Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.Wzór wezwania do usunięcia wad we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania [7] Jeżeli wady nie zostaną usunięte w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, wójt odmawia na piśmie sporządzenia aktu pełnomocnictwa.. W imieniu Prezydenta wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców mieszczący się przy ul. G. Zapolskiej 4 pokoje 221 .Link do dokumentu: Zobacz dokument: Stan na dzień: 22/01/2021: Kategoria dokumentu: Wybory krajowe i samorządowe: Tytuł dokumentu: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej PolskiejWniosek składa się na formularzu dostępnym w urzędzie gminy, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010r.. wzÓr wniosek o sporzĄdzenie aktu peŁnomocnictwa do gŁosowania.. Nr .Miejsce sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania (wypełnić jedynie w przypadku, gdy ma być ono inne niż miejsce zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania): Oświadczenia.. Odmowę, zawierającą uzasadnienie, doręcza się niezwłocznie wyborcy.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miastOpis: WoSAP-SS Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnikiem może być wyłącznie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnegoWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy wnieść do organu gminy najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 12 października 2018r., a w przypadku ponownego głosowania do dnia 26 października 2018r..

Miejsce składania wniosku.

zgoda na przyjĘcie peŁnomocnictwa do gŁosowania.. Warszawa 19115 dysponuje obszerną bazą wiedzy, aby informować szybko i skutecznie.Wzór wniosku jest zawarty w załączniku numer 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego .Wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października 2018 r. (dot.. Do wniosku należy dołączyć kopię .Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.. dziennik ustaw nr 66 — 5728 — poz. 426. wniosek o sporzadzenie aktu pelnomocnictwa do glosowania w wvborach prezydenta rzeczypospolitej polskie.j zarzadzonych na1..

ewentualnego ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Krakowa).

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 56 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwanej dalej "ustawą", wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie aktu o zarządzeniu wyborów, nie później jednak niż do 9. dnia przed dniem wyborów.WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 09 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU.. Co do zasady wniosek taki powinien zostać podpisany przez osobę która zamierza ustanowić pełnomocnika, jedynie w przypadku gdy osoba taka nie może złożyć własnoręcznego podpisu - może w tej .. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 106c ust.. 2010 Nr 142, poz. 959 (załącznik 1) Liczba stron: 2 Format pliku: Formularz wykonany jest w wersji aktywnej w formacie Word.. Wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia .Wniosek powinien zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania..

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, zwany dalej "wnioskiem", o którym mowa w art. 40c ust.

w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz.U.. 60; pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok.. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zwanej dalej "ustawą", wnosi się, począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów albo zarządzenia wojewody w sprawie zarządzenia .Sprawdź jak załatwić sprawę..

DOKUMENTY DO POBRANIA: WNIOSEKWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego: Opis: Dz.U.

Wniosek należy złożyć na piśmie według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji .Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - - Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowaniaPełnomocnikiem takiej osoby może być tylko ktoś wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania.. Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców Pisemna deklaracja zawierające informacje niezbędne do wpisania do rejestru .wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania dostępny poniżej lub w pok.. Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta*, do którego kierowany jest wniosek:Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w imieniu wyborcy należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, najpóźniej do 10 dnia przed dniem wyborów.. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej "ustawą", wnosi się począwszy od dnia wejścia w życie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu .Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt