Potwierdzenie odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej
W przypadku obniżek - ich ujęcie może następować na bieżąco, pod warunkiem jednak uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta.Zdaniem Spółki, elektroniczne potwierdzenie otrzymania/przeczytania wiadomości za pomocą komunikatu e-mailowego wysłane automatycznie po kliknięciu przez kontrahenta w okno z żądaniem potwierdzenia odbioru wiadomości, a w przypadku jego braku uzyskane od kontrahenta potwierdzenie otrzymania faktury korygującej w formie maila, spełniają ten warunek.Zgodnie z planowaną procedurą - w odniesieniu do faktur korygujących wystawianych w formie elektronicznej - Spółka zamierza korzystać z generowanych przez system Spółki automatycznych elektronicznych komunikatów zwrotnych (tzw. autoresponderów) jako potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej w formie elektronicznej oraz stanowiących podstawę do obniżenia podatku należnego.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji z dnia 24 stycznia 2020 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.534.2019.1.PJ rozstrzygnął, czy otrzymanie drogą mailową potwierdzenia odebrania wiadomości mailowej, zawierającej fakturę korygującą w formacie pdf lub odebranie od nabywcy maila z treścią potwierdzającą otrzymanie faktury korygującej w formacie pdf, można uznać .Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej.W interpretacji wskazano, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę..

Potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

W praktyce uznaje się, że faktura, która nie została wprowadzona do obrotu prawnego (tzn. nie została.. Organy podatkowe akceptują każdy rodzaj potwierdzenia, który pozwala bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura korygująca dotarła do nabywcy.. Według ustawy o VAT możliwość skorygowania obrotu na skutek wystawienia faktury korygującej in minus, wymaga uzyskania od kontrahenta potwierdzenia odbioru faktury przez nabywcę.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podstawy opodatkowania w przypadku potwierdzania odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej.. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzania odbioru faktury korygującej w formie elektronicznej, uprawniającego do obniżenia podstawy opodatkowania.. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujące zdarzenie przyszłe:Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej, może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zawierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury .W dniu 2 czerwca 2015 r. został złożony ww..

Tradycyjnie potwierdzenie to przybiera formę zwrotki pocztowej.Elektroniczne potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego lub przesyłki zawierającej fakturę korygującą, odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej, a także w .Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej a SLIM VAT..

Aby sprzedawca mógł obniżyć VAT należny o wartości wynikające z faktury korygującej, musi posiadać potwierdzenie jej odbioru przez nabywcę.

Najistotniejsze jest bowiem, aby podatnik posiadał informację, z której bezsprzecznie wynika, że kontrahent otrzymał fakturę korygującą in minus.Potwierdzenie faktu otrzymania przez nabywcę towarów i usług faktury korygującej może być dokonane w dowolnej formie, np. poprzez zwrotne potwierdzenie odbioru wysłanej pocztą - w formie listu poleconego - przesyłki zwierającej fakturę korygującą, może to być odrębne pisemne potwierdzenie faktu otrzymania faktury korygującej również w formie elektronicznej lub przesłana zwrotnie kopia podpisanej faktury korygującej.Potwierdzenie dostarczenia faktury korygującej w formie elektronicznej Anulowanie faktur..

W celu obniżenia podstawy opodatkowania do końca 2020 roku, co do zasady podatnik musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej.

W interpretacji wskazano, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej .Organu, datą odbioru faktury korygującej będzie data, w której Odbiorca faktury korygującej dokona technicznej czynności poprzez wybranie w systemie e-Faktura opcji pobierz na Portalu dostępnym, a potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie raport zawierający dane dotyczące Pobrania konkretnej faktury korygującej, czyli raport zawierający dane: Identyfikator Odbiorcy, Identyfikator faktury, data i godzina Pobrania faktury, adres IP komputera Odbiorcy.Potwierdzenie otrzymania faktury korygującej.. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej.. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 lutego 2014 r.Organu, datą odbioru faktury korygującej będzie data, w której Odbiorca faktury korygującej dokona technicznej czynności poprzez wybranie w systemie e-Faktura opcji „pobierz" na Portalu dostępnym, a potwierdzeniem odbioru faktury korygującej będzie raport zawierający dane dotyczące Pobrania konkretnej faktury korygującej, czyli raport zawierający dane: Identyfikator Odbiorcy, Identyfikator faktury, data i godzina Pobrania faktury, adres IP komputera Odbiorcy.W dniu 05 maja 2010 r. wpłynął ww.. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w kwestii potwierdzenia odbioru faktury korygującej wystawionej w formie elektronicznej.W dniu 16 czerwca 2010r.. został złożony ww.. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.W interpretacji wskazano, że przepisy ustawy o VAT nie zawierają wymogów dotyczących konkretnej formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę.. W ustawie o VAT nie zostały zawarte regulacje, na podstawie których zostałby wskazany sposób potwierdzania odbioru faktury korygującej, która została wysłana w formie elektronicznej.. Skarbówka potwierdziła także, że w przypadku braku otrzymania elektronicznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej .W tym pierwszym wypadku fakturę taką należy ująć wstecz w okresie, w którym zdarzenie gospodarcze potwierdzone dokumentem pierwotnym miało miejsce.. został złożony ww.. Jeśli klient odebrał towar wraz z fakturą, a następnie go .Potwierdzenie odbioru faktury w formie elektronicznej W przypadku faktur korygujących przesłanych w formie papierowej, przy zastosowaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru (zwrotki pocztowej), nie ma wątpliwości, że nabywca odebrał fakturę korygującą.Potwierdzenie odbioru elektronicznej faktury korygującej/..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt