Deklaracja dop-3 szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 14 im.. Sąd Apelacyjny w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Judycki.. gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Informacje zwrotne i dane kontaktowe.. Deklaracja dostępności .. Skrzynki podawcze znajdują się:Zawiera on trzy opcje dla zabudowy jednorodzinnej (DOP - 1*), dla zabudowy wielorodzinnej (DOP-2*) oraz dla właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne ( DOP-3), Deklaracje DOP-3 są przeznaczone dla szkół i ich zespołów, przedszkoli, placówek opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 3 a także cmentarzy.Podstawa naliczenia opłaty od ilości zużytej wody: średniomiesięczne zużycie wody za okres 6 lub 12 miesięcy wybranych z 18 miesięcy poprzedzających datę, od której obowiązuje deklaracja, np. przy opłacie od stycznia 2021 r. z rachunków za wodę z 18 miesięcy wstecz, tj. od lipca 2019 r. do końca 2020 r., wybrać 6 lub 12 miesięcy po kolei i jeżeli średnie zużycie nie przekroczy 6 m 3 wody za miesiąc można przejść na metodę naliczania opłaty od ilości zużytej wody .W tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzędu.Urzędowe Poświadczenie Odbioru to dowód i potwierdzenie złożenia deklaracji podatkowej w formie elektronicznejDeklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-04-10; Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny..

E-mail: [email protected]; Telefon: 91 48-38-374; Każdy ma prawo:Deklaracja dostępności.

złożyć w godz. od 7.30 do 15.30 za pośrednictwem skrzynki podawczej.. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych .Opis: DOP-2 (2014) Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej - Szczecin Formularz przeznaczony również dla właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli średniomiesięczne zużycie wody nie przekracza 4 m 3 .Deklaracja dostępności.. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA" im.. Juliusza Słowackiego w Szczecinie.. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .2020-09-22.. Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności Pałac Młodzieży w Szczecinie..

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, ...Osobą kontaktową jest Maciej Homis, [email protected]

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 3 im.. Szkoła Podstawowa nr 14 im.. Deklaracja dostępności serwisu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.. Deklaracja dostępności .. Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.2020-09-22.. Danuty Szyksznian w Szczecinie.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do .Przedszkole Publiczne Nr 49 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Danuty Szyksznian w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Deklaracja dostępności..

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pp49szczecin.szkolnastrona.pl.Deklaracja dostępności Szczecińskiego Centrum Świadczeń.

W sprawach szczególnie skomplikowanych, osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje zaktualizowano dnia 01.02.2021r.. Deklaracja DOP-3 (pdf) - obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. Deklaracja DOP-3 (pdf) - obowiązująca od 1 maja 2020 r.przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1" , „DOP-2", „DOP-2 z ZOP-2, „DOP-3".. Szczecińskie Centrum Świadczeń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony .Deklaracja dostępności.. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej dostępności.. Deklaracja dostępności serwisu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.. deklaracja o wysokoŚci opŁaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skŁadana przez wŁaŚcicieli nieruchomoŚci, na ktÓrych nie zamieszkujĄ mieszkaŃcy a powstajĄ odpady komunalne dop-3 deklaracjĘ naleŻy wypeŁniĆ zgodnie z objaŚnieniami znajdujĄcymi siĘ na koŃcu formularza składający: termin składania:Pobrać formularz do druku ze strony i po wypełnieniu deklaracji: przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin z dopiskiem: „DOP-1", „DOP-2", lub „DOP-3"Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (wskazane w Uchwale Nr XVI/536/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 r.) DEKLARACJA DOP-3 Pliki do pobrania..

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE: Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Judyta Orman-Działowska e-mail: [email protected] dostępności Prokuratura Regionalna w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/pr-szczecin zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.Wstęp.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie (WOMP - ZCLiP) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt