Opłata za zaświadczenie o niezaleganiu us zielona góra
za świadczenia, opłaty skarbowej na konto Urz ędu Miasta w Zielonej Górze nr 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258, w kwocie 17,00 zł za pełnomocnictwo * zaznaczy ć wła ściwy kwadrat E.. O ŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA Oświadczam, że znane s ą mi przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialno ści za podanie danych niezgodnych z rzeczywistości ą 17.DataWniosek o wydanie zaświadczenia z wyłączeniem o niezaleganiu / stwierdzającego stan zaległości.. Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli - na przykład - starasz się o kredyt.7.. Sprawdzimy stan rozliczeń na podstawie poprawnych dokumentów rozliczeniowych i wpłat składek zapisanych na twoim koncie.URZ D MIASTA ZIELONA GÓRA KARTA USŁUGI PUBLICZNEJ ul. Podgórna 22 65- 424 Zielona Góra tel.. W/w w bliżej nieustalonym dniu pomiędzy 21.01 a 5.02.2015 r.Urząd Miasta Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra e-mail: tel.. Dowiedz się więcej na temat opłaty skarbowej.W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (ul.. Oferta składana w trybie art. 19a ustawy o DPP (tryb pozakonkursowy do 10 tys.zł) dokument PDF (53,7kB), .. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej : Opłaty: Czas załatwienia sprawy: Tryb odwoławczy: Wybór podmiotu: Liczba odwiedzin: 2535 ..

Kiedy otrzymasz zaświadczenie.

WYMAGANE DOKUMENTY: Dowód wniesienia nale żnej opłaty skarbowej.. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w pkt 43aPodatnik wysłał do urzędu skarbowego wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. wróć do: Departament Środowiska.Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wydamy Ci bezzwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku.. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze - oskarżenie bez przeprowadzania rozprawy) wobec 55-letniego mężczyzn .. Wydawane jest "od ręki".Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Pl.. Mapa strony.. Opłata skarbowa za zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości - od każdego egzemplarzaUrząd Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra, VIII piętro, pokoje: 807, 808Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach może być przydatne w przypadku gdy starasz się o kredyt lub startujesz w przetargach.. Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska.. Opłata za wydanie zaświadczenia o niekaralności wynosi:Nasz pełnomocnik załatwi sprawnie zaświadczenie o niekaralności w sądzie i odeśle oryginał listem poleconym lub kurierem oraz skan na e-mail..

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

: (+48) 68 45 64 100 faks: (+48) 68 45 64 155 e-mail: [email protected] GB-07 PO.0143.4.2011 OPŁATA SKARBOWA 1 MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Budynki Urzdu Miasta Zielona Góra, w których załatwiane s sprawy wymagajce opłat skarbowych.Odsetki za zwłokę; Wnioski egzekucyjne/tytuły wykonawcze; Wiążąca informacja taryfowa; Wiążąca informacja akcyzowa; Wiążąca informacja stawkowa; Wiążąca informacja o pochodzeniu towarów; Centra kompetencyjne; Orzecznictwo NSA; Interpretacje indywidualne i ogólne (SIP) Objaśnienia podatkowe- za każdy m 2 powierzchni sprzedaży, 25 zł - nie więcej niż 0,5 % deklarowanej wartości inwestycji, podanej we wniosku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880) 43b.. Opłatę wpłacasz nie na rachunek urzędu skarbowego, ale na konto urzędu miasta/gminy, na terenie którego znajduje się właściwy urząd skarbowy.Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych stanowiących własność lub będących w zarządzie Miasta Zielona GóraChcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości?.

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz opłacie produktowej.

Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry.. ZAŚWIADCZENIE O WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH PRZEZ.. dokument PDF (40,2kB)1.. Niestety, ale w takim przypadku organ w pierwszej kolejności wezwie podatnika do uzupełnienia braku formalnego i zażąda okazania dowodu .Opłata za zaświadczenie o niekaralności.. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Obowi ązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje: od czynno ści urz ędowej - z chwil ą dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanieŹródło: Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze.. Jeżeli nie będziemy mogli wydać Ci zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, wydamy decyzję odmowną.Procedura uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS dostępna jest też na stronie biznes.gov.pl oraz na naszej stronie w sekcji Katalog usług.. Załatwiaj wszystkie sprawy przedsiębiorcy na biznes.gov.plOpłaty za korzystanie ze środowiska.. wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik doc, 104 KB), wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości (plik pdf, 55 KB).1 stycznia 2021 r. - wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych Opłata od napojów alkoholowych - nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r. W kontakcie z Pierwszym Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze korzystaj z.21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach..

502, 503, 504), zaświadczeń o zaleganiu i niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych - (pok.

Słowiański 6 pok.. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.. Jest potrzebne np. przy kandydowaniu na niektóre stanowiska.. Numer rachunku bankowego organu egzekucyjnego Lubuskiego Urzędu Skarbowego: 12 1010 1704 0059 5913 9120 0000 - NBP O/O Zielona Góra.. Aleja Niepodległości 7, 65-048 Zielona Góra) za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Budynki Urz ędu Miasta Zielona Góra, w których załatwiane s ą sprawy wymagaj ące opłat skarbowych.. Oświadczenie o spełnianiu warunków ulgi z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.pdf ( 441 KB ) Oświadczenie o spełnieniu warunków ulgi z art.16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.21 zł - opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.. 5, parter 65-069 Zielona Góra tel./fax 68 32 20 151. adres poczty elektronicznej: [email protected] Numer Rachunku Bankowego Urzędu Miasta w Zielonej Górze: Opłata skarbowa: 83 1020 5402 0000 0002 0248 5258Rozpocznij swoją przygodę z biznesem.. Godziny urzędowania: w poniedziałki 7:15 - 18:00 od wtorku do piątku 7:15 - 15:00.. Zobacz: Pobierz: NIP 1 Zgłoszenie identyfikacyjne, zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą1 stycznia 2021 r. - wprowadzona zostaje opłata od napojów słodzonych Opłata od napojów alkoholowych - nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r. W kontakcie z Drugim Urzędem Skarbowym w Zielonej Górze korzystaj z.wniosków o wpis hipoteki (pok.. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzone są dane o:Zielona Góra.. 502, 503), postanowień o zarachowaniu wpłat i nadpłat wg rodzajów podatków i opłat lokalnych - (pok.502, 503, 504, KASY).75 1010 1704 0059 5913 9120 1000 - NBP O/O Zielona Góra.. Opłata skarbowa: a. za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21,00zł; b. za wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy lub zbywającego wynosi 21,00zł; c. za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 17 .Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt