Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów bez blokady alkoholowej
Wniosek o blokadę alkoholową powinien być dobrze uzasadniony, gdyż bardzo często sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady na posiedzeniu niejawnym, tj. bez udziału stron.. Przepisy regulujące blokadę alkoholową znajdują się w kodeksie karnym wykonawczym.. Sądem właściwym do rozpatrzenia danej sprawy jest Sąd I instancji, który wydał wobec kierowcy wyrok.Po upływie połowy wyroku lub po 10 latach jeżeli prawo jazdy zostało zabrane dożywotnio, należy złożyć wniosek do Sądu, który nałożył karę o zmianę środka zapobiegawczego/przywrócenie uprawnień.. Dokument składa się z 3 części: Pierwsza część to wzór pisma o zmianę sposobu wykonywania orzeczonego wyrokiem skazującym środka karnego za jazdę w stanie nietrzeźwości w oparciu o art. 42§2 Kodeksu Karnego.. Po 1 lipca 2015 roku sądem tym jest sąd, który wydał wyrok umarzający warunkowo postępowanie.. W piśmie należy uwzględnić: dane identyfikujące wyrok; oznaczenie sądu, który wydał wyrok;złożyć do sądu wniosek o skrócenie zakazu poprzez zastosowanie blokady alkoholowej i otrzymać pozytywną decyzję, zdać egzamin na prawo jazdy - tylko wówczas, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na okres powyżej jednego roku,Zobacz: Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wydanego przed 18 maja 2015 roku Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że skrócenie jest tu jedynie wyrażeniem potocznym..

§ 1.blokadę alkoholową lub wzór wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez zastosowanie blokady alkoholowej.

Należy w nim opisać okoliczności, które przemawiają za tym, że Twoja sytuacja spełnia przesłanki wyszczególnione w art. 66 § 1 i 2 k.k A zatem przykładowo możesz przedstawić dokumenty wskazujące na Twoją dotychczasową nienaganną postawę społeczną (np. udział w wolontariacie, akcjach charytatywnych etc.), krótki dystans .Dobre uzasadnienie wniosku o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów, to wskazanie, że nie mogąc prowadzić pojazd, konsekwencje ponoszą osoby zależne, czyli np. rodzina skazanego.. Dalej należy podnieść, że odzyskanie prawa do kierowania pojazdem mechanicznym, przełoży się na poprawę sytuacji finansowej całej rodziny.. oznacza, że każdy kierowca po upływie połowy wyznaczonego mu okresu zakazu, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, po co najmniej 10 latach, może wystąpić z wnioskiem o tzw. skrócenie tego zakazu.. Warto tutaj zaznaczyć, że złożenie go jest nieodpłatne.. Jeśli więc sąd orzekł wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów, sprawdź, jak napisać wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów oraz poznaj zasady, którymi kieruje się sąd - orzekając o zdjęciu środka karnego.Niewiele osób wie o tym rozwiązaniu: od niedawna okres zakazu prowadzenia pojazdów można rzeczywiście skrócić, a właściwie to zmodyfikować po upływie połowy tego czasu (a w przypadku zakazu orzeczonego dożywotnio - po 10 latach); można się wówczas ubiegać w sądzie o zezwolenie na prowadzenie pojazdów, które są wyposażone właśnie w taką blokadę alkoholową, co jest niewątpliwie dużym ułatwieniem, bo dzisiaj prowadzenie samochodu jest czymś niezbędnym do .Kolejno, gdy znamy już właściwy sąd, należy złożyć do tego sądu wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową..

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów należy złożyć do sądu, który zajmował się wykonaniem wyroku.

W rzeczywistości Sąd nie skraca zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a jedynie umożliwia kierowcy odbywanie pozostałego okresu zakazu .Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów .. np. dla osoby, która miała 3-letni wyrok, ta możliwość jest po 18-tym miesiącu kary.Przepisy dotyczące blokady alkoholowej.. CYTATArt.. 1 Dobre SłabeWniosek taki złożyć można tylko wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną następujące warunki (art. 84 KK): upłynie połowa okresu, na który zakaz ten został orzeczony (np. jeżeli zakaz został orzeczony na 3 lata, wniosek o jego skrócenie można złożyć dopiero po upływie 1,5 roku),Strona 1 z 2 - wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdu - napisał w Sprawy karne: Skrócenie tego zakazu ne jest mozliwe, a wynika to wprost z przepisu art. 84 par 2 kk w zw. z art. 42 par 2 kk..

Warto przybliżyć, jak działa instytucja blokady alkoholowej oraz co to jest blokada alkoholowa..

Skutkiem takiego wniosku będzie możliwość dalszego prowadzenia np .Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę alkoholową najlepiej złożyć 2 miesiące przed upływem połowy zakazu kierowania pojazdami.. Wniosek o blokadę alkoholową należy złożyć w Sądzie, który skazał kierowcę w I instancji na zakaz prowadzenia pojazdów.Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, 3. oznaczenie prawomocnego wyroku, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów, tj. podanie daty wydania wyroku, Sądu który wydał wyrok oraz sygnatury sprawy, 4. wskazanie daty od kiedy zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywany przez kierowcę, 5. uzasadnienie tj. wskazanie argumentów przemawiających za uwzględnieniem przez Sąd zgody na blokadę .zwrócenia się do Sądu z wnioskiem o dalsze wykonywanie przedmiotowego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową po odbyciu co najmniej połowy orzeczonego wymiaru..

Blokada alkoholowa stanowi zatem istotne skrócenie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów.

Stosownie do art. 6 ustawy z dnia 20 marca 2015Termin i sposób złożenia wniosku o warunkowe umorzenie postępowania.. Zgodnie z art. 182a § 1 kodeksu karnego wykonawczego, po upływie co najmniej połowy orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, można wystąpić do Sądu z wnioskiem .Na samym wstępie przedmiotowego wpisu należy rozróżnić złożenie w Sądzie wniosku o wcześniejszej uznanie środka karnego za wykonany tzw. skrócenie wykonywania środka karnego, którego podstawą zastosowania jest art. 84 § 1 k.k., a złożenie wniosku o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów .Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez założenie blokady alkoholowej orzeczonego przed dniem 18 maja 2015r.. Wniosek o skrócenie zakazu przez blokadę alkoholową - wzór; Stanowisko procesowe w przedmiocie oświadczenia złożonego przez podejrzanego podczas zatrzymania przed funkcjonariuszami PolicjiWniosek o zmianę odbywania kary.. Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania powinien mieć formę pisemną.. We wniosku powinny znaleźć się następujące elementy:Skrócenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych po połowie orzeczonego zakazu do pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową w trybie art. 182a k.k.w.. Najlepiej złożyć ten wniosek na 2 miesięcy przed upływem połowy zakazu z wnioskiem o jego rozpoznanie po upływie połowy zakazu.Wynika to wprost z art. 182 a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego: jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia .Skruszony kierowca chcący skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów może prosić o: pozwolenie sądu na prowadzenie pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową - zmianę zakresu wykonywana zakazu prowadzenia pojazdów; uznanie zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany.Tak więc w przypadku 3-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wniosek o blokadę alkoholową można złożyć już po 1,5 roku obowiązywania zakazu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt