. Dopiero po tym można wnioskować o jej zaliczenie na poczet zaległości.Nadpłaty są, bowiem zaliczane na poczet zobowiązań w dacie złożenia wniosku, a nie jego rozpatrzenia.. Aby urząd skarbowy przeksięgował nadpłatę na uregulowanie innego podatku, należy w polu JPK_V7 w poz. 59 należy wprowadzić „1" w przypadku wnioskowania przez podatnika o zaliczenie zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zgodnie z art. 76 § 1 i art. 76b § 1 Ordynacji podatkowej.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają w pierwszym rzędzie, zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a dopiero w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76.W razie ich braku nadpłata podlega zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej)..

Ewentualny fakt istnienia nadpłaty musi zostać zweryfikowany i zatwierdzony w postepowaniu przez organ podatkowy.

76b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz U. z 2019 r poz.900 ze zm.) A.. Jeżeli podatnik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku, może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.. Stanowiska urzędów skarbowych w tej sprawie mogą być jednak dwojakie.Opis: NAD-ZP (2) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych należy składać do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla danego podatnika i stanowi załącznik do formularza VAT-7D.Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych nie zależy od uznania organu podatkowego, ani od dyspozycji podatnika.. Co niezwykle istotne żaden przepis ordynacji podatkowej nie wskazuje na jakiekolwiek przeszkody w dokonaniu przekazania nadpłaty podatku na poczet zobowiązania w .Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, zwrot nadpłaty lub zaliczenie jej na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych przerywa bieg terminu do zwrotu nadpłaty, co ma ten skutek, że po przerwaniu biegu terminu przedawnienia biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym złożono wniosek..

§2.Najbardziej praktyczne rozwiązanie to złożenie wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet składek przyszłych okresów płatniczych.

Naczelnik urzędu skarbowego, do którego adresowany jest wniosek B. DANE WNIOSKODAWCYJeśli podatnik chce, aby nadpłata została przeznaczona na przyszły podatek, to powinien złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty (w całości lub w części) na poczet przyszłego podatku.. PIT) mają być zaliczone na poczet jakiego podatku (np. VAT) i za jaki okres.w decyzji, o której mowa w art. 53a, oraz bieŜących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba Ŝe podatnik złoŜy wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeŜeniem §2..

We wniosku o zaliczenie nadpłaty podatnik powinien dla swojego bezpieczeństwa wskazać, jakie kwoty nadpłaty i z jakiego tytułu (np.

Bez wpływu na postanowienie pozostają okoliczności dotyczące jego sytuacji materialnej i rodzinnej.Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem: 1. powstania nadpłaty - w przypadkach, o których mowa w art. 73 § 1 pkt 1-3 i 5 oraz § 2; 2. złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty (art. 76a § 2).Dopiero wniosek o przeksięgowanie (lub wniosek o stwierdzenie nadpłaty i zaliczenie jej na poczet innych zobowiązań .Wniosek o przeksięgowanie wpłaty - plik doc W określonych termiach podatnicy muszą wpłacać należne podatki wskazując przy tym organ do którego są one wpłacane, a także tytuł wpłaty.Zwrot nadpłaty z rozliczenia rocznego po czasie = odsetki.. zwrot z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. W załączniku znajduje się wniosek o przeksięgowanie nadpłaty, który podatnik składa w odpowiednim US.Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku (plik pdf 344 KB) Wniosek o zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych (plik pdf 345 KB) Wniosek o przeksięgowanie mylnie dokonanej wpłaty (plik pdf 343 KB) Wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej (plik pdf 216 KB) Zawiadomienie o dokonanym spisie z natury (plik pdf 287 KB)zobowiązań przyszłych.. Z pytania wynika pewna sprzeczność: z jednej strony, mamy informację, że ZUS nadpłaty nie zwróci, z drugiej, pytanie o możliwość odprowadzenia tych środków jako dochód budżetowy.Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.WNIOSEK w sprawie zaliczenia nadpłaty /zwrotu /wpłaty/ na poczet zaległości, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych Podstawa prawna: Art. 76.. Nie musi jednak tak być, ponieważ podatnik ma w tym zakresie swobodę wyboru.Wniosek o zaliczenie nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaliczenie nadpłaty w (nazwa podatku) na koncie podatkowym nr w kwocie (kwota nadpłaty) na poczet zobowiązań podatkowych za rok .W razie braku zaległości i bieżących zobowiązań nadpłaty podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. Naczelnik Urzędu Skarbowego, do którego adresowany jest .Podatnicy mogą również złożyć wniosek o zaliczenie nadpłaty, w całości lub w części, na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.. Jeśli istnieją zaległości lub bieżące zobowiązania, zostanie wydane postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty.Jak wynika z już przeprowadzonych rozważań, istotą wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych jest modyfikacja zobowiązania z tytułu nadpłaty podatku..Komentarze

Brak komentarzy.