Wzór duplikatu świadectwa ukończenia szkoły
Absolwenci, którzy przystąpili do tzw. starej matury z wnioskami o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości występują do szkoły, którą ukończyli, a w przypadku jej likwidacji lub przekształcenia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.. Duplikat zawiera: - wyraz „Duplikat" - na pierwszej stronie u góry w prawym rogu, - dane zgodne z dokumentacją pedagogiczną,Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.· świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum .. Koszyk.. (048) 334-44-44 Szanowny Pan mgr Jan Kowalski dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kielcach Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie mi duplikatu świadectwa ukończenia drugiej klasy gimnazjum.. Pokaż .. Oświadczam, że zostałam(łem) poinformowana(y) o konieczności legalizacji tegodo Procedury wydawania duplikatów świadectw szkolnych.. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz Proszę o informację jak ma wyglądać wzór odpisu świadectwa ukończenia szkoły.Odświeżam wątek, bardzo potrzebuję druku świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czerwca 1993 r. wzór MEN-03-14-II/10 an 14-09-2017 14:42:28 [#27]Należy wypełnić wniosek o wydanie duplikatu świadectwa, a w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano oryginał świadectwa, także upoważnienie wystawione przez właściciela dokumentu..

Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Oświadczam, że znana mi jest odpowiedzialność Karna za poświadczenie nieprawdy, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego 2).. Zgodnie z § 29 ust.. Strona: [1] / 1. rzewa 16-09-2008 18:18:27 [#12]Równoważność świadectwa ukończenia szkoły lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, które nie określają poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu .1.. Wydarzenia, Dni wolne.Kielce, 17.08.2001 r Agnieszka Jaworska ul. Jasna 51m.. (dokładny adres zamieszkania) …………………………………………………………….Opłatę za duplikat świadectwa szkolnego w kwocie 26,00 zł., należy wpłacić na rachunek: Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Balkonowa 4, 03-329 Warszawa Tytułem: Duplikat świadectwa ukończenia szkoły imię, nazwisko, klasa numer rachunku bankowego: 52 1030 1508 0000 0005 5081 1014 Potwierdzam odbiór duplikatuWniosek o wystawienie duplikatu składa i duplikat odbiera osoba, na którą dokument jest wystawiony.. świadectwa ukończenia szkoły świadectwa dojrzałości proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.. Przedstawiamy 6 najważniejszych zasad dotyczących wydawania duplikatów świadectw zgodnych z przepisach rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.>>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim..

... Z życia szkoły.

).Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej, zawierające znak graficzny PRK II .. Poddruk dla duplikatu, kolor Pantone Cool Gray 3 C.. 3 przywołanego w pkt.. [doc] wniosek o duplikat/zaświadczenie [pdf] wzór wypełnienia wniosku o wydanie duplikatu/zaświadczeniaDuplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, z tym że duplikat świadectwa ukończenia szkoły wydaje się na poddruku duplikatu, którego wzór określono w załączniku nr 3 do rozporządzenia.Termin wykonania duplikatu do 14 dni, jeżeli przedłożone podanie zawiera wymagane informacje, a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w szkole.. Przy składaniu wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy legitymować się dowodem osobistym.. w Szkole Podstawowej nr 357 w Warszawie.. (miejscowość, data) (imię i nazwisko wnioskodawcy) …………………………………………………………….. W celu wystawienia duplikatu - należy złożyć:Może jakaś dobra dusza prześle mi wzór druku na jakim można sporządzić duplikat świadectwa ukończenia szkoly podstawowej np. z 1976r.Bardzo proszę i z góry dziękuję !.

(doc) >>Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ukończenia gim.

Symbol Przeznaczenie Format Cena netto Dla uczniów, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2012/2013 stosuje się świadectwo z literą "a" w symbolu.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. WZÓR WNIOSKU O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SZKOLNEGO.. .Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz .Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im.. Pobierz.. Uzasadniając prośbę, wyjaśniam, że świadectwo utraciłam w wyniku kradzieży moich dokumentów.2.. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późń.zm.. OPŁATA.. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej „świadectwami", dyplomy ukończenia szkoły, zwane dalej „dyplomami", oraz legitymacje szkolne i indeksy wydaje się na drukach według wzorów określonych w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia.Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły artystycznej jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wydania świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imię (imiona), datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom .W przypadku utraty oryginału świadectwa, należy wydać duplikat na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa..

Za każdy duplikat świadectwa należy dokonać wpłaty w wysokości 26 zł.

( ukończenia szkoły, promocyjnego z klasy) wydanego przez .. (nazwa szkoły)66 Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz .rodzaju świadectwa (ukończenia szkoły/klasy) roku ukończenia szkoły/klasy.. Świadectwa szkolne promocyjne szkoły podstawowej.. Termin wykonania duplikatu świadectwa - do 14 .Kuratorium Oświaty w Krakowie wydaje duplikaty wyłącznie w przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu zlikwidowanej szkoły albo dyplomu mistrza lub świadectwa robotnika wykwalifikowanego, których dokumentacja została przekazana do archiwum zakładowego Kuratorium.. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: PKO BP S.A.szkoły z pisemnym podaniem o wydanie duplikatu świadectwa, w którym należy podać przyczyny ubiegania się o duplikat oraz określić: - rodzaj świadectwa ukończenia szkoły/klasy, - rok ukończenia szkoły/klasy, Wzór podania o wydanie duplikatu świadectwa stanowi załącznik nr 1 do procedury.W przypadku utraty oryginału świadectwa osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić do szkoły z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa.. 0,31 zł z VAT 0,25 zł netto.. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.. Twój koszyk jest pusty .6 Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, w tym świadectwa ukończenia szkoły wydawane na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz .- wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej), - potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, - upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu - w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, sporządzonym na komputerze.. Informacja ..Komentarze

Brak komentarzy.